Policy@SU
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alfabetiese Lys van Beleide en Regulasies

​​​​​​​​​​​

 

 

Aanbieding van Kortkursusse aan die Universiteit van Stellenbosch43240689/8/2021 9:29:52 AMAanbieding van Kortkursusse aan die US Toegang tot hierdie beleid kan verkry word via die Kortkursus webwerf: https://kortkursusse.sun.ac.za/       US Beleide is beskikbaar by 41http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Aankoop- en Tenderbeleid en -prosedure45099671/31/2023 6:01:04 AMAANKOOP- EN TENDERBELEID EN -PROSEDURE Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 1 Eienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 432http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Akademiese Geletterdhede aan die US: konseptuele raamwerk43239426/7/2021 11:28:22 AMDie Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL, 2002) het riglyne uitgereik oor wat destyds ‘generiese vaardighede’ genoem is, d.w.s. vaardighede wat vir alle 36http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Alkoholbeleid43239289/10/2018 10:44:22 AMwww.sun.ac.za/policies 1 Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum waarbinne die beleid funksioneer 123http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Assesseringsbeleid432384011/25/2021 7:45:43 AMOm ’n raamwerk te verskaf waarvolgens geldige, betroubare en verantwoordbare assesseringspraktyke gevestig kan word, en wat duidelike maatstawwe stel waarvolgens fakulteite 109http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke43238583/4/2019 7:53:48 AM Finansies Beleid: Begroting vir kapitaalitems en kapitaalwerke         US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies Bestek: Die beleid verskaf die riglyne rakende die 134http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beperkte Aanstellings vir Akademiese Personeel43239342/22/2019 8:53:04 AMOpstelling van ’n ad hoc-indiensnemingskontrak vir beperkte akademiese aanstellings Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel Ingeval van geskille ten opsigte van 88http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bestuur en Ondersteuning om die Akademiese Sukses van Topatlete te verseker43236572/22/2019 9:34:06 AMBestuur van ondersteuning om die Akademiese sukses van Topstudentatlete te verseker Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele 98http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bestuur van Gevaarlike Afvalstowwe43239352/22/2019 9:31:47 AMOm die handelinge en optrede te rig van personeel en studente wat by die skep, hantering, berging en verwydering van gevaarlike afvalstowwe betrokke is, ter voldoening aan beste 106http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Beurse en Lenings met Betrekking tot Diskriminerende Kriteria43239362/22/2019 9:35:47 AMOm te verseker dat beurse, lenings en toelaes ooreenkomstig die bepalings van die Grondwet van die RSA, Wet 108 van 1996, en gepaardgaande wetgewing toegeken en bestuur word 81http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Bevordering van Wapenvrye Kampusse43236592/22/2019 9:38:18 AMOm gedrag ter bevordering van veiligheid en sekuriteit te beïnvloed, en die optrede van die breër kampusgemeenskap te rig ter bevordering van kampusse vry van gevaarlike wapens 102http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf
Boekhouding van entiteite wat buite die US val43237636/22/2020 8:39:48 AMFinansies Beleid: Boekhouding van entiteite wat buite die US val US Beleide is beskikbaar by www.sun.ac.za/policies 25   Beleideienaar: Hoof(de) van Verantwoordelikheidsentrum 89http://sunrecords.sun.ac.za/controlled/C4 Policies and Regulations/Forms/View all Records Standard view.aspxpdfFalsepdf