Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Film Screening: Intellectual Giants of the Eastern Cape
Start: 20/09/2023, 13:00
End: 20/09/2023, 15:00
Contact:Ricky Brecht - 021 808 3660
Location: University Museum

​​The Stellenbosch University Museum invites you to the screening of the documentary film, Intellectual Giants of the Eastern Cape.

DATE: 20 September 2023

TIME: 13:00 SAST

VENUE: University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

The hour-long documentary film, Intellectual Giants of the Eastern Cape, directed by Rhodes University Journalism and Media Studies lecturer, Dr Alette Schoon, and scripted by Dr Schoon and the head of Classical Studies, Dr Hleze Kunju, highlights the Eastern Cape as the birthplace of some of the country's foremost intellectuals. The film is a joint project by the University of Fort Hare and Rhodes University.

In the 19th and early 20th centuries, thousands of black South Africans embraced education through the mission schools of the Eastern Cape. It is from these people that several generations of Eastern Cape intellectuals emerged: people such as Tiyo Soga, SEK Mqhayi, Phyllis Ntantala and JT Jabavu. Yet these intellectuals did not simply assimilate the colonial ways of thinking. They resisted these frameworks and, instead, developed their own ideas. It is no accident that it is the Eastern Cape where groundbreaking ideas of black theology, black consciousness, and the democratic values of modern South Africa developed, alongside rich literary and musical traditions.

In this film, Dr Hleze Kunju sets off on a road trip to introduce a new generation of students to the intellectual giants of the Eastern Cape and to invite them to walk in their footsteps. The various stops along the journey include the milkwood tree where the Mfengu embraced education, Reverend Tiyo Soga's church, Hunterstoun, the Lovedale Missionary Institute, Lovedale Press and Fort Hare University, as well as several historic sites in Makhanda. As the first person to write the dissertation for his PhD in isiXhosa, Dr Hleze Kunju embodies the Eastern Cape intellectualism of embracing knowledge from different worlds and bringing it together in new ways of thinking. While he is an academic, he is also a performer and a trained opera singer, and he takes every opportunity throughout the film to share the historic songs and poetry created by the Eastern Cape intellectuals.

The screening will be followed by a conversation with the film director, Dr Alette Schoon.

Visitors' parking is available at the Museum.

Entrance is free. To attend the event physically and for catering purposes, RSVP to Mr Ricky Brecht at rickyb@sun.ac.za or 021 808 3660.

To register for online attendance please click on the link below:  

Film Screening


IYunivesithi yaseStellenbosch iyakumema ekubukelweni kombonisobhanyabhanya oyidotyhumentari, ogama lawo lithi Intellectual Giants of the Eastern Cape.

UMHLA: 20 EyoMsintsi kowama2023

IXESHA: 13:00 ngokweXesha loMzantsi Afrika (SAST)

INDAWO: kwiMyuziyam yeYunivesithi, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

Umbonisobhanyabhanya oyidotyhumentari othatha ixesha elingangeyure, ogama lawo lithi Intellectual Giants of the Eastern Cape, owalathiswa ngumhlohlo wezobuNtatheli neZifundo zoPapasho kwiYunivesithi yaseRhodes, uGqr Alette Schoon, nobhalwe nguGqr Schoon nentloko yeZifundo eziKlasikhali, uGqr Hleze Kunju, ugqamisa iMpuma Kapa njengendawo ekwazalelwa kuyo ezinye zezona ngqondi zeli lizwe zihamba phambili. Lo mbonisobhanyabhanya uyiprojekthi engobanjiswano phakathi kweYunivesithi yaseFort Hare neYunivesithi yaseRhodes.

Kwinkulungwane ye19 nasekuqaleni kwenkulungwane yama20, amawaka abemi boMzantsi Afrika abantsundu aye amkela imfundo ngohlobo lwezikolo zeemishini kwiMpuma Kapa. Kukwabo bantu apho kwathi kwavela izizukulwana eziliqela zeengqondi zaseMpuma Kaoa: Abantu abanjengoTiyo Soga, uSEK Mqhayi, uPhyllis Ntantala noJT Jabavu. Kodwa ezi ngqondi azizange zithathe nje iindlela zokucinga ezingobukoloniyali. Zaye zaxhathisa kwezo zikhokelo, kwaye, endaweni yoko, zaphuhlisa iimbono ezizezazo. Akuyompazamo ukuba kube kuseMpuma Kapa apho kwathi kwaphuhla khona iimbono ezaphul'ulutho zezifundo zenkolo zabantsundu, ukuzazi nokuziqonda kwabantsundu, neenqobo zenkqubo yentando yesininzi kuMzantsi Afrika wakule mihla, kunye nezithethe zezoncwadi nezomculo eziluqilima.

Kulo mbonisobhanyabhanya, uGqr Hleze Kunju ungena kwihambo yendlela yokwazisa isizukulwana esitsha sabafundi kwiingangalala zeengqondi zeMpuma Kapa nokusimema ukuba sihambe ekhondweni labo. Iindawo ezahlukahlukeneyo ekumiswa kuzo kule ndlela ziquka umthi we-milkwood apho amaMfengu athi amkela khona imfundo, iTyalike kaMfundisi uTiyo Soga, iHunterstoun, iZiko loVangelo laseLovedale, iLovedale Press neYunivesithi yaseFort Hare, kwakunye nezinye iindawo eziliqela ezinembali eMakhanda. Njengomntu wokuqala ukubhala isincoko eside sesidanga sakhe sobuGqirha (PhD) kwisiXhosa, uGqr Hleze Kunju ungumzimba wobungqondi baseMpuma Kapa bokwamkela ulwazi olusuka kwiimekobume ezahlukahlukeneyo nokuludibanisa ngeendlela zokucinga ezintsha. Nangona esisifundiswa, ukwangumdlali weqonga nomculi weopera oqeqeshiweyo, kwaye uthatha lonke ithuba elivelayo kulo mbonisobhanyabhanya wonke lokuba abelane ngeengoma ezinembali nesihobe esenziwa zizingqondi zeMpuma Kapa.

Oko kubukelwa kuya kulandelwa yincoko kunye nomalathisi walo mbonisobhanyabhanya, uGqr Alette Schoom.

Indawo yokupaka izithuthi zeendwendwe iyafumaneka kwiMyuziyam.

Amangeno asimahla. Ukuzimasa lo msitho ngobuqu bakho nokulungiselela imibandela yokuya phantsi kwempumlo, phendula kuMnu Ricky Brecht kurickyb@sun.ac.za okanye ku021 808 3660.

Ukuze ubhalisele ukuzimasa ngobuxhakaxhaka beintanethi nceda ucofe kule linki ingezantsi:  

Film Screening