Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (6).jpg


Werwingsbeurse

Die oogmerk met werwingsbeurse is om die Universiteit Stellenbosch se strategiese doelwitte te bevorder en om die diversiteitsprofiel aan die Universiteit uit te bou. Gevolglik word hierdie beurse slegs vir Suid-Afrikaanse burgers uit die bruin, swart en Indiër-bevolkingsgroepe beskikbaar gestel. Werwingsbeurse word binne elke fakulteit volgens akademiese meriete toegeken.​

 

Toekenning van 'n beursaanbod 

  • Bruin, swart en Indiër-leerders wat vir 'n werwingsbeurs in aanmerking wil kom, moet voorwaardelike toelating tot 'n studieprogram op grond van hulle eindeksamenuitslae vir graad 11 bekom het.
  • Die finale toewysing van beurse is onderhewig aan die minimum vereistes wat in die brief met die beursaanbod uiteengesit is.
  • Dit wil sê, studente se eindeksamenuitslae in graad 12 (NSS) of 'n gelykstaande eksamen moet voldoen aan die Universiteit Stellenbosch se minimum toelatingsvereistes vir die betrokke studieprogram waarvoor hulle wil inskryf, en hulle moet toelating of keuring bekom het (of albei, indien toepaslik).
  • Aansoekers kan self uitwerk of hulle op grond van hulle eindeksamenuitslae in graad 12 vir 'n voorwaardelike werwingsbeursaanbod in aanmerking kom. Sou hulle egter nie meer in aanmerking geneem word nie omdat hulle nie aan die toelatingsvereistes vir die spesifieke studieprogram wat hulle gekies het, voldoen nie, sal die Sentrum hulle in kennis stel.
  • Indien kandidate vir 'n eksterne beurs (bv. vanaf 'n korporatiewe skenker) in aanmerking kom, sal hulle werwingsbeurs pro rata verminder word.
  • Bykomend tot die werwingsbeurs kan studente ook vir 'n merietebeurs in aanmerking kom as hulle 'n geweegde gemiddelde van 90% of meer in hulle eindeksamen vir graad 12 behaal het en vir die eerste keer ooit vir 'n voorgraadse studieprogram inskryf.


Voortsetting van die beursaanbod vanaf die tweede akademiese jaar 

  • Die werwingsbeursaanbod geld vir die volle normale duur van die betrokke graadprogram (maar vir hoogstens vier jaar).
  • Studente moet 'n geweegde gemiddelde van 60% verwerf om in die daaropvolgende jaar steeds die werwingsbeurs te ontvang. Studente wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, maar wel minstens 0,6 HEMIS-krediete kon verwerf, sal 'n Universiteit Stellenbosch-werwingsbeurslening in die plek van die werwingsbeurs ontvang.
  • LW: Die eerste geleentheid dat finansieel behoeftige werwingsbeursstudente minder as 0,6 HEMIS-krediete in 'n sekere akademiese jaar verwerf, sal hulle saam met alle ander finansieel behoeftige studente vir 'n beurslening oorweeg word. Indien hulle egter 'n tweede keer in 'n sekere akademiese jaar minder as 0,6 HEMIS-krediete verwerf, sal hulle nie vir 'n beurslening oorweeg word nie.

Opmerking: Indien studente wat hulle werwingsbeurse op dié manier verbeur het, wel later slaag om 'n geweegde gemiddelde van minstens 60% in 'n akademiese jaar te behaal, sal hulle beurs weer vir die daaropvolgende jaar toegeken word.

  • Kandidate kan ook, bykomend tot hulle werwingsbeurs, vir 'n gewone senior merietebeurs in aanmerking kom indien hulle binne die top 5% van 'n fakulteit is.