Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch31493629/8/2021 9:29:52 AMAanbieding van Kortkursusse aan die US Toegang tot hierdie beleid kan verkry word via die Kortkursus webwerf: https://kortkursusse.sun.ac.za/       US Beleide is beskikbaar by 6http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Aankoop- en tenderbeleid en prosedure37942111/23/2020 2:32:17 PM Aankoop- en Tenderbeleid en Prosedure                 US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies    1   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne 167http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Akademiese Geletterdhede aan die US: konseptuele raamwerk31482336/7/2021 11:28:22 AMDie Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL, 2002) het riglyne uitgereik oor wat destyds ‘generiese vaardighede’ genoem is, d.w.s. vaardighede wat vir alle 12http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Akademiese Geletterdheid aan die US: riglyne3795469/10/2018 10:28:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 91http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Alkoholbeleid3794759/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 52http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Assesseringsbeleid- en Praktyke aan die US3794769/10/2018 10:56:25 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 90http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke3795703/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die 82http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beleid oor Gestremdheidstoegang3794663/8/2019 9:47:36 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 411http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beleids- en Bestuursdokumente: reglement3797892/22/2019 8:18:12 AMOm voorskrifte neer te lê vir die beheer en bestuur (insluitende die ontwikkeling, goedkeuring, hantering, implementering, beskikbaarstelling en hersiening) van beleids- en 77http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel3797912/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van 41http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker3797482/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele 37http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe3797922/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste 37http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria3797932/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word 29http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bevordering van Wapenvrye Kampusse3797502/22/2019 9:38:18 AMOm gedrag ter bevordering van veiligheid en sekuriteit te beïnvloed, en die optrede van die breër kampusgemeenskap te rig ter bevordering van kampusse vry van gevaarlike wapens 48http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Boekhouding van entiteite wat buite die US val3798166/22/2020 8:39:48 AMFinansies Beleid: Boekhouding van entiteite wat buite die US val US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 25   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 35http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Delegasieraamwerk: beleid3796446/10/2019 1:55:21 PMUS Delegasieraamwerk           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              1   Beleideienaar: Hoof(de) van 54http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf