Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
African Drumming Tuesdays: 2024 Programme
Start: 05/03/2024, 13:00
End: 05/03/2024, 14:00
Contact:Ricky Brecht - 021 808 3660
Location: University Museum

African Drumming Tuesdays 2024

African Drumming Tuesdays offers students, staff and community members around Stellenbosch an opportunity to learn the skills of playing an African drum. The drumming sessions will be offered by Vuyo Mgijima, an experienced African drummer from Kayamandi, who has been sharing his passion of drumming with both locals and international tourists for the past 20 years.

According to Vuyo, playing the African drum is highly relaxing and therapeutic, relieving stress and nurturing creativity. It is also very good for increasing performance in the workplace and building team spirit and social cohesion.

2024 PROGRAMME

DateTime
05 March 202313:00˗14:00
09 April 202313:00˗14:00
07 May 202313:00˗14:00
04 June 202313:00˗14:00
09 July 202313:00˗14:00
06 August 202313:00˗14:00
03 September 202313:00˗14:00
01 October 202313:00˗14:00

 

The drumming sessions are free to all but, since the number of drums is limited, we encourage interested parties to book a seat.

To book a seat, please contact Natasha Coltman at 021 808 3691 or ncoltman@sun.ac.za.

The University Museum is located at 52 Ryneveld Street, Stellenbosch. The Museum is open on Mondays to Fridays from 09:00 to 16:30 and closed on weekends and public holidays. Entrance to the Museum is free.UkuBethwa kweGubu laseAfrika ngoLwezibini 2024

UkuBethwa kweGubu laseAfrika ngoLwezibini  kunika abafundi, abasebenzi nabahlali kwingingqi yaseStelenbhosh ithuba lokufunda izakhono zokuzokubetha iGubu laseAfrika. Amathuba okubetha igubu aza kunikezelwa nguVuyo Mgijima, umbethi-gubu laseAfrika onamava nophuma eKhayamnandi, owabelane, ngothando lwakhe lokubetha igubu nabahlali balapha kunye nabatyeleli abaphuma phesheya kwiminyaka elishumi eli-20 edlulileyo.   

NgokukaVuyo ukubetha igubu laseAfrika kuyaphumlisa kakhulu, kuyaphilisa, kuthomalalise uxinzelelo kwaye kukhulisa isiphiwo sokuyila. Ngokunjalo kulunge kakhulu ekwandiseni ukusebenza emsebenzini nasekwakheni umoya wentsebenziswano ngokweqela kunye nokumanyana.

INKQUBO YOWE-2024

UMhlaIxesha
05 Matshi 202313:00˗14:00
09 EPreli 202313:00˗14:00
07 Meyi 202313:00˗14:00
04 Juni 202313:00˗14:00
09 Julayi 202313:00˗14:00
06 Agasti 202313:00˗14:00
03 Septemba 202313:00˗14:00
01 Okthoba 202313:00˗14:00

 

Amathuba okubethwa kwegubu afele-fele kumntu wonke, njengoko inani lamagubu liqingqekile, sikhuthaza abantu abanomdla babhalisele izihlalo zabo.

Ukuze ubhalisele isihlalo, nceda unxibelelane no-Natasha Coltman kule nombolo 021 808 3691 okanye ncolman@sun.ac.za.

UMyuziyam weYunivesithi ukuNombolo 2 kwiSitalato i-Reyneveld, eStellenbosch. UMyuziyam uvula ngeMivulo ukuya ngoLwesiHlanu ukusukela kwintsimbi ye-9:00 ukuya kweye-16:30 uze uvalwe ngeempela-veki kunye neentsuku zeholide zikawonke-wonke. Kungenwa fele-fele eMyuziyam.