Wim de Villiers
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Inhuldiging

​​​​​​​​

header2.jpg


 Tolkdiens / Inkonzo yokutolika
’n Tolkdiens (Afrikaans / Engels / Xhosa) is beskikbaar. Luister asseblief na die aankondigings vir meer inligting.
Inkonzo yokutolika (ngeAfrikaans / ngesiNgesi /ngesiXhosa) ikhona. Mamela izaziso ukuze ufumana iinkcukacha.

Lede van die akademiese prosessie neem hulle plekke in. . . . . . . . . . . . . . . US Simfoniese Blaasensemble
Amalungu omngcelele wezithwalandwe ahlala ezindaweni      zawo Ikwayala yaMaxilongo yeSimfoni yaseSU

Konstituering van die geleentheid deur die Kanselier. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr Johann Rupert
Intlangano ivulwa ngokusesikweni yiNgqonyela                                                                             Gqr Johann Rupert

Oomblik van gewydheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof Elna Mouton
Ithuba lomthandazo                                                                                                                                  Njing Elna Mouton

Verwelkoming en boodskap deur die Raadsvoorsitter . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mnr George Steyn
Ulwamkelo nomyalezo ovela kuSihlalo weKhansile                                                                        Mnu George Steyn

Boodskap van die Kanselier en voorstelling van prof Wim de Villiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr Johann Rupert
​Umyalezo ovela kwiNgqonyela nokwaziswa kukaProf Wim de Villiers                                       Gqr Johann Rupert
    
Huldiging en bekleding. . . . . . . . . . . . . . .​ . . . . . . . . .Dr Johann Rupert en mnr Johann Aspeling (Registrateur)
Intetha kunye nokubekwa esihlalweni                               Gqr Johann Rupert noMnu Johann Aspeling (IRejistra)

Inhuldigingsrede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof Wim de Villiers
Intetha yokuqala                                                                                                                                   Njing Wim de Villiers

Good News! (Traditional Spiritual) . . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stellenbosch Universiteitskoor
Stacey Gibbs                                                                                                    Ikwayala yeYunivesithi yaseStellenbosch

Psalm 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stellenbosch Universiteitskoor
Niel van der Watt                                                                                            Ikwayala yeYunivesithi yaseStellenbosch

Indodana (Zoeloe-gebed). . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stellenbosch Universiteitskoor
Verw / Ihlanganiswe: Ralf Schmidt / Michael Barrett                              Ikwayala yeYunivesithi yaseStellenbosch
                                                          Aangepas / Ilungiswe: André van der Merwe

​Born this way! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Stellenbosch Universiteitskoor
Verw / Ihlanganiswe: André van der Merwe                                              Ikwayala yeYunivesithi yaseStellenbosch

Gelukwensing namens die Departement van
Hoër Onderwys en Opleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Mnr Mduduzi Manana, Adjunkminister
                                                          Uvuyiswano egameni leSebe leMfundo       
ePhakamileyo noQeqesho                                                                    Mnu Mduduzi Manana, Usekela-Mphathiswa
 
Gelukwensing namens Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA). . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . .Prof Adam Habib
Uvuyiswano egameni leMfundo ePhakamileyo yoMzantsi Afrika                                                  Njing Adam Habib

Gelukwensing namens die studentegemeenskapy. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mnr / Mnu Stefan Laing
Uvuyiswano egameni labafundi    ​                                                                                               Me / Nksz Faith Pienaar
                                                                                                                                                   Mnr / Mnu Motlhabane Koloi

Sluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr Johann Rupert
Ukuvala                                                                                                                                                         qr Johann Rupert

Nasionale Lied. . . . . . . . . . ... . ​... . . . . . . . . Voorsanger: Mnr Lunathi Ncamani. US Simfoniese Blaasensemble
Umhobe weSizwe                             Umhlabeli: Mnu Lunathi Ncamani, Ikwayala yaMaxilongo yeSimfoni yaseSU

Gaste bly staan totdat die akademiese prosessie die terrein verlaat het. . ...... . . .US Simfoniese Blaasensemble
​Indwendwe zima ngenyawo de ziphume zonke izithwalandwe............ Ikwayala yaMaxilongo yeSimfoni yaseSU