FAKULTEITSPESIFIEKE VIRTUELE PLEGTIGHEDE

Aanlyn fakulteitsgebaseerde plegtighede sal vir alle ander gradekategorieë gehou word. Hierdie graduandi sal hulle kwalifikasies in absentia ontvang. Raadpleeg asseblief die rooster vir aanlyn fakulteitsplegtighede vir die vrystellingsdatums en -tye. ​

Datum

Maandag, 29 Maart 2021

Maandag, 29 Maart 2021

Dinsdag, 30 Maart 2021

Dinsdag, 30 Maart 2021

Woensdag, 31 Maart 2021

Woensdag, 31 Maart 2021

Donderdag, 1 April 2021

Tyd

9:00

13:00

09:00

13:00

09:00

13:00

09:00

Fakulteit

AgriWetenskappe

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Opvoedkunde
Teologie
Regsgeleerdheid
Krygskunde

Ingenieurswese

Natuurwetenskappe