Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Film Screening: Everything Must Fall
Start: 15/11/2022, 15:00
End: 15/11/2022, 15:00
Contact:Ricky Brecht - 021 808 3660
Location: University Museum and MS Teams

​The Stellenbosch University Museum and Uhuru Productions invite you to the screening of the documentary film Everything Must Fall.

DATE: 23 November 2022

TIME: 13:00

VENUE: University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

 

Everything Must Fall is an unflinching look at the #FeesMustFall student movement that burst onto the South African political landscape in 2015 as a protest over the cost of education and morphed into the most militant national revolt since the country's first democratic elections in 1994.

At the heart of the film sits an intergenerational conflict connecting us to an important contemporary discourse on the conceptualisation of higher education as a public good. By blending dramatic unfolding action with a multi-protagonist narrative, much of the drama lies in the internal struggles the activists have around the weight of leadership. Threaded through the film is a pulse of anticipation, shared across the generational divide, that somehow these youth have reached breaking point and won't back down until they achieve the kind of social transformation that previous generations had long given up on.

Visitors' parking is available on a first come, first served basis.

Entrance is free. To secure a seat and prevent disappointment, RSVP to Natasha Coltman at 021 808 3691 or ncoltman@sun.ac.za.

This hybrid event will enable participants to attend the screening in person or follow the screening virtually by clicking on the link provided.

Film Screening


IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch kunye neemveliso ze-Uhuru ziyakumema kumboniso bhanyabhanya obonisa i-Everything must fall.

UMHLA: 23 Novemba 2022

IXESHA: 13:00

INDAWO: University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

IEverything must fall ijonge ngqo kumbutho wabafundi we#FeesMustFall  eyathi yagqabhuka kumhlaba wezopolitiko woMzantsi Afrika ngowama-2015 njengoqhankqalazo malunga neendleko zemfundo kwaye yangena kolona vukelo-mbuso olunengcwangu ukusukela kunyulo lokuqala lwedemokhrasi yelizwe ngowe-1994.

Undoqo wefilimu udandalazisa ungquzulwano phakathi kwezizukulwana olusidibanisa nentetho ebalulekileyo yangoku malunga nokuqondwa  kwemfundo ephakamileyo njengento eluncedo kuluntu. Ngokudibanisa isenzo esimangalisayo esinebali lomlinganiswa ophambili emdlalweni, uninzi lwedrama lulele kwimizabalazo yangaphakathi amatshantliziyo abanayo malunga nobunzima obujikeleze ubunkokeli. Uthungelwano ngokusebenzisa ifilimu kukulindela ngexhala, ukwabelana phakathi kwazo zonke izizukulwana, ukuba ngandlel' ithile olu lutsha luye lwafikelela kwinqanaba likaf' ayayo kwaye bengabuyi ngamva bade bafezekise uhlobo lwenguqu kwezentlalo kuba izizukulwana ezidlulileyo kudala zayincama.

Indawo yokupaka iindwendwe iyafumaneka kwabafike kuqala.

Kungenwa simahla. Ukuzigcinela isihlalo nokuthintela ukuphoxeka nceda uphendule kuNatasha Coltman kule nombolo 021 808 3691 okanye ncoltman@sun.ac.za.

Lo msitho uxubileyo uza kunika abathathi-nxaxheba bazimase ubuqu kulo mboniso bhanyabhanya okanye bawubukele ngokusebenzisa ubuchule bobuchwephetshe ngokucofa ikhonkco elinikiweyo.

Film Screening