Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Wednesday Art Walkabouts: Ceramics
Start: 01/11/2023, 13:00
End: 01/11/2023, 14:00
Contact:US Museum - 021 808 3029
Location: University Museum

​​Wednesday Art Walkabouts

Wednesday Art Walkabouts is an initiative of the University Museum to educate and share its art collections with the public.

The Wednesday Art Walkabouts are free to members of the public and will be hosted at the Stellenbosch University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Date: Wednesday, 01 November 2023

Theme: Ceramics

Time: 13:00 – 14:00

RSVP to usmuseum@sun.ac.za or tel 021 808 3029.


IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu.

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Umhla: NgoLwesithathu, 01 Novemba 2023

Umxholo: Izinto ezenziwe ngodongwe

Ixesha: 13:00 – 14:00

Phendula ku-usmuseum@sun.ac.za okanye utsalele umnxeba ku 021 808 3029.