Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Huidige Studente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Eerstejaar Akademie

Die Eerstejaar Akademie is in 2007 gestig om die akademiese sukses van eerstejaars te verbeter. Studente doen tydens die eerste ses weke van die akademiese jaar vroeë assesseringstoetse om te bepaal wat hul akademiese vordering is. Indien studente wat bykomende bystand benodig vroeg in die akademiese jaar geïdentifiseer word, kan die nodige ondersteuning betyds aan hulle gebied word en verbeter hul kans op langtermyn-sukses. Bykomende tutoriale (bo en behalwe die gewone vaktutoriale) word in die tweede kwartaal bygevoeg, en dit is verpligtend vir studente wat vakke tydens hul vroeë assessering gedruip het. Studente kan by 'n onderrig-en-leer-proses aansluit deur hul klasverteenwoordiger of lektore te nader rakende akademiese uitdagings. Die studente se terugvoer aan die einde van 'n vakmodule kan ook gebruik word om lektore se swak en sterk punte uit te wys.

Studente kan ook hulp ontvang om hul akademiese prestasie te verbeter by die volgende diensomgewings buite die Fakulteit: Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling(studiehulp, die bestuur van spanning, persoonlike berading) en die Taalsentrum (die skryf van werkstukke, akademiese skryfvaardighede, drietalige vakwoordelyste).

Kontakbesonderhede vir die Eerstejaar Akademie

Me Anita Jonker (Studentesteunkoördineerder in die Fakulteit) 
Tel: 021 808 2081 
E-pos

Waar kan jy ons vind:  
Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
Lettere-gebou
Vierde vloer
Kamer 460

Nagraadse Eksamineringskantoor (NEK)

Die Nagraadse Eksamineringskantoor (NEK) bestuur sekere aspekte van die eksaminering van doktorale en meesterskandidate in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe. Dit is verantwoordelik om:

  • die tesis/proefskrif na die interne en eksterne eksaminators te stuur;
  • die eksamenproses op te volg;
  • die verslae van al die eksaminators te ontvang;
  • die eksaminators se verslae van die meesterskandidate na die departemente te stuur sodat die finale punt bereken kan word;
  • deur middel van voorgeskrewe prosedures 'n oplossing te vind in gevalle waar daar groot meningsverskil is tussen die eksaminators van meesterskandidate;
  • deur middel van voorgeskrewe prosedures 'n oplossing te vind wanneer daar 'n groot meningsverskil is tussen die eksaminators van doktorale kandidate wat die eksamineringskomitee nie kon oplos nie;
  • ná konsultasie met nie-eksaminerende voorsitters, die mondelinge eksamens van die doktorale kandidate te reël.
Die prosedure vir die inhandiging van doktorale proefskrifte en meesterstesisse is soos volg:

  • Die student moet die NEK inlig dat hy/sy beplan om te gradueer deur die voorgeskrewe vorm in te vul.
  • Wanneer die tesis/proefskrif gereed is vir eksaminering , moet 'n kopie vir elke eksaminator, in die korrekte formaat om aan eksaminators gestuur te word, by die NEK ingehandig word.
Die kontakinligting vir die Nagraadse Eksamineringskantoor is:

Me Nicky Steenstra (Administratiewebeampte) 
Tel: 021-808-2012                 
Faks: 021-808-2123 
E-pos 

Waar kan jy ons vind?

Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
Lettere-gebou
Vierde vloer
Kamer 483​

​​​

Belangrike skakels vir alle studente: ​

  • Om fakulteite, departemente, sentrums en eenhede op kampus te vind, besoek die Universiteit se A-Z-lys. Klik hier


​​