Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Stellenbosch University funding applications opened on 1 August 2023
Author: Petro Mostert
Published: 08/08/2023Applications for the 2024 Stellenbosch University (SU) Undergraduate Funding Opportunities open on Tuesday, 1 August 2023.

The University encourages all current and prospective undergraduate students to apply for SU-managed internal and external donor bursary allocations. All undergraduate students are encouraged to apply for financial support based on financial need and/or academic merit.

As at July 2023, SU awarded 3 088 bursaries from institutional and donor funding to the value of almost R109 million to students for the 2023 academic year.

SU's Centre for Undergraduate Bursaries and Loans (CUBL) deputy director, Lerato Mkhabela, says by harnessing new and exciting technologies, SU aims to create an inclusive experience that reaches and supports as many students as possible. “We've streamlined the application process, making it more accessible and user-friendly, and with the help of cutting-edge platforms and digital tools, we've eliminated unnecessary barriers to ensure every student has an equal chance to apply for funding."

Mkhabela says CUBL also manages and administers bursaries for external donors according to specific criteria, including financial need, academic performance, and leadership. To be considered for one of these bursaries, applicants will need to complete an additional unique application form and upload this when prompted during the online application process.

SU encourages all candidates for financial support to first review the Application Process tab on the CUBL website for detailed information on the support documents that are required to complete an application  before clicking 'Apply Now'.

“CUBL's commitment to leveraging technology extends beyond efficiency and  convenience. By understanding that different students have unique needs and financial circumstances, CUBL is continuously tailoring their approach to accommodate a diverse range of backgrounds and experiences."

“We look forward to receiving the 2024 funding applications and will continue our pursuit to support students in their academic journeys," Mkhabela concluded.

Prospective applicants can log SU funding queries with the Client Services Desk at 021 808 9111 or email them to info@sun.ac.za. Should you prefer to send an email, then please remember to include the applicant's SU student number in the subject line, #/ SU24 funding query, to assist the team to respond efficiently.

The application process is online, and the form will take about 15 minutes to complete.

SU funding applications close at midnight on Saturday, 30 September 2023.

To apply, click here

Aansoeke vir die Universiteit Stellenbosch (US) se 2023 voorgraadse befondsingsgeleenthede het op Dinsdag, 1 Augustus 2023 oopgemaak.

Die Universiteit moedig alle huidige en voornemende voorgraadse studente aan om aansoek te doen vir die interne en eksterne skenkerbeurstoekennings wat die instansie bestuur. Die US moedig alle voorgraadse studente aan om aansoek te doen vir finansiële ondersteuning op grond van finansiële behoeftes en/of akademiese meriete.

Tot en met Julie 2023 het die US het beurse uit institusionele en donateur-befondsing ter waarde van nagenoeg R109 miljoen aan studente in die 2023 akademiese jaar toegeken.

Die US se Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings (SVBL) se adjunkdirekteur, Lerato Mkhabela, sê deur nuwe en opwindende tegnologie in te span, beoog die US om 'n inklusiewe ondervinding te skep wat soveel studente as moontlik kan bereik en ondersteun. “Ons het die aansoekproses vaartbelyn, meer toeganklik en gebruikersvriendelik gemaak. Met behulp van uistekende platforms en digitale hulpmiddels het ons onnodige struikelblokke uit die weg geruim om te verseker dat elke student 'n gelyke kans het om vir befondsing aansoek te doen."

Mkhabela sê CUBL bestuur en administreer ook beurse vir eksterne skenkers volgens spesifieke kriteria, soos onder meer finansiële behoefte, akademiese prestasie en leierskap. Om vir een van hierdie beurse oorweeg te word, sal aansoekers 'n bykomende unieke aansoekvorm moet voltooi en dit oplaai wanneer hulle tydens die aanlyn-aansoekproses daarvoor gevra word.

Die US moedig alle kandidate vir finansiële ondersteuning aan om eers die Aansoekproses op die SVBL-webwerf deeglik na te gaan vir gedetailleerde inligting oor die ondersteuningsdokumente wat hulle nodig het om 'n aansoek te voltooi. Eers wanneer jy al die dokumentasie opgelaai het, kan jy op 'Doen nou aansoek' klik.

“SVBL se verbintenis tot die benutting van tegnologie strek verder as doeltreffendheid en gerief. Ons weet ons studente het unieke behoeftes en finansiële omstandighede, daarom pas SVBL voortdurend ons benadering aan om 'n uiteenlopende reeks agtergronde en ervarings te akkommodeer in ons keuringsproses."

“Ons sien uit daarna om die 2024-befondsingsaansoeke te ontvang en sal voortgaan met ons strewe om studente in hul akademiese reise te ondersteun," het Mkhabela afgesluit.

Voornemende aansoekers kan US-befondsingsnavrae rig aan die Kliëntedienstoonbank by 021 808 9111 of e-pos sou versoeke na info@sun.ac.za. Indien jy verkies om 'n e-pos te stuur, onthou asseblief om die aansoeker se US-studentenommer in die onderwerplyn, #/ SU24-befondsingsnavraag, in te sluit om die span te help om doeltreffend te reageer.

Die aansoekproses is aanlyn en dit neem ongeveer 15 minute om die aansoek te voltooi.

Alle US-befondsingsaansoeke sluit om middernag op Saterdag, 30 September 2023.

Om aansoek te doen, klik hier