Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​

​​KENNISGEWING AAN  LEDE  VAN  DIE  KONVOKASIE

VAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

VERKIESING  VAN  US RAADSLEDE  VIR  DIE TERMYN

2 APRIL 2018 TOT 1 APRIL 2022


 

Lede van die Konvokasie van die Universiteit Stellenbosch is in die pers en per e-pos in kennis gestel dat, weens die verstryking van die ampstermyne van proff WAM (Wannie) Carstens, JH (Joan) Hambidge en mnr JG (Johan) Theron, wat deur die Konvokasie tot lede van die Universiteitsraad verkies is vir die termyn 2 April 2014 tot 1 April 2018, daar drie vakatures in die Raad ontstaan het.

Lede van die Konvokasie is versoek om nominasies vir die vulling van die vakatures voor te lê.  Aangesien daar meer as drie (3) kandidate genomineer is, word daar 'n verkiesing gehou.  U VERTROULIKE STEMBRIEF moet die Registrateur voor 12:00 op Maandag, 30 April 2018  bereik.  Verifikasie van die geldigheid van stembriewe sal gedoen word.  ​


 

 

VERKIESINGSREëLS

  1. ​U mag vir hoogstens drie (3) kandidate ten opsigte van bogenoemde termyn stem.   Merk die blokkies langs die name van die kandidate vir wie u stem en voltooi die stembrief.  Geen ander verandering op die stembrief is toelaatbaar nie.
  2. Niemand mag meer as een stembrief vir bogenoemde termyn voltooi nie en u moet die VERTROULIKE STEMBRIEF volledig voltooi.
  3. Niemand mag namens iemand anders stem of op iemand anders se stembrief stem nie.
  4. Deur die voltooiing van hierdie stembrief, neem die betrokke persoon persoonlik verantwoordelikheid daarvoor dat die verkiesingsreëls soos hierbo uiteengesit, nagekom is. Die oortreding van bogenoemde reëls is bedrog en is 'n kriminele oortreding. In alle gevalle waar bedrog vermoed word, sal dit ondersoek word en dit kan tot strafregtelike vervolging lei.
  5. Let asseblief daaropBeide u US-nommer (wat bo-aan die Registrateur se e-pos verskyn), sowel as u ID- nommer moet gebruik word om te stem. Skakel gerus die Alumni Kantoor by 021 808 2709 of 021 808 2710 indien probleme ondervind word om te stem of indien 'n VERTROULIKE  STEMBRIEF  in  drukformaat verlang word. Let daarop dat die aanlyn-stemming eers op 16 April 2018 oopmaak.

U kan op een van die volgende 5 wyses stem – die sluitingsdatum vir ALLE stemme op welke wyse u ookal verkies om te stem, is Maandag, 30 April 2018 om 12:00

 

1.   ​  Stem elektronies by www.sun.ac.za​ waar 'n bondige CV, visie en foto van elke kandidaat beskikbaar is. Let daarop dat die aanlyn-stemming eers op 16 April 2018 oopmaak.

2.     Faks die voltooide stembrief aan: 086 606 7946

3.     Skandeer die voltooide stembrief en stuur dit per epos aan konvokasie@sun.ac.za

4.     Pos die voltooide stembrief in 'n verseëlde koevert, gemerk VERTROULIK: STEMBRIEF aan Dr Ronel Retief, Registrateur, Universiteit Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland 7602.

5.     Lewer die voltooide stembrief per hand in 'n verseëlde koevert, gemerk VERTROULIK: STEMBRIEF  by Dr Ronel Retief, Registrateur, Universiteit Stellenbosch, Kamer A 2020, Admin A, Ryneveldstraat, Stellenbosch af.

Die inhoud van hierdie bladsy is slegs vir inligting.  Gebruik die VERTROULIKE STEMBRIEF om te stem.

​Die volgende kandidate is behoorlik genomineer:

CD_Cillie.jpg
Mnr CD (Charl) Cillié CV - BSc, BSc (Hons), B Phil, almal by die US; Voorheen Projek Bestuurder by Media24 en Pearson Education; Bestaande MD by Infinity Web Solutions.  Visiestelling - Fokus op die Suid-Afrikaanse behoefte; Verbeterde studente advies en –interaksie; Investeer in afstandsonderrig en sattelietkampusse; Ontwikkeling van beide Afrikaans EN ons inheemse tale.​
Muhammad_Dhamsay.jpgProf MA (Muhammad) Dhansay CV - MBChB (UCT); DCH; FCP; MMed (Paed)(SU); Suid Afrikaanse Mediese Navorsingsraad: voorheen Eenheid Direkteur; Vise-President; Waarnemende-President; huidiglik Mediese Direkteur; Buitengewone Professor, Afdeling Menslike Voeding, Universiteit Stellenbosch; Voorsitter Nasionale Wetenskapstegnologie Forum.  Visiestelling - Bereidwilligheid tot verandering, Toewyding aan leierskap met integriteit, Wees krities maar regverdig.​
Joan_Hambidge.jpgProf J (Joan) Hambidge CV - B.A., Hons(Stell.), MA(Pret.), PhD(Rhodes), PhD(UCT); Professor in Afrikaans & Kreatiewe Skryfwerk, UK; US Raadslid; Openbare intellektueel.  Visiestelling - Beywering van meertaligheid en multikulturaliteit; gender-kwessies, die bevordering en bewaring van standaarde binne 'n debat van dekolonisasie binne 'n universiteit wat uitnemendheid nastreef; die erkenning van die US se posisie binne die wyer internasionale arena.​
Loyiso_Kula.jpgMe L (Loyiso) Kula CV - Ek is 'n kommersiële besigheidspersoon met 13 jaar ondervinding in die finansiële dienste en media industrie. My passie en kundigheid sluit in: die digitalisering van besighede, strategie, korporatiewe bestuur en veranderings bestuur.  Visiestelling - My visie vir die Universiteit van Stellenbosch: Om 'n internasionale handelsmerk te bou wat in Suid Afrika gebore is, weerspieëlend van ons diverse nasie.​
Khwezi_Kunene.jpgMe KBL (Khwezi) Kunene  CV - SACQSP; IODSA; SAAWG; Nagraadse diploma in leierskap ontwikkeling; IMDP; Korporatiewe Projekbestuur Sertifikaat; BSc Eiendoms ontwikkeling en Konstruksie Bestuur; The Playhouse Company - Ondervoorsitter van die Raad; Kwantiteit Bourekenaar.  Visiestelling - Verskaffing van wereldsklas opleiding om toekomstige leiers te ontwikkel en te bevorder en wat vir beide ons nasie asook die wereld as 'n geheel, verryking te verseker.​
Wilhelm_Liebenberg.jpgMnr WA (Willem) Liebenberg CV - B.Sc. Landbou Hons (US); NADSAM Diploma (UNISA); Bestuurder Gesondheid & Veiligheid MBA Boland; Institutionele Forum; Visepresident US Konvokasie; Areabestuurder Gideons SA Visiestelling - Verbintenis tot uitnemendheid, meriete, regverdigheid, billikheid, deursigtigheid, nie-rassigheid en gelyke geleenthede  tot tersiêre onderrig; Deelnemende, deursigtige & verantwoordbare leierskap; Verhoogde toegang tot tersiêre onderrig in Afrikaans & Engels.​
Nomafrench_Mbombo.jpgDr N (Nomafrench) Mbombo CV - Wes-Kaapse Minister van Gesondheid sedert 2015. Voorheen Medeprofessor by die Departement Verpleegkunde, Universiteit van Wes-Kaapland. Het as raadgewer en konsultant opgetree vir staatsgesondheidsdepartemente in verskeie Afrika-lande, en vir multinasionale organisasies regoor die wêreld. Visiestelling - "Waar ek geplant word, groei ek."​
Adv_JJ_Meiring.jpgAdv JJ (Jean) Meiring CV - Advokaat en lid van die Johannesburgse Balie, BA (cum laude), BA (Hons) (Latyn) (cum laude), LLB (cum laude) (almal US), BCL (Oxon) (eersteklas, voormalige Fellow in Regte by Murray Edwards-kollege, Universiteit van Cambridge Visiestelling – Stellenbosch moet 'n wêreldklas-universiteit wees wat erkenning gee aan Suid-Afrika se unieke kultuur- en taaldiversiteit.​
Ria_Olivier.jpgMe MC (Ria) Olivier  CV - Hierdie visie is gebaseer op my ervaring as UWK-dosent en ontwikkelingspraktisyn, asook my werk ter bevordering van veeltaligheid.  2016 ontvanger van die Neville Alexander-toekenning vir die Bevordering van Veeltaligheid.  Visiestelling -'n Wêreldklas, meertalige universiteit verbind tot maksimum potensiaalontsluiting van elke student in belang van Suid-Afrika.   ​
Johan_Theron.jpgMnr JG (Johan) Theron  CV - Kommersiële Litigant te Werksmans prokureurs.  Visiestelling - Die US is oor 100 jaar gevestig as ʼn uitnemende akademiese instelling. Die uitdaging vir die volgende eeu is om dit tot ʼn inklusiewe instelling te omvorm met die omarming van onder andere Afrikaans as een van die belangrike boustene, want deur mekaar saam anders te maak word ons meer.​
PR_Woest.jpg
Mnr PR (Phillip) Woest CV - BIng (Meganiese), US (1979) ; MBA, P.U. vir C.H.O. (1993); Regering Sertifikaat van Bevoegdheid (1988); Internasionale Konsultant in opleidingstrategieë, beleidformulering en implementering.  Visiestelling - US streef om in die top 100 Universiteite wêreldwyd te wees, verbind tot 'n inklusiewe kultuur met kampus-omgewings wat akademiese uitmuntendheid inspireer en ondersteun.​

Dr Ronel Retief

REGISTRATEUR

Universiteit  Stellenbosch​

28 Maart 2018


 

Laai die VERTROULIKE STEMBRIEF​  af. ​

Neem kennis: Elektroniese stemportaal is nou oop.​​​