Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Komitee vir Onderrig en Leer

​​Die Komitee vir Onderrig en leer maak aanbevelings en doen verslag aan die Fakulteitsraad oor 'n verskeidenheid kwessies verwant aan studente se sukses. Die komitee se werk is belyn met die Onderrig- en Leerbeleid van die Universiteit Stellenbosch wat ten doel het "om onderrig en leer van gehalte te bevorder wat die ryke potensiaal van ’n toenemend diverse studentekorps verwelkom en graduandi oplewer wat kan bydra tot ’n komplekse samelewing​".

Institusionele beleide en riglyne oor onderrig en leer kan via die Sentrum vir Onderrig en Leer bekom word.​

Dokumente-stoor


​​US Onderrig- en Leerbeleid
Onderrig- & Leerbeleid (2018).pdf
Prosedure vir die Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en –oordrag (KAO) in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
FASS EVL-beleid (Afrikaans).pdf
​Rapportering van die uitslag van die EVL-proses vir toegang tot nagraadse programme in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 
FASS EVL-rapporteringsvorm (Afrikaans).docx
Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae
Interne en Eksterne Moderering en die Afhandeling van Uitslae.pdf
​US plagiaatbeleid (ter ondersteuning van akademiese integriteit)US plagiaatbeleid.pdf
US plagiaatbeleid.pdf
Universiteit Stellenbosch (“US”) prosedure vir die ondersoek en bestuur van bewerings van plagiaat.
US prosedure vir die ondersoek en bestuur van bewerings van plagiaat.pdf


Lede van die Komitee vir Onderrig en Leer in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe (vanaf 2022)
Prof Anthony Leysens (Dekaan)
Vise-dekaan: Navorsing
Vise-dekaan: Onderrig

Dr Taryn Bernard (Voorsitter| Verlengde-graadprogram)
Dr Megan Jones (Ondervoorsitter | Tale)
Dr Amanda Lourens (Tale)
Dr Tasneemah Cornelissen-Nordien (Sociale Wetenskappe)
Dr Dale Moodley (Sosiale Wetenskappe)
Dr Schalk van der Merwe (Kunste)
Me Mieke Hall (Kunste)
Me Queen Majikijela (BASK-verteenwoordiger)
Me Shona Lombard (Verlengde graadprogram)
Dr Anita Jonker (Akademiese Ondersteuning)
Dr Karin Catell-Holden (Sentrum vir Onderrig en Leer)
Dr Susan Hall (Verwelkomingsprogram)
Me Cheryl Richardson (Fakulteitsbeampte)
Me Leana Loxton (Assistent-registrateur: Humaniora)