Information Governance
Welkom by Universiteit Stellenbosch


Op 22 Maart 2020 het die Universiteit van Stellenbosch se Vise-Rektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studie, Gesondheidsnavorsingsetiek en Navorsingsetiek: Sosiale, gedrags- en onderwysnavorsing, verklarings uitgereik rakende die posisie van navorsing gedurende die tyd van inperking agv Covid-19. [URL: https://stellenbosch.everlytic.net/public/messages/view-online/muKwCTkd84ckorcs/6hF3cvYXe3QoLd5w].  Na aanleiding van die verklaring sal die Afdeling Inligtingsoorsigbestuur genoodsaak wees om enige huidige en aktiewe aansoeke vir toestemming tot navorsingsdata wat vereis dat betrokkenes bymekaar moet kom moet uitstel tot verdere kennisgewing.

Indien u daarvan oortuig is dat u navorsing wel kan voortgaan met slegs minimale aanpassings aan die protokol en metodologie, sal ons graag die versoek heropen.  Indien u van mening is dat u navorsing nie onder huidige omstandighede kan voortgaan nie of slegs sal kan voortgaan met grootskaalse verandering aan die protokol en metodologie, kan u ons asb dringend in kennis stel dmv n epos aan permission@sun.ac.za of deur die hulpsentrum te skakel.  Gebruik asb u aansoeknommer as verwysing.

Indien u aansoek uitgestel word, sal u toegelaat word om 'n nuwe aansoek te open (met aangepaste protokol en metodiek soos nodig) by www.sun.ac.za/permission.

Bogenoemde is slegs van toepassing in die huidige omstandighede.  Soos die toestand van die COVID-19 pandemie in Suid-Afrika verander of eskaleer, sal die beleid aangepas word in lyn met enige verdere verklarings deur die Vise-Rektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studie, Gesondheidsnavorsingsetiek en Navorsingsetiek Sosiale, gedrags- en onderwysnavorsing

Vriendelike groete,

Afdeling Institusionele toestemmings ​​


Toegang tot Inligting vir Navorsing

Institusionele toestemming (wat ook soms in Engels na verwys word as “gatekeeper permission”) is ’n belangrike maatreël om te sorg dat die Universiteit Stellenbosch en sy navorsers voldoen en uitvoering gee aan Suid-Afrikaanse privaatheidsverwante wetgewing. Om hierdie doel te help bereik, vereis die Universiteit dat enige individu eers institusionele toestemming van die Afdeling Inligtingsoorsigbestuur bekom voordat die persoon:

  • navorsing oor persoonlike en/of institusionele inligting in die Universiteit se besit onderneem; en

  • studente, personeellede, alumni, vennote en ander belanghebbendes van die Universiteit (op grond van hulle verwantskap met die Universiteit) as navorsingsdeelnemers werf.

Om institusionele toestemming te versoek, gaan na www.sun.ac.za/permission. 

Vir enige navrae of hulp met die indiening van ’n versoek vir institusionele toestemming, stuur ’n e-pos na permission@sun.ac.za.

Vir meer inligting, raadpleeg gerus die Regulasies vir die Werwing van Universiteit Stellenbosch-persone as Navorsingsdeelnemers, en vir Navorsing met Behulp van Persoonlike en Institusionele Inligting in die Universiteit Stellenbosch se Besit.​​

 

GEREELDE VRAE

1.      Waarom moet ek om institusionele toestemming aansoek doen?

Die etieknorme en -standaarde van die Universiteit Stellenbosch skryf voor dat ’n navorser wat navorsing met of oor die instelling se mense of data wil doen eers institusionele toestemming moet kry voordat data ingesamel mag word. Die Universiteit Stellenbosch is volgens wet verplig om enige persoonlike inligting wat hy insamel, stoor of gebruik te beskerm. Die institusionele toestemmingsproses is een van die maniere waarop ons sorg dat privaatheid beskerm word en inligting verantwoordelik bekend gemaak word. Dit help verseker dat enige navorsing met of oor persoonlike inligting in die Universiteit se besit binne die perke van toepaslike wetgewing geskied.

2.      Hoe verskil institusionele toestemming van etiekgoedkeuring?

Natuurlik oorvleuel die prosesse vir institusionele toestemming en etiekgoedkeuring hier en daar, want albei is bedoel om menslike navorsingsdeelnemers se regte en welstand te respekteer en beskerm. Nogtans verskil die klem van die twee prosedures: Institusionele toestemming gaan oor die Universiteit Stellenbosch se verantwoordelikhede benewens die tegniese uitvoering van die navorsing, soos die reg van toegang tot ons data, data-ontginning, en prosedures vir inligting- en kubersekuriteit. Etiekgoedkeuring is op sy beurt ’n voorvereiste vir institusionele toestemming. Gesamentlik sorg die twee prosedures dat navorsers enige moontlike impak van hulle navorsing op menslike deelnemers oorweeg.


Toegang tot Inligting vir Ander Doeleindes

Die Universiteit Stellenbosch is daartoe verbind om uitvoering te gee aan die grondwetlike reg op toegang tot inligting soos die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 (PAIA) dit bepaal. Die doel van PAIA is om “’n kultuur van deursigtigheid en verantwoordingspligtigheid in openbare en privaat liggame te koester deur gevolg te gee aan die reg op toegang tot inligting” en “aktief ’n samelewing te bevorder waarin die mense van Suid-Afrika effektiewe toegang tot inligting het om hulle in staat te stel om al hul regte meer volkome uit te oefen en te beskerm”.

Om tot deursigtigheid by te dra, het die Universiteit ’n handleiding​ ingevolge PAIA opgestel.

Vir enige navrae, of vir hulp met die indiening van ’n versoek ingevolge die wet, stuur ’n e-pos na paia@sun.ac.za. ​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​​