Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Information about the upcoming exams

​Dear students
 
Welcome back to campus after the September recess. We hope that you are well rested and looking forward to the final stretch of the 2022 academic year.
 
The pandemic posed many challenges to campus life over the past few years. However, thanks to your adaptability and hard work we were able to successfully complete the 2020 and 2021 academic years and we are delighted to have you back on campus.
 
With assessments set to commence in October, we would like to inform you of the following important arrangements:​​
 
1. A2 and A3 assessments

The upcoming A2 and A3 assessments will continue as planned from Tuesday, 25 October – Saturday, 3 December 2022 –in sit-down mode on campus, invigilated.

Students are reminded to strictly adhere to the assessment rules, which can be viewed here. These rules apply to Stellenbosch Campus students as well as some Tygerberg Campus students who conduct their assessments on the Stellenbosch Campus.
 
Students are reminded to not make any traveling plans for the full duration of the assessment period in case they qualify for a second opportunity or A3 assessment, which will take place on campus. No special arrangements will be made.

2. New Assessments (Examinations) Answer Book 

We introduced a new assessments (examinations) answer book in 2021. All students are required to familiarise themselves with the instructions on how to complete the answer book. We have developed a "how-to-guide" to assist you in this regard. The video can be viewed here
 
3. Covid-19 Protocols

Although our protocols have been relaxed, we kindly request you to wear a mask, maintain a safe physical distance from others and sanitise your hands if you display Covid-19 related symptoms. Sanitising stations will be located at the entrance of the building. You are also encouraged to bring along your own sanitisers to regularly sanitise your own hands.
 
Best wishes for the remainder of the academic year and for the assessment period. 
 
Dr Ronel Retief
Registrar

​-------------------------------------------------------------------------

Bafundi ababekekileyo
 
Namkelekile kwakhona ekhampasini emva kwekhefu lenyanga yoMsintsi. Siyathemba ukuba niphumle kamnandi kwaye niwungxamele umjikelo wokugqibela wonyaka wezifundo wowama-2022.
 
Ubhubhane uye wazisa imingeni emininzi kubomi basekhampasini kule minyaka imbalwa idlulileyo. Noko kunjalo, ngenxa yesakhono senu sokumelana noguqu-guquko lweemeko nokusebenza kwenu nzima saye saba nakho ukugqiba iminyaka yezifundo eyowama-2020 nowama-2021 ngempumelelo kwaye siyakuvuyela ukubuyela kwenu ekhampasini.
 
Njengoko iimvavanyo zimiselwe ukuba ziqalise kwinyanga yeDwarha, singathanda ukukwazisa ngala malungiselelo abalulekileyo alandelayo: 

 1. Iimvavanyo ze-A2 neze-A3

  Iimvavanyo ze-A2 neze-A3 ezizayo ziza kuqhubekeka njengoko zicwangcisiwe ukususela ngoLwesibini, umhla wama-25 kweyeDwarha ukuya ngoMgqibelo, umhla we-3 kweyoMnga ngo-2022 –ngendlela yeemviwo ezichotshelwayo, nalapho abafundi baya kube begadiwe.

  Abafundi bayakhunjuzwa ukuba bathobele ngokungqongqo imigaqo yeemviwo, nenokuthi ijongwe apha. Le migaqo isebenza kubafundi bakwiKhampasi yaseStellenbosch kwa kunye nabanye abafundi bakwiKhampasi yaseTygerberg abaqhuba iimvavanyo zabo kwiKhampasi yaseStellenbosch.
   
  Abafundi bayakhunjuzwa ukuba bangenzi naziphi na izicwangciso zokuhamba kuso sonke isithuba sexesha leemvavanyo ukulungiselela xa kunokwenzeka ukuba bafaneleke ukuba bafumane ithuba lesibini lovavanyo lwe-A3, noluya kwenzeka ekhampasini. Akuyi kwenziwa malungiselelo awodwa.

 2. INcwadi eNtsha yeeMpendulo zeeMvavanyo (zeeMviwo)

  Sazise ngencwadi entsha yeempendulo zeemvavanyo (zeemviwo) ngowama-2021. Bonke abafundi kufuneka baziqhelanise nemiyalelo yeendlela zokugcwalisa le ncwadi yeempendulo. Siye saphuhlisa “isikhokelo-sendlela-yokwenza" ukuze sikuncedise ngokuphathelene noku. Loo vidiyo ingajongwa apha
   
  3. IMigqaliselo ye-Covid-19

  Nangona nje imigqaliselo yethu inyenyisiwe, siyakucela ngesihle ukuba unxibe imaskhi, ugcine umgama woqelelwano okhuselekileyo phakathi kwakho nabanye abantu kwaye ufake isibulali-ntsholongwane ezandleni zakho ukuba ubonakalisa iimpawu ezinxulumene ne-Covid-19. Iindawo zokufaka izibulali-ntsholongwane ezandleni ziya kubekwa ekungeneni kwisakhiwo. Niyakhuthazwa kananjalo ukuba nize nezibulali-ntsholongwane zenu ukuze nizifake rhoqo ezandleni zenu.
   
  Sininqwenelela okuhle kwisithuba sexesha elishiyekileyo kulo nyaka wezifundo nakwisithuba sexesha leemvavanyo. 
   
  Gqr Ronel Retief
  UMbhalisi​