Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Film Screening: Twelve Disciples of Nelson Mandela
Start: 11/05/2023, 17:30
End: 11/05/2023, 19:30
Contact:Ricky Brecht - 021 808 3660
Location: University Museum

The Stellenbosch University Museum, as part of International Museum month celebrations, invites you to the screening of the documentary film, Twelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes.

DATE: 11 May 2023

TIME: 17:30 SAST, 08:30 PDT

VENUE: University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

Twelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes (2005) is a documentary film about the first wave of South African exiles. These included Thomas Allen Harris' late stepfather, B Pule Leinaeng ('Lee') who, with his eleven comrades, left their home in Bloemfontein in 1960 to heed Nelson Mandela's call to create what would become the global anti-apartheid movement. They told the world about the brutality of the apartheid system and raised support for the fledgling African National Congress and its leader, Nelson Mandela. Drawing upon the memories of the surviving 'disciples' and their families, and fully utilising the talents of the young South African actors who portray their harrowing experiences, Twelve Disciples of Nelson Mandela tells an intimate story of family and home against the backdrop of a global movement for freedom.

The screening will be followed by a conversation with the director, Thomas Allen Harris, filmmaker and professor at Yale University.

Visitors' parking is available at the Museum.

Entrance is free. To attend the event physically and for catering purposes, RSVP to Mr Ricky Brecht at rickyb@sun.ac.za or 021 808 3660.

For online attendance, please click the following link:

Film ScreeningIMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenboch, njengenxalenye yemibhiyozo yeeMyuziyam zaMazwe ngaMazwe, iyakumema ekubukelweni komboniso bhanyabhanya oyidotyumentari esihloko sithi, AbaDisilile Twelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes.

UMHLA: 11 kwekaCanzibe 2023

IXESHA: 17:30 SAST, 08:30 PDT

INDAWO: kwiMyuziyam yeYunivesithi, 52 Ryneveld Street, eStellenbosch

UTwelve Disciples of Nelson Mandela: A Son's Tribute to Unsung Heroes (2005) ngumboniso bhanyabhanya oyidotyumentari emalunga nomsinga wokuqala wababhaci bokuqala baseMzantsi Afrika. Abo babequka utata kaThomas Allen Harris ongasekhoyo, uB Pule Leinaeg ('uLee') owathi, ekunye namaqabane akhe alishumi elinanye, bashiya ikhaya labo eliseBloemfontein ngowe1960 ukusabela ukhwelo lukaNelson Mandela lokudala oko kwakuya kuba ngumbutho ochasene nenkqubo yengcinezelo. Baye baxelela ihlabathi ngenkohlakalo yenkqubo yengcinezelo baze baphakamisa inkxaso yombutho omtsha iAfrican National Congress nenkokheli yawo, uNelson Mandela. Ngokusekelwe kwiinkumbulo 'zabafundi' abaphilayo neentsapho zabo, nokusebenzisa ngokugcweleyo iitalente zabadlali beqonga abatsha baseMzantsi Afrika ababonakalisa amava abo amasikizi, UTwelve Disciples of Nelson Mandela ubalisa ibali losapho nekhaya ngokuchasene nokuwa kombutho wehlabathi jikelele wenkululeko.

Oko kubukelwa kuya kulandelwa yincoko nomlawuli, uThomas Allen Harris umenzifilimu nonjingalwazi kwiYunivesithi yaseYale.

Indawo yokupaka izithuthizeendwendwe iyafumaneka eMyuziyam.

Amangeno asimahla. Ukuzimasa lo msitho ngobuqu bakho nangemibandela yezokutya, phendula kuMnu Ricky Brecht kurickyb@sun.ac.za okanye ku021 808 3660.

Ukuze uzimase ngeintanethi, nceda ucofe kule linki ilandelayo:

Film Screening