Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Exhibition Opening - Paul Weinberg
Start: 30/04/2024, 13:00
End: 30/04/2024, 14:00
Contact:Dr Oelofsen - 021 808 3898
Location: University Museum

​An End to Waiting...

Photographs of the 1994 elections by Paul Weinberg

You are invited to the opening of an exhibition of photographs by Paul Weinberg of South Africa's first democratic elections in 1994. Prof Pumla Gobodo-Madikizela will be in conversation with Paul Weinberg about his experience working as a photojournalist in South Africa's transition from apartheid to democracy.

Date: Tuesday, 30 April 2024

Time: 13:00-14:30

Venue: Stellenbosch University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Paul Weinberg is a South African-born documentary photographer, filmmaker, writer, curator, educationist, and archivist.  

Prof Pumla Gobodo-Madikizela occupies the SARChI Chair in Violent Histories and Transgenerational Trauma and is the Director of the Centre for the Study of the Afterlife of Violence and the Reparative Quest (AVReQ) at Stellenbosch University.

Entrance is free. RSVP to Ricky Brecht at rickyb@sun.ac.za or 021 808 3660.

Visitors' parking is available at the Museum.

Refreshments will be served after the event.Ukuvulwa koMboniso

ISiphelo sokuLinda…

Ulonyulo luka1994

NguPaul Weinberg

Uyamenywa kuvulo lomboniso wemifanekiso kaPaul Weinberg engolonyulo lokuqala lwentando yesininzi eMzantsi Afrika ngo1994. UNjing. Pumla Gobodo-Madikizela uza kube encokola noPaul Weinberg ngamava akhe okusebenza njengentatheli efotayo kwinguqu yoMzantsi Afrika ukusuka kwinkqubo yocalucalulo ukuya kweyentando yesininzi.

Umhla: NgoLwesibini, 30 kuTshaziimpuzi 2024

Ixesha: Ngentsimbi yo13h00 ukuya kweye14h30

Indawo: kwiZiko loLondolozo lweMbali leYunivesithi yaseStellenbosch, kwa52 kwiSitalato iRyneveld, eStellenbosch.

UPaul Weinberg ngumfoti weembaliso owazalelwa eMzantsi Afrika, umqulunqi wemiboniso ebhanyabhanya, umbhali, umlondolozi, ingcali yezemfundo, kunye nomgcinimbali.

UNjing. Pumla Gobodo-Madikizela nguSihlalo weSARChI kwiiMbali zoBundlobongela neeNkxwaleko eziDlulela kwiziZukulwana kunye noMlawuli weZiko loFundo ngezlwaseMva kobuNdlobongela kunye neReparative Quest (i-AVReQ) kwiYunivesithi yaseStellenbosch.

Kungenwa simahla. RSVP kuRicky Brecht apha rickyb@sun.ac.za or 021 808 3660.

Indawo yokupaka iindwendwe iyafumaneka kweli Ziko loLondolozo lweMbali.

Kuya kubakho impungo emva komsitho.