Beurse waarvoor jy kan aansoek doen
 

Sportsbeurse

’n Aantal spesiale beurse is beskikbaar vir diegene wat uitmuntende sportprestasies gelewer het. Jy kan meer inligting oor hierdie beurse by Maties Sport by 021 808 4642 of matiesport@sun.ac.za kry. Die Sportbeurse verskyn nie in die Jaarboek nie.

Maties Sport

Ander beurse (alles in die Jaarboek)

’n Groot aantal algemene beurse vir studie in byna enige fakulteit, asook beurse vir studie in ’n besondere fakulteit of departement, is beskikbaar vir studente wat akademies verdienstelik en/of finansieel behoeftig is. Sien die Jaarboek.

Eerstejaar Merietebeurse

In die geval van eerstejaar merietebeurse word die werklike gemiddelde van ʼn voornemende student se finale Graad 12-eksamen (bereken uit die kombinasie van 6 beste vakke wat toegang verleen tot Baccalaureus-studies aan ʼn universiteit, uitgesluit Lewensoriëntering en Wiskunde Vraestel 3), soos deur die onderskeie onderwysdepartemente aangegee.

Op hierdie wyse word die toekenningsbedrae aan die hand van 'n algoritme met 'n gegewe begrotingsbedrag en die vasgestelde beursparameters bereken na registrasie en uitslae bekend is.

Die volgende meriete-kategorie vir eerstejaar-meriete is van toepassing:

​Matriek Gemiddeld% korting op basiese studiegelde (uitgesluit module kostes)
90% en hoër* 40%

 

Die persentasie korting hang af van die getal kwalifiserende kandidate, en die bedrag beskikbaar vir merietebeurse.

Let wel: Eerstejaarstudente wat hul skooleindeksamen buite 'n provinsiale onderwysdepartement afgelê het (uitgesluit die IEB-eksamen), moet ʼn gesertifiseerde afskrif van hul finale Graad 12-eksamen by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings

inhandig. Die onus rus op studente om teen Junie van die betrokke akademiese jaar waarin hulle op die merietebeurs geregtig is, op hulle rekeningstate te kontroleer of die merietebeurs daarop aangedui word. Indien die merietebeurs in op hulle rekeningstate aangedui word nie, moet die inligting onder die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings se aandag gebring word voor einde Augustus; anders verval die studente se aanspraak op die merietebeurs.

Senior merietebeurse

​Senior merietebeurse word toegeken aan die top-5%-presteerders per fakulteit op voorwaarde dat kandidate 'n geweegde gemiddeld van minstens 75% in hul voorafgaande akademiese jaar moes behaal. Kwalifiserende studente ontvang 'n korting van 20% op hul basiese studiegeld (uitgesluit module-kostes). Die persentasie van toppresteerders per fakulteite mag aangepas word na gelang van die beskikbare US-beursebegroting.

Vereistes vir die Senior Merietebeurse

Kandidate vir die Senior Merietebeurse moet:

  • senior voorgraadse studente van die Universiteit wees;
  • voltydse studente van die Universiteit wees;
  • 'n gepaste graadprogram volg;
  • die volle getal modules wat vir die betrokke studiejaar voorgeskryf word, volg; en
  • studente wat aan ander instellings gestudeer het, moet hul resultate inhandig by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings.

Skaal vir Senior Merietebeurse

Die volgende skaal is van toepassing op Senior Merietebeurse:

Geweegde gemiddelde% korting op studiegelde (uitgesluit modulekoste)
Top 5% per fakulteit op voorwaarde dat kandidate se geweegde gemiddeld nie minder as 75% is nie.* 20%

*Die persentasie korting hang af van die aantal kwalifiserende kandidate, en die bedrag beskikbaar vir Senior Merietebeurse.

Let wel: Die onus rus op senior studente om teen Junie van die betrokke akademiese jaar waarin hulle op die merietebeurs geregtig is op hulle rekeningstate te kontroleer of die merietebeurs daarop aangedui word. Indien die merietebeurse nie op die studente se rekeningstate aangedui word nie, moet die inligting onder die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings se aandag gebring word voor einde Augustus; anders verval hulle aanspraak op die merietebeurs.

Kansellering van Senior Merietebeurse

Studente wat hul studies gedurende die eerste semester staak, se merietebeurse sal gekanselleer word.

Voortsetting van Werwingsbeurse vir huidige studente

Volg hierdie skakel om die voortsettingskriteria vir huidige Werwingsbeurs studente te sien.

Beurslenings vir finansieel behoeftige studente

1. US BEURSLENING

Die Universiteit bied ook beurslenings aan as finansiële hulp vir behoeftige studente.

2. NSFAS BEURSLENING

Om te verseker dat jou aansoek vir finansiële ondersteuning oorweeg word deur Universiteit Stellenbosch en NSFAS, word jy sterk aangemoedig om by beide instellings aansoek te doen. (Let op: NSFAS fondse nie gewaarborg is nie, dus is dit krities belangrik dat alle studente ook by Universiteit Stellenbosch aansoek doen vir finansiële ondersteuning). 

Volg die NSFAS skakel: http://www.nsfas.org.za​

Onthou: ’n Beurslening verskil van ʼn beurs. ʼn Beurs verwys na geld wat jy nie hoef terug te betaal nie, behalwe as jy jou studies staak. ’n Beurslening (byvoorbeeld US- of NSFAS-beurslenings) is geld wat jy ná afloop van jou studies (hetsy deur voltooiing of staking daarvan) moet terugbetaal.

Sluitingsdatums vir aansoeke

  • 31 Augustus vir alle beurse en beurslenings deur die Universiteit geadministreer. Laaste dag vir dokumente indien is​ 11 September 2017. Geen onvolledige dokumente sal aanvaar word na hierdie datum
  • Die sluitingsdatum vir beurse van privaatmaatskappye wissel. Besonderhede verskyn in die Jaarboek​​.
  • 30 November vir NSFAS beurslening aansoeke

​​​​​​