Information Governance
Welkom by Universiteit Stellenbosch


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Die volgende inligting is beskikbaar op die IOB-Instrumentpaneel: (toegang is beperk tot US-personeellede)​​​​​​​​​​​​​​​​

Beplanningsinligting ​Klik hier​​​​​

 • ​​Finansiële ontleding van die Universiteit en sy fakulteite
 • Studiegeld en bloktoekennings
 • Onderriginsette en-uitsette, navorsingsuitsette
 • Voltyds ekwivalente (VE-) studente

​ 

VE-studente-inligtingKlik hier​​​​​

 • Definisies
 • KOV (klassifikasie van opvoedkundige vakinhoud) en kursusvlakperspektief
 • Ras- en geslagsperspektief en KOV
 • Kursusvlak
 • Finansieringsgroep
 • Fakulteitsperspektief

​ 

GetalsverhoudingeKlik hier​​​​​

 • Definisies
 • VE-geweegde studente volgens studievlak per personeellid​


Strategiese bestuursaanwysers (SBA’s)Klik hier

US-p​​untekaart vir strategiese raamwerk 2019-2024​​

Die effektiwiteitskaart modelleer en volg die nuwe strategiese bestuursaanwysers ten opsigte van 2024-teikens, soos belyn met Visie 2040 en die strategiese raamwerk. 

D​​ie Universiteit Stellenbosch het ses kern strategiese temas wat die US Strategiese Raamwerk 2019-2024 ten grondslag lê. Die raamwerk maak voorsiening vir effektiewe beplanning in die Universiteit. Die besonderhede daarvan is opgeneem in die jaarlikse Institusionele Plan en dien om die US se institusionele strategie, prioriteite en doelstellings te integreer en effektief te koördineer. Die omgewingsplanne van al die verantwoordelikheidsentrums, fakulteite en professionele en administratiewe ondersteuningsdienste is in lyn met die strategiese raamwerk en die Institusionele Plan. 

Die puntekaart is gebaseer op 'n saamgestelde indeksbenadering, met die doel om die vordering vir elke SBA, doel en tema te meet, sowel as vir die strategiese raamwerk in die geheel. Verskillende gewigte word toegeken aan kern strategiese temas, institusionele doelstellings en aanwysers en maatstawwe, wat die algehele saamgestelde effektiwiteit van die Universiteit bepaal. Die indeks is gebaseer op die meet van doeltreffendheid, gedefinieer as die vordering wat gemaak is om 'n doelwit te bereik. 

Prestasiemeting is ingewikkeld en die toekenning van gewigte aan prestasie-aanwysers volgens hul prioriteite om 'n saamgestelde telling te verkry, verg die deelname van belangrike belanghebbendes. Die US-puntekaart is op 31 Maart 2020 met die rektoraat bespreek en gedemonstreer waarna die model as 'n nuwe bestuursinstrument vir die Universiteit Stellenbosch aanvaar is.​​

Die skakel dui steeds na die huidige periode van 2015-2022 se Strategiese Bestuursaanwysers

​Die nuwe SBAs sal binnekort op die PowerBI wolk beskikbaar wees​

PersoneelKlik hier​​​​

 • ​​Personeelsamestelling
 • VE-personeel
 • VE-personeel per fakulteit en departement​


Kwalifikasies toegekenKlik hier​​​​​

 • Kwalifikasies 2014-2018
 • Voor- en Nagraads
 • Demografie en akademiese prestasie ​


StudenteKlik hier​​​​

 • ​Inskrywings 2014-2018
 • Demografie en eerstejaars ​


InfografikaKlik hier​​​​

 • ​US-personeel
 • US-studente
 • Personeel nasionaal
 • Studente nasionaal
 • Studente-personeel-getalsverhoudinge​


RangordelysteKlik hier​​​​

 • Posisie, algehele telling en aanwysers van Suid-Afrikaanse universiteite op Times Higher Education Emerging Economies
 • QS
 • QS BRICS
 • ARWU
 • CWTS
 • Clarivate Analytics​​

VerslaeKlik hier​​​​​

 • Beplanningsinligtingsdokumente
 • Feiteboeke
 • VitalStats-publikasies​
 • Inskrywingsverslae​


NAVORSINGSDATA VIR FAKULTEITEKlik hie​r​​​​​​​

Afdeling Inligtingsoorsigbestuur (IOB) het ʼn interaktiewe model vir die visualisering van navorsingsdata wat jaarliks deur die Afdeling Navorsingsontwikkeling (ANO) ingesamel word in PowerBI™ ontwikkel. Die prototipe bevat die data wat ANO vanaf departemente en fakulteite verkry en dan herverpak in PDF dokumente as verslae aan dekane. Afdeling Navorsingsontwikkeling het data verskaf vir hierdie verslag wat aangevul is met NNS-gegradeerde navorsersdata, meesters- en doktorsgrade toegeken en personeel data verkry vanaf Menslike Hulpbronne via die SUN-i datapakhuis.

Die prototipe is beskikbaar op die PowerBI aanlyn-platform​​   link

Navrae:

Me René Robbertze
Stuur e-pos
​+27 21 808 4528​