Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

​​​​​​BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (5).jpg

Beurse waarvoor meriete die hoofoorweging is ​


Beurse word toegewys op grond van die jongste eksamenuitslae wat vir die betrokke beurs tersaaklik is.Eerstejaar Merietebeurse 

 Die maatstaf vir eerstejaarmerietebeurse is die voornemende student se werklike gemiddelde punt in die graad 12-eindeksamen (bereken as die gemiddelde punt vir die ses vakke waarin hulle die beste gevaar het en wat vir toelating tot baccalaureusstudies op universiteitsvlak vereis word – Lewensoriëntering en Wiskunde Vraestel 3 uitgesluit) soos deur die betrokke departement van opvoeding uitgereik.

Merietebeurse word as 'n persentasie van die basiese onderriggeld bereken. Nadat registrasie afgehandel is en die graad 12-uitslae bekendgemaak is, word 'n algoritme met 'n sekere begrote bedrag en vasgestelde begrotingsriglyne toegepas om die bedrae wat toegeken word, te bereken. Die bepaalde bedrag word in April outomaties in ontvangers se studenterekening inbetaal.

Eerstejaarmerietebeurse word volgens die skaal hier onder toegewys:


Matriekgemiddelde% korting op basiese onderriggeld
(uitgesluit module- en programkoste) 
90% of meertot en met 40%

Die persentasie korting hang af vandie getal kwalifiserende kandidate en die bedrag beskikbaar vir merietebeurse.

*Module- en programkoste kan die volgende insluit: materiaal-, reis- en laboratoriumgeld, bedryfskoste en programheffing en ledegelde van fakulteitsgebonde akademiese verenigings, soos van toepasing op die betrokke program of modules

​Let op: Studente wat hulle matriekeksamen twee jaar of langer gelede afgelê het voor die jaar waarin hulle beplan om by die Universiteit in te skryf, asook kandidate wat eksterne eksamens afgelê het (d.w.s. nie by die provinsiale departemente van onderwys nie), moet 'n gewaarmerkte afskrif van hulle matrieksertifikaat by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings indien wanneer hulle om 'n eerstejaarmerietebeurs aansoek doen. Die onus rus op die studente om teen Junie van die akademiese jaar waarin hulle op 'n merietebeurs geregtig is, seker te maak dat die beursbedrag wel op hulle rekening by Studentegelde verskyn. Ontvangers wie se studenterekening nie die beursgeld aantoon nie, en wat versuim om die Sentrum teen die einde van Augustus daarvan in kennis te stel, verloor hulle hul aanspraak op 'n merietebeurs.

 

Senior Merietebeurse

 

Die maatstaf wat vir merietebeurse aan senior studente geld, is die geweegde gemiddelde van die student se eksamenuitslae vir die voorafgaande studiejaar. Merietebeurse word as 'n persentasie van die basiese onderriggeld (module- en programkoste uitgesluit)* bereken. Hierdie beurse word outomaties, deur 'n gerekenariseerde proses, toegeken. Studente hoef dus nie daarvoor aansoek te doen nie.

*Die werklike persentasie korting sal afhang van die aantalkwalifiserende kandidate, en die bedrag beskikbaar vir Senior Merietebeurse

*Module- en/of programkoste kan die volgende insluit: materiaal-, reis- en laboratoriumgeld, bedryfskoste en programheffing en ledegelde van fakulteitsgebonde akademiese verenigings, soos van toepasing op die betrokke program of modules)​.

Die top-5% presteerders aan elke fakulteit kom vir senior merietebeurse in aanmerking. Die Merietebeurshouers ontvang tot en met 20% korting op basiese onderriggeld (modulekoste en programkostes uitgesluit).

Kandidate vir senior merietebeurse moet aan die volgende kriteria voldoen:

  • senior voorgraadse studente aan die Universiteit Stellenbosch;
  • voltydse studente;
  • ingeskryf vir 'n toepaslike graadprogram;
  • ingeskryf vir die volle aantal modules wat vir die betrokke studiejaar voorgeskryf is; en
  • 'n geweegde gemiddelde van 75% of meer deur die akademiese jaar aan die Universiteit heen. (Nota: Studente wat aan 'n ander instelling studeer het en 'n geweegde gemiddeld van minstens 75% behaal het, kan ook ad hoc vir 'n senior merietebeurs van die Universiteit Stellenbosch in aanmerking kom.)

Let op: Die studente dra die onus om teen Junie van die akademiese jaar waarin hulle op 'n merietebeurs geregtig is, seker te maak dat die beursbedrag wel op hulle rekening by Studentegelde verskyn. Ontvangers wat versuim om die Sentrum teen die einde van Augustus in kennis te stel dat die beurs nie op hulle studenterekening aangetoon word nie, verloor hulle aanspraak op 'n merietebeurs.

Vir meer inligting oor die voorwaardes van die Merietebeurs lees gerus ons 2022 Jaarboek​ hier.

Kansellasie of vermindering van merietebeurse

US-merietebeurse mag nie saam met ander volkoste beurse gehou word nie en sal dienooreenkomstig verminder of gekansselleer word. 

Studente wat hulle studies in die eerste semester staak, se merietebeurse sal gekanselleer word. ​

Merietebeurse aan studente wat aan ander instellings studeer het.

Studente wat aan ander instellings studeer het en dus nie vir eerstejaarmerietebeurse in aanmerking kom nie, kan wel vir senior merietebeurse oorweeg word indien hulle geweegde gemiddeld 75% of hoër was. Studente wat hiervolgens in aanmerking kom, moet hulle uitslae by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings indien.