Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
First-year Achievement Awards | IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala 2023
Author: Dr Jean Lee Farmer
Published: 14/05/2023

​​​

First-year Achievement Awards 
IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala
Eerstejaarsprestasietoekennings
2023

First-year Achievement Awards 

Stellenbosch University's annual First-year Achievement Awards ceremony, held at STIAS on 23 March 2023, was hosted by Prof Deresh Ramjugernath, Vice-Rector: Learning and Teaching. 

The event aims to recognise lecturers who had a positive influence on the academic experience of first-year students. It also recognises top-performing first-year students within each faculty.

The guest speaker at this prestige event was Prof Ingrid Rewitzky, Vice-Dean of Teaching and Learning in the Faculty of Science. She was introduced by Dr Antoinette van der Merwe, Senior Director of the Division of Learning and Teaching Enhancement, who was also the master of ceremonies for the evening. Prof Rewitzky's address was titled “Re-envisioning our journey of learning". She explained that through a re-envisioned focus, we would have the potential to shift learning from a destabilisation phase to a developmental phase.

The top 33 first-year students of 2022 received awards, along with the lecturers they nominated for having profoundly impacted their learning during their first year at university. Students, lecturers, deans and vice-deans enjoyed vibrant conversation during the dinner, in between taking photographs with Prof Ramjugernath, deans and vice-deans.

The power point used on the evening is available here.
The list of winners is available here.
The photographs of the evening are available here.
For information about previous events, click here​.


IiMbasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi boNyaka wokuqala

Umsitho wonyaka wokuQala weYunivesithi yaseStellenbosch weeMbhasa zokuWonga iMpumelelo yaBafundi, ububanjelwe eSTIAS ngomhla wama23 kweyoKwindla ngowama2023, usingathwe nguNjing Deresh Ramjugernath, uSekela-Mlawuli: kwezokuFunda nokuFundisa.

Lo msitho ubujolise ekuthatheni ingqalelo abahlohli abanempembelelo entle kumava emfundo abafundi bonyaka wokuqala. Ubukwanika ingqalelo abafundi bonyaka wokuqala abagqwesileyo kwifakhalthi nganye.

Isithethi sembeko kulo msitho unobungangamsha kangaka ibinguNjing Ingrid Rewitzky, uSekeladini wezokuFundisa nokuFunda kwiFakhalthi yeNzululwazi. Waziswe nguGqr Antoinette van der Merwe, uMlawuli oMkhulu weCandelo lokuFunda nokuPhuhliswa kokuFundisa, nobeengumbhexeshi waloo msitho kobo busuku. Intetho kaNjingalwazi uRewitzky yayinomxholo othi “Ukucamngca kutsha uhambo lwethu lokufunda". Uyicacisile into yokuba ngojoliso olucamngcwe kutsha siya kuba nako ukususa ukufunda kwimo yokuphazamisa uzinzo ukuya kwimo yophuhliso.

Abafundi abangama33 ababe kunyaka wokuqala ngo2022 bafumene amawonga, ndawonye nabo bahlohli abo babetyunjwe ngabafundi kuba babe nefuthe elimandla ekufundeni kwabo kunyaka wabo wokuqala eyunivesithi. Abafundi, abahlohli, iidini kunye noosekeladini bayonwabela incoko edlamkileyo ngexesha lesidlo sangokuhlwa, ngaxeshanye kuthathwa iifoto noNjing Ramjugernath, iidini kunye noosekeladini.

​Uluhlu lwabaphumeleleyo lufumaneka apha.
Iifoto zangokuhlwa zifumaneka apha.

For information about previous events, click here​.

 

Eerstejaarsprestasietoekennings

Die Universiteit Stellenbosch se jaarlikse Eerstejaarsprestasietoekenningseremonie is op 23 Maart 2023 by STIAS aangebied, met prof Deresh Ramjugernath, Viserektor: Leer en Onderrig, as die gasheer. 

Die geleentheid verleen erkenning aan dosente wat ʼn positiewe invloed op die akademiese ondervinding van eerstejaarstudente gehad het. Dit verleen ook erkenning aan die toppresteerders onder die eerstejaarstudente in elke fakulteit.

Die gasspreker by hierdie geleentheid was prof Ingrid Rewitzky, Visedekaan van Onderrig en Leer in die Fakulteit Natuurwetenskappe. Sy is deur dr Antoinette van der Merwe, Senior Direkteur van die Afdeling Leer- en Onderrigverryking, bekendgestel. Dr Van der Merwe was ook die seremoniemeester vir die aand. Prof Rewitzky se toespraak was getitel “Re-envisioning our journey of learning" (Herverbeelding van ons leerreis). Sy het verduidelik dat ons, deur ʼn herverbeelde fokuss, die potensiaal sal hê om leer van ʼn destabiliseringsfase na ʼn ontwikkelingsfase te verskuif.

Die top 33 eerstejaarstudente van 2022 het toekennings ontvang, saam met die dosente wat deur hulle genomineer is vir die diepgaande impak wat hulle op die studente se leer in hulle eerste jaar op universiteit gehad het. Studente, dosente, dekane en visedekane het lewendige gesprekke tydens die ete geniet en tussendeur foto's saam met prof Ramjugernath, die dekane en visedekane geneem.

​Die lys met wenners is hier beskikbaar.
Die foto's van die aand is hier​ beskikbaar.​
Die power point wat op die aand gebruik is, is hier beskikbaar.
Vir meer inligting oor vorige funksies, klik hier.