Medical Physiology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Geneeskundige Fisiologie

HonsMedSci Kursusbeskrywing

 

ALGEMEEN

Die BSc(Hons) kursus wat aangebied word in die Afdeling Geneeskundige Fisiologie by die Universiteit Stellenbosch, beoog om afgestudeerde BSc student, met fisiologie as hoofvak, en medies en tanddeelkunde gekwalifiseerdes bloot te stel aan die wetenskap van Fisiologie en Navorsingsmetodologie. Die kursus is 'n voorloper (en in meeste gevalle vereiste) vir registrasie tot 'n hoër kwalifikasie (MSc of PhD) in Geneeskundige Fisiologie of 'n soortgelyke veld.

DOEL

Die enkeljarige BSc(Hons) kursus streef daarna om 'n klein, dog belangrike, groep student voor te berei vir 'n beroep in die Wetenskappe. Die doel van die kursus is om 'n gesonde skeptisisme van dogma te kweek, om studente se analitiese denkwyse te oefen en te verbreed en hulle probleemoplossings en hipotese-formulerings vermoë te ontwikkel. By suksevolle voltooiing van die kursus sal die student vertroud wees met navorsingstegnieke en sal hulle oor die nodige selfvertroue beskik om die uitdaging van 'n MSc of PhD aan te pak.  

STUDENTE TOELATING

Toelating tot die BSc(Hons) program word beperk tot afgestudeerde (BSc, MBChB, and BChD) studente wat >60% gemiddeld vir al hulle voorgraadse modules behaal het. Hulle moet bykomend hiertoe ook >60% in hulle finalejaar voorgraadse fisiologie modules behaal het. Verdienstelike studente wat, vir geldige redes, nie aan die bostaande vereistes voldoen nie mag aan die Nagraadse Onderrig Komittee van die Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 'n versoek rig vir spesiale toegewing. Oor die algemeen sal van sulke studente verwag word om die Fisiologie AGB 278 (vir Aanvullende Gesondheidsberoepe) by te woon (en te slaag) alvorens hulle toegelaat sal word om vir die BSc(Hons) te registreer.