Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
JUST CONVERSATIONS: Power, people, and industry – newspapers as archives of slavery in South Africa
Start: 26/10/2023, 13:00
End: 26/10/2023, 14:00
Contact:Dr Oelofsen - 021 808 3898
Location: University Museum and MS Teams

JUST CONVERSATIONS

Hybrid event

The Stellenbosch University Museum invites you to a conversation with Gawie Botma and Pearl Mamathuba

Power, people, and industry – newspapers as archives of slavery in South Africa

Date: Thursday 26 October 2023

Time: 13:00-14:00 SAST

Venue: Stellenbosch University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch, and on-line via Teams

Prof Gawie Botma is an associate professor in the Journalism Department of Stellenbosch University. He has published research articles and books on, amongst others, arts journalism, racism in the media and media polemics, and is currently focusing on early Cape colonial newspaper history and slavery. Until his appointment at SU in 2007, he was the arts editor and theatre critic of Die Burger in Cape Town.

Pearl Mamathuba is a forensic artist and has worked with the South African Police Service's (SAPS) Forensic Unit (Facial Identification). She has co-curated exhibitions at the Bag Factory Studio in the city of Johannesburg, and collaborated in group exhibitions such as “Zoo City" at the Constitution Hill Gallery in Johannesburg, South Africa. She holds an MSc in Forensic Art and Facial Identification, which she completed in 2019 at the University of Dundee (Scotland). Her MSc research explored the effective use of face composite systems on African faces as compared to traditional (sketch) composites. Pearl is a Print Media lecturer, VIZ.Lab research fellow and PhD candidate in the Department of Visual Arts at Stellenbosch University. 

Entrance is free. To attend the event in person and for catering purposes, RSVP to Mr Ricky Brecht at rickyb@sun.ac.za or 021 808 3660.

Click on the link below to register for online attendance:  

Just Conversations


IINCOKO EZIVULELEKILEYO

Umsitho oxubileyo

IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch iyakumema kwincoko evulelekileyo kunye noGawie Botma noPearl Mamathuba

Amandla, abantu, noshishino – amaphephandaba njengoovimba bobukhoboka eMzantsi Afrika

Umhla: NgoLwesine umhla wama26 kweyeDwarha 2023

Ixesha: 13:00 ukuya ku14:00 NGOKWEXESHA LASEMZANTSI AFRIKA

Indawo: KwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch, nakwi-intanethi kuMS Teams

UNjing Gawie Botma uyinjingalwazi elihlakani kwiSebe lezobuNtatheli kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Sele epapashe amanqaku ophando neencwadi ezimalunga, phakathi kwezinye izinto, nobuntatheli bezobugcisa, ubuhlanga kwezosasazo nobutshaba kwezosasazo, kwaye kungoku nje ugxile kwimbali yamandulo yamaphephandaba aseKapa obukoloniyali nobukhoboka. Wayengumhleli wezobugcisa nomhlalutyi wasethiyetha eDie Burger eKapa de kwafika ixesha lokutyunjwa kwakhe eSU ngowama2007.

UPearl Mamathuba ligcisa lezophandonzulu kwaye ukhe wasebenza neYunithi yezoPhandonzulu yeNkonzo yesiPolisa yoMzantsi Afrika (UkuChongwa ngoBuso). Ukhe waba ngomnye wabaququzeleli bemiboniso kwiBag Factory Studio kwisixeko saseRhawutini, waza wasebenzisana kwimiboniso yamaqela efana no"Zoo City" kwiConstitution Hill Gallery eRhawutini, eMzantsi Afrika. UneMSc kwezobuGcisa boPhandonzulu nokuChongwa koBuso, newayigqiba ngowama2019 kwiYunivesithi yaseDundee (eScotland). Uphando lwakhe lweMSc lwaluphengulula usetyenziso olusebenzayo lweenkqubo zokwakhiwa kwemifanekiso yobuso kwiimbuso zaseAfrika xa kuthelekiswa nokwakhiwa kwemifanekiso yobuso okuqhelekileyo (ngokuzotywa). UPearl ungumhlohli wezoSasazo oluBhaliweyo, ulihlakani lezophando kwiVIZ.Lab nomgqatswa wePhD kwiSebe lezobuGcisa obuBonakalayo kwiYunivesithi yaseStellenbosch. 

Amangeno asimahla. Ukuze uzimase lo msitho ngokobuqu nokulungiselela imibandela yokutya, phendula kuMnu Ricky Brecht kurickyb@sun.ac.za okanye ku021 808 3660.

Cofa kule linki ingezantsi ukuze ubhalisele ukuzimasa kwi-intanethi: 

Just Conversations