Human Resources
Welcome to Stellenbosch University

Human Resources Client Feedback \
Menslike Hulpbronne Kliënte Terugvoer

We at Human Resources guarantee your privacy in this regard. The sole purpose of this survey is to improve the service we render to you as our customers \ Menslike Hulpbronne waarborg u privaatheid in hierdie verband. Die enigste doel van die opname is om die dienslewering, aan u as klient, te verbeter

* indicates required fields

My experience with HR \ My ervaring met MHB: *

Select the option that most accurately describes your experience \ Kies die opsie wat u ervaring die akkuraatste beskryf

Provide more details \ Verskaf asb. meer besonderhede:

Please provide details of your experience or leave a suggestion on how we can improve our service. \ Verskaf asb. detail oor jou ondervinding of dalk 'n voorstel oor hoe ons, ons diens kan verbeter.

HR Contact Details \ MHB Kontakbesonderhede:


Can you provide details of the person in HR with whom you had contact? \ Kan u besonderhede verskaf van die persoon in MH met wie u kontak gehad het?

Your Name \ Jou Naam: *


Your Contact Number \ Jou Kontakbesonderhede: *


Are you a SU Employee \ Is u 'n US werknemer?


My enquiry is about \ My navraag is omtrent:


Choose one / Kies een
Attachments