Genetics
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Biometrie

212 (8) Inleidende Biometrie (2L, 1T / 1P)

Rol van statistiek in navorsing; metodes van tabellering en grafiese voorstelling van data; beskrywende maatstawwe van lokaliteit, variasie en assosiasie; die elementêre beginsels van beraming, steekproefneming, ewekansigmaking, onsydigheid en verdelings; eenvoudige lineêre en nie-lineêre regressie; berekening van standaardfoute; inleiding tot hipotesestoetsing; gebeurlikheidstabelle en chi-kwadraattoetse; toetse vir normaliteit; F-toets vir homogeniteit van variansie. Alle data sal met behulp van toepaslike sagteware ontleed word.

Buigsame assessering

V Wiskunde (Bio) 124 of V Wiskunde 114

Module koördineerder: Mev J Nienkemper-Swanepoel

Dosente: Mev J Nienkemper-Swanepoel, Mnr S van der Westhuizen


242 (8) Toepassings in Biometrie (2L, 1T / 1P)

Behandelings- en proefontwerp; doeltreffendheid van beraming; analise van variansie; hipotesetoetse vir gemiddeldes en verskille tussen gemiddeldes: F-toets, t-toets, Student se KBV; vertrouensintervalle, nie-parametriese toetse; meervoudige lineêre regressie. Alle data sal met behulp van toepaslike sagteware ontleed word.

Buigsame assessering

V Biometrie 212

Module koördineerder: Mnr S van der Westhuizen

Dosente: Mev J Nienkemper-Swanepoel, Mnr S van der Westhuizen


312 (8) Biometriese Inferensie (1L, 1P, 1T)

Lineêre en meervoudige regressie; statistiese inferensie; voorspelling en kalibrasie; toetsing van die aannames; diagnose van uitskieters en invloedryke waardes; datatransformasies; datahantering met Excel.

Buigsame assessering

V Biometrie 242 of 274​

Module koördineerder: Mnr Stephan van der Westhuizen

Dosent: Mnr Stephan van der Westhuizen


342 (8) Lineêre modelle in Biometrie (1L, 1P, 1T)

Matriksalgebra; die algemene lineêre model: regressie- en klassifikasiemodelle; pasgehaltetoetse; variansie-ontleding; meervoudige vergelykings; kovariansie-analise; datahantering met Excel.

Buigsame assessering

V Biometrie 312

Module koördineerder: Mev J Nienkemper-Swanepoel

Dosent: Mev J Nienkemper-Swanepoel


711 (8) en 811 (8) Biometriese toepassings en data-analise in SAS

Dataverwerking en grafiese metodes met SAS Enterprise Guide. Eenvoudige beskrywende statistiek; t-toetse vir enkelpopulasies, onafhanklikesteekproef-t-toetse en enkelpopulasies, onafhanklikesteekproef- t-toetse en gepaarde t-toetse vir twee populasies; variansie-analise: totaal  ewekansige ontwerp, ewekansige blokontwerp, Latynse vierkant-ontwerp, kruisklassifikasie-ontwerpe; herhaaldewaarneming-variansie-analise; meervoudigevergelykingsprosedures. Onder­skeidingsvermoë-analise. Nie-parametriese toetse: Mann-Whitney, Wilcox, Kruskal-Wallis en Friedman; lineêre regressie en korrelasie; polinomiese regressie; meervoudige regressie; seleksie van onafhanklike veranderlikes met stapsgewyse regressie en alledeelversamelingsregressie; kovariansie-analise; kategoriesedata-analises (Chi-kwadraat-toetse); logistiese regressie. Hierdie module word in twee blokke van vyf halwe dae elk tydens die eerste semester aangebied.

Buigsame assessering

V Biometrie 212 en 242, 211. Studente met ander voorgraadse Statistiek modules sal ten minste 50% vir ʼn toelatingseksamen moet behaal.

Module koördineerder en dosent: Mev J Nienkemper-Swanepoel


741 (8) en 841 (8) Biometriese toepassings en data-analise in R

Dataverwerking en grafiese metodes met R. Eenvoudige beskrywende statistiek; t-toetse vir enkelpopulasies, onafhanklikesteekproef-t-toetse en enkelpopulasies, onafhanklikesteekproef-t-toetse en gepaarde t-toetse vir twee populasies; variansie-analise: totaal  ewekansige ontwerp, ewekansige blokontwerp, Latynse vierkant-ontwerp, kruisklassifikasie-ontwerpe; herhaalde­waarneming-variansie-analise; meervoudigevergelykingsprosedures. Onderskeidingsvermoë-analise. Nie-parametriese toetse: Mann-Whitney, Wilcox, Kruskal-Wallis en Friedman; lineêre regressie en korrelasie; polinomiese regressie; meervoudige regressie; seleksie van onafhanklike veranderlikes met stapsgewyse regressie en alledeelversamelingsregressie; kovariansie-analise; kategoriesedata-analises (Chi-kwadraat-toetse); logistiese regressie. Hierdie module word in twee blokke van vyf halwe dae elk in die tweede semester aangebied.

Buigsame assessering

V Biometrie 212 en 242, 211. Studente met ander voorgraadse Statistiek modules sal ten minste 50% vir ʼn toelatingseksamen moet behaal.

Module koördineerder en dosent: Mnr S van der Westhuizen