Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Konferensies en Kongresse uitgesluit Kortkursusse50193539/10/2018 9:43:29 AMHierdie beleid bevat die US se reëls en regulasies ten opsigte van die aanbieding van konferensies en kongresse, uitgesluit kortkursusse Ingeval van geskille ten opsigte van 14http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch45612159/5/2019 1:44:17 PMAanbieding van Kortkursusse aan die US Algemene toegang tot hierdie beleid word beperk en kan verkry word deur die Kortkursus webwerf te besoek Tipe dokument: Beleid Doel van die 13http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Aankoop van Akademiese of Posverwante Handboeke49656063/4/2019 7:41:43 AMFinansies Beleid: Aankope van akademiese of posverwante handboeke US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 15   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Aankoop- en Tenderbeleid en Prosedure49656079/10/2018 10:04:22 AMDie beleid verskaf die finansiële riglyne en prosedures rakende die aankope van goedere en dienste en die verkryging van tenders Ingeval van geskille ten opsigte van interpretasie 29http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Aankope en Verkope van drank in koshuisklubs49483793/4/2019 7:38:21 AM Finansies Beleid: Aankope en verkope van drank in koshuisklubs       US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies FINANSIëLE RIGLYNE TEN OPSIGTE VAN AANKOPE & VERKOPE VAN 5http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Akademiese Geletterdheid aan die US: riglyne50195119/10/2018 10:28:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Alkoholbeleid50195159/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 19http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Assesseringsbeleid- en Praktyke aan die US50203419/10/2018 10:56:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 26http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Bankrekeninge49483813/4/2019 7:45:03 AM Finansies Beleid: Bankrekeninge           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              17   Beleideienaar: Hoof 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Begroting vir Kapitaalitems en kapitaalwerke49483823/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die 7http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)49483833/4/2019 7:58:09 AM Finansies Beleid: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne soos 8http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Beleggings en Rente op Fondse49483843/4/2019 8:00:23 AM Finansies Beleid: Beleggings en rente op fondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              23 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Beleid oor Gestremdheidstoegang50513443/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 47http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Beleid vir 'n US Delegasieraamwerk20246606/10/2019 1:55:21 PMUS Delegasieraamwerk           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel50232602/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van 19http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker50239772/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele 11http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe50239732/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria50239782/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word 10http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Bevordering van Wapenvrye Kampusse50230472/22/2019 9:38:18 AMOm gedrag ter bevordering van veiligheid en sekuriteit te beïnvloed, en die optrede van die breër kampusgemeenskap te rig ter bevordering van kampusse vry van gevaarlike wapens 4http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Boekhouding van Entiteite wat buite die US val49483863/4/2019 8:42:37 AMFinansies Beleid: Boekhouding van entiteite wat buite die US val US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 25   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf
Buitelandse Betalings volgens die Regulasies van die Suid-Afrikaanse Reserwebank en die US49483873/4/2019 8:59:33 AM Finansies Beleid: Buitelandse betalings volgens die regulasies van die Suid-Afrikaanse Reserwebank en die US           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 9http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/MyRecords.aspxpdfFalsepdf