Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Wat kan ons jou bied

​​​​​​​​​​​​​​

Voorgraadse Programme

Die uitstekende graadprogramme by die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe sal jou toerusvir ʼn loopbaan in vandag se mededingende mark.

Die Fakulteit bied jou tans ʼn wye keuse van studievelde deur middel van programme wat nie bloot oornag tot stand gekom het nie, maar wat gebaseer is op ʼn tradisie van 130 jaar se pogings om baie spesifieke waardes te ontwikkel, soos respek vir kennis en denke, verfyning van smake, veeltaligheid, intellektuele balans, verdraagsaamheid en diepsinnigheid.

Die programme is gerig op Suid-Afrikaanse behoeftes in die 21ste eeu en bly op hoogte van die nuutste internasionale denkwyse oor die ekonomiese en sosiale toepasbaarheid van onderrig in letterkunde, die kunste en sosiale wetenskappe. 

Hierdie programme sal jou nie net toerus om jouself te handhaaf in ’n veeleisende arbeidsmark deur ʼn deeglike kennis van jou vak aan jou oor te dra nie, maar sal jou algemene vaardighede soos redenerings- en kommunikasievaardighede, rekenaargeletterdheid en die vermoë om probleme raak te sien en op te los, leer.

’n Lys van al ons programme volg hieronder. Jy kan ook ons Fakulteitsbrosjure aflaai vir ’n kort opsomming van die programme wat hieronder gelys is.

Die Fakulteit se 18 departem​​​​​ente​ word groepeer in tale, kunste en sosiale wetenskappe en ons bied ʼn dinamiese leeromgewing wat die huidige nasionale en internasionale gedagterigtings weerspieël. Ondersteuning is ook beskikbaar vir studente wat benadeel is as gevolg van tekortkominge in die skoolstelsel.

Wat is Graadprogramme?

Elke graadprogram bestaan uit ’n groep vakke wat mekaar op ’n betekenisvolle manier aanvul. Elke vak spreek die huidige leerbehoeftes aan. Opleiding het daarom sowel ʼn algemene as ʼn spesifieke loopbaanfokus.

Te danke aan die algemene fokus, sal jy leer hoe om analities en krities te dink, hoe om probleme op te los en hoe om doeltreffend te kommunikeer.

Die spesifieke fokus sal jou in staat stel om ’n pakket van kennis en vaardighede aan te leer wat jou sal toerus vir ʼn loopbaan in ʼn spesifieke veld of binne ʼn spesifieke familie van verwante velde.

Wat is vryheid van keuse?

Sekere programme maak voorsiening vir studente wat nog nie seker is van hul verkose loopbaanrigting nie. Jy sal steeds ʼn wye keuse hê, maar die vakke is almal verwant aan mekaar.

Ander programme is gemik op studente wat weet watter soort loopbaan hulle wil volg. Die keuse van vakke is daarom meer beperk. 

Die programme wat ons aanbied is:

Algemene programme

 • BA in Geesteswetenskappe*
 • BA in Taal en Kultuur*
 • BA in Sosiale Dinamika*
Gespesialiseerde programme

 • BA in Ontwikkeling  en Omgewing*
 • BA in Drama en Teaterstudies
 • BA in Menslikehulpbronnebestuur*
 • BA in Internasionale Studies*
 • BA in Regsgeleerdheid
 • B in Musiek (BMus)
 • BA in Musiek (Rigtings: Algemeen en Musiektegnologie)
 • Diploma in Praktiese Musiek
 • Hoër Sertifikaat in Musiek
 • BA in Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies (PFE)
 • Programme met Sielkunde
 • B in Maatskaplike Werk*
 • BA in Sosio-Informatika*
 • BA in Sportwetenskap
 • BA in Waarde- en Beleidstudies
 • BA in Visuele Kunste
* Hierdie programme word ook aangebied as Verlengde Graadprogramme (VGP).

Lees ons nuutste Prospektus vir meer inligting oor ons graadprogramme.

Lees ook Deel 4 van die Universiteitsjaarboek vir gedetaileerde inligting. Klik hier​ vir die volledige Jaarboek. Vir vakgebied-spesifieke programme,besoek ook die relevante departement se webwerf​.

Vir algemene navrae, kontak die US Kliëntedienssentrum by 021 808 9111 of info@sun.ac.za waar die personeel jou graag sal help of jou navraag sal verwys na die relevante persoon vir verdere bystand. 

Vir meer inligting oor registrasie, oor jou studies, akkommodasie en ander belangrike studenteaangeleenthede, besoek die Sentrum vir Voornemende Studente.​

* Verlengde Graadprogramme (VGP)

Die Fakulteit bied ook verlengde graadprogramme (VGP) aan ongeveer ʼn tiende van ons voorgraadse studente. Die VGP is gerig op studente met onderrigbenadeelde agtergronde wat potensiaal toon vir universiteitsopleiding. In 2012 is studente met ʼn geweegde gemiddelde van tussen 55% en 59% vir die Universiteit se toelatingstoets (TT) en die Nasionale Senior Sertifikaateksamen (NSS) (uitsluitend Lewensoriëntering) gekombineer, in die verhouding 40:60, verplig om die verlengde graadprogramme in ons Fakulteit te neem.

VGP-studente doen hul eerste jaar oor twee jaar om hul kanse op akademiese sukses te verbeter. Daarna sluit hulle by die hoofstroomprogramme saam met al die ander hoofstroom-tweedejaarstudente aan. In hul eerste VGP-jaar doen studente drie akademiese ondersteuningsvakke (Inligtingsvaardighede 174, Inleiding tot die Geesteswetenskappe 178 en Tekste in die Geesteswetenskappe 113 en 143) en twee hoofstroomvakke uit hul onderskeie BA-programme. In hul tweede VGP-jaar doen hulle Inleiding tot die Geesteswetenskappe 188 en drie hoofstroomvakke. As hulle ’n 100%-slaagpunt het na hul eerste VGP-jaar, mag hulle aansoek doen om ʼn vierde vak in hul tweede VGP-jaar te doen.

Sedert die instelling van die program in 2008, het die retensie- en sukseskoers van VGP-studente merkwaardig verbeter. In 2011 het ’n VGP-student, Nicole Fillis, wat die VGP-program in 2008 begin het, haar graad cum laude verwerf – ʼn voorbeeld van wat bereik kan word deur harde werk en akademiese ondersteuning.

Vir meer ligting oor die VGP-programme in die Fakulteit, kontak: 

Me Anita Jonker
Studentesteunkoördineerder in die Fakulteit
Kamer 460, 4de vloer, Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou 
Tel: 021 808 2081
E-pos

Nagraadse Graadprogramme

Die Fakulteit plaas ʼn hoë premie op sy nagraadse navorsing en onderrig. Dit is daarom geen verrassing dat​ongeveer een derde van ons studente jaarliks inskryf vir nagraadse studies in die wye verskeidenheid programme wat ons bied nie. Ons is daarom ook ingestel daarop om ons aanbieding te integreer met die navorsingfokusse van die verskeie departemente en hul personeel. Dus, die navorsing onderneem deur studente wat ingeskryf is vir ons programme, lei dikwels tot nasionale en internasionale akademiese publikasies.

Studente wat sowel akademies verdienstelik as finansieel behoeftig is, word sover moontlik van finansiële bystand voorsien.

Die Fakulteit se 18 departemente​ bied vakgebied-spesifieke en intervakgebiedprogramme in drie primêre fokusareas aan, naamlik:

• Taal en Kultuur,
• Sosiale Wetenskappe,
• en Uitvoerende Kunste.

Deur so ʼn verskeidenheid en terselfdertyd goedbeplande reeks programme aan te bied, streef ons daarna om graduandi te produseer wat kundige en kritiese denkers is. Ons streef ook daarna om professionele mense te produseer wat in staat is om ʼn buitengewone bydrae tot die kulturele verryking en kennisbehoeftes van Suid-Afrika en Afrika se samelewings in die 21ste eeu te lewer.


Ten einde te verseker dat ons studente kwaliteitonderrig ontvang, word konvensionele kontakonderrig aangevul met rekenaartegnologie deur ʼn span goedgekwalifiseerde toesighouers en onderwysers. In ooreenstemming met die Universiteit se strategiese beleid, gebruik die Fakulteit hoofsaaklik Engels as die medium vir nagraadse onderrig.

Vir meer inligting oor nagraadse graadprogramme, kan jy die Prospektus hier lees. Maak gerus gebruik van die kontakdetails wat in die Prospektus gegee word om verdere inligting oor programme te kry.

Lees ook Deel 4 van die Universiteitsjaarboek vir meer inligting. Klik hier​ vir die volledige Jaarboek.  

Vir algemene navrae, kontak die US Kliëntedienssentrum by 021 808 9111 of info@sun.ac.za waar personeel jou graag sal help of jou navraag sal verwys na die relevante persoon vir verdere bystand. ​

Vir verdere inligting rakende registrasie, jou studies, akkommodasie en ander belangrike studenteaangeleenthede, besoek die Voornemende Nagraadse Studente-webwerf.​