Maties
Welkom by Universiteit Stellenbosch

VERPLEEGKUNDE

​​​

Baccalaureus in Verpleegkunde

Toelatingsvereistes

  • Skryf die NNT's AQL en MAT teen einde Junie
  • Vir die Nasionale Senior Sertifikaat 'n gemiddeld van minstens 50% (sonder Lewensoriëntering bereken)
  • Wiskunde minstens 40%
  • Lewenswetenskappe minstens 50%

Nagenoeg 50 kandidate word in die jaar vóór die aanvang van studie gekeur.

Die doel van hierdie program is om 'n student te onderrig en te begelei om 'n professionele verpleegkundige te word. Deur middel van leerervarings op kampus, met gemeenskappe en in verskeie gesondheidsorginrigtings, sal studente die gedragswyses, vaardighede en bevoegdhede ontwikkel wat hulle nodig het om leiers te word en beroepslui wat waarde heg aan diversiteit asook deeglike oorweging en innovasie na hul versorgingspraktyk in die verpleeg- en verloskunde bring. Jy sal leer om vorm te gee aan persoongesentreerde, holistiese, eietydse, bewysgebaseerde praktykvoering en hulpbronsensitiewe versorgingspraktyk om sodoende die gesondheidsorg en welstand van individue, groepe en gemeenskappe te ondersteun.

Verpleegkundige versorgingspraktyk wissel vanaf noodsaaklike sorgaktiwiteite wat op die oog af eenvoudig lyk tot komplekse, soms hoogs tegniese, versorgingsaktiwiteite – wat ook al nodig is om mense te ondersteun sodat hulle in hulle selfversorgingsbehoeftes kan voorsien, gesond kan bly of word, en welstand kan ervaar. Verpleegkundiges werk saam met hulle gesondheidsorgkollegas oor 'n groot verskeidenheid kontekste heen om veilige, persoongesentreerde gehaltesorg te verskaf aan mense, gesinne en gemeenskappe met veelvuldige en verskillende selfversorgingsbehoeftes oor die lewensduur.

Hierdie is 'n vierjaarprogram wat op die Tygerbergkampus en die verspreide klinieseopleidingsplatform wat aan die kampus verbonde is, aangebied word. Die konteks waarin kliniese praktyk plaasvind, is baie divers en dek die openbare gesondheidsdiensomgewings, privaat gesondheidsorgsektor, asook die relevante leerervaring in skole, maatskaplike dienste, rehabilitasie-inrigtings en organisasies sonder winsbejag. Die kurrikulum dek die bestudering van die teorie en praktyk van die vakrigting verpleeg- en verloskunde oor die vier jaar. Hierdie vakspesifieke leer word aangevul deur modules in anatomie, fisiologie, biofisika en biochemie, psigososiale aspekte van sorg, navorsingsmetodologie, mikrobiologie en farmakologie. Dit word gevolg deur een jaar van gemeenskapsdiens, waarna jy by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging mag registreer as 'n professionele verpleegkundige en verloskundige.

Daar is baie werksgeleenthede in die gesondheidsorg wanneer jy eers by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging geregistreer is. Verpleegkundiges werk in die openbare en privaat gesondheidsorgdiens, in die gesondheidsorgdiens van nie-regeringsorganisasies, asook in ander gesondheidsverwante bedrywe en akademiese omgewings. Hierdie geleenthede behels onder meer die werk by distriksgesondheidsdienste en klinieke, in gemeenskaps- of skoolgesondheid en in hospitale, verswaktesorg, die gesondheidsorg in korrektiewe en ander inrigtings, privaatpraktykwerk, ensovoorts. Hierdie graad vorm die grondslag waarvandaan jy dan verder kan studeer om 'n spesialisverloskundige of spesialisverpleegkundige te word in vakrigtings soos primêre gesondheidsorg, beroepsgesondheid, operasiesaalverpleging, noodverpleging, kritiekesorgverpleging, pediatriese en neonatale verpleging, gesondheidsorgdiens bestuur, verpleegopleiding, palliatiewe sorg, onkologie of gevorderde psigiatrie. Buiten die spesialisprogramme, bied die baccalaureusgraad ook verdere geleenthede soos voortgesette studie vir 'n meesters- en doktersgraad (PhD).​

Volledige inligting sal beskikbaar wees vanaf 17/08/2018​