Finance
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Bank dienste


 

Bank navrae met betrekking tot verskillende bankrekeninge

US Deposito/Algemeen

Julian Meyer

jsm2@sun.ac.za

US Studentegelde

Jean Swart

jbs@sun.ac.za

US Debiteure

Jacquin Flandorp

jacquin@sun.ac.za

US Debiteure Buitelandse betalings

Gaynor September

gsep@sun.ac.za

US Buitelandse betalings

Alzanne Lourens

al2@sun.ac.za

US Skuldinvorderings

Fredeline Reid

freid@sun.ac.za

US Studentelenings

Omar Isaacs

omar@sun.ac.za


​Ander navrae - sunbank@sun.ac.za ​​​​​