Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch43240689/8/2021 9:29:52 AMAanbieding van Kortkursusse aan die US Toegang tot hierdie beleid kan verkry word via die Kortkursus webwerf: https://kortkursusse.sun.ac.za/       US Beleide is beskikbaar by 63http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Aanbieding van konferensies en kongresse uitgesluit kortkursusse432405411/23/2020 2:10:02 PMHierdie beleid bevat die US se reëls en regulasies ten opsigte van die aanbieding van konferensies en kongresse, uitgesluit kortkursusse Ingeval van geskille ten opsigte van 115http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Aankoop- en Tenderbeleid en -prosedure45099671/31/2023 6:01:04 AMAANKOOP- EN TENDERBELEID EN -PROSEDURE Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1 Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 470http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Aankope en verkoop van drank in die koshuisklubs432388511/10/2020 2:18:47 PMBestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne ten opsigte van aankope en verkope van drank in koshuisklubs • Alle aankope van drank moet by die Afdeling Aankope gedoen word deur 99http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Aankope van akademiese of posverwante handboeke432405111/23/2020 2:11:07 PMFinansies Beleid: Aankope van akademiese of posverwante handboeke US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 15   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 109http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Akademiese Geletterdhede aan die US: konseptuele raamwerk43239426/7/2021 11:28:22 AMDie Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL, 2002) het riglyne uitgereik oor wat destyds ‘generiese vaardighede’ genoem is, d.w.s. vaardighede wat vir alle 57http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Alkoholbeleid43239289/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 184http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Assesseringsbeleid432384011/25/2021 7:45:43 AMOm ’n raamwerk te verskaf waarvolgens geldige, betroubare en verantwoordbare assesseringspraktyke gevestig kan word, en wat duidelike maatstawwe stel waarvolgens fakulteite 158http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bankrekeninge buite die US432368411/23/2020 11:16:22 AM Finansies Beleid: Bankrekeninge           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              17   Beleideienaar: Hoof 100http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke43238583/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die 163http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)43236853/4/2019 7:58:09 AM Finansies Beleid: Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die finansiële riglyne soos 206http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beleggings en rente op fondse432375011/23/2020 12:46:24 PM Finansies Beleid: Beleggings en rente op fondse           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies                                                              23 152http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel43239342/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van 116http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker43236572/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele 123http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe43239352/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste 162http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Betalings aan US432378711/23/2020 11:27:58 AM Finansie Beleid: Betalings aan Universiteit Stellenbosch (US)           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies   1   Beleideienaar: Hoof(de) van 101http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria43239362/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word 114http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bevordering van Wapenvrye Kampusse43236592/22/2019 9:38:18 AMOm gedrag ter bevordering van veiligheid en sekuriteit te beïnvloed, en die optrede van die breër kampusgemeenskap te rig ter bevordering van kampusse vry van gevaarlike wapens 135http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Boekhouding van entiteite wat buite die US val43236716/22/2020 8:39:48 AMFinansies Beleid: Boekhouding van entiteite wat buite die US val US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 25   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 29http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Buitelandse betalings volgens die regulasies van die SA Reserwebank en die US43240433/4/2019 8:59:33 AM Finansies Beleid: Buitelandse betalings volgens die regulasies van die Suid-Afrikaanse Reserwebank en die US           US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 35http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf