Psychology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Honneurs

​Honneurs Programkoördineerder: Prof Lou-Marie Kruger

E-pos adres: lkrug@sun.ac.za

Honneursprogram in Sielkunde 18414 - 778
 
Toelatings- en keuringsvereistes

Vir toelating tot die honneursprogram in Sielkunde word 'n baccalaureusgraad, met Sielkunde as hoofvak wat wat in werking getree het met minstens 65% word vereis. 'N Hoër prestasiepunt afsnypunt vir Sielkunde 3 kan ingestel word in 'n gegewe jaar, afhangende van die aantal en prestasiepeil van die aansoekers. Toelating tot die program is aan keuring op grond van akademiese prestasie.


BELANGRIKE KENNISGEWING:

Sluitings Datum vir Aansoeke:

  • Suid-Afrikaanse studente:​​
    • ​Doen aansoek by 31 Augustus 2019
  • ​Internasionale studente:
    • ​Doen aansoek by 31 Julie 2019


 
Programstruktuur en -inhoud
Die honneursprogram in Sielkunde kan slegs bygewoon as 'n een-jaar voltydse program. Die program word bedags in Engels.
 
Aard van die program
Die program fokus op gevorderde kennis van menslike gedrag, intrapsigies sowel as interpersoonlik, normaal sowel as abnormaal, individueel sowel as in groepsverband. Dit sluit ook die toepassing daarvan in die multikulturele Suid-Afrikaanse samelewing, veral met betrekking tot die begrip van spesifieke psigososiale probleme en die ontwikkeling van intervensie en voorkomende strategieë. Daarbenewens het die program fokus ook op die ontwikkeling van kritiese-analitiese en probleemoplossingsvaardighede denkvaardighede, asook sosiaal-wetenskaplike kennis en vaardighede navorsing.
 

module beskrywing
Op grond van die kredietwaardes van modules (aangedui tussen hakies naas die module) 'n keuse van modules gemaak word om 'n minimum van 120 krediete vir die program. Die module in Navorsingsmetodologie sowel as die Navorsingswerkstuk is verpligtend vir alle studente.

711 Psigoterapie (13) (1ste semester)
Teorie en praktyk van verskillende psigoterapeutiese benaderings, insluitend psigodinamiese terapie, persoonsgesentreerde terapie, eksistensiële terapie en kognitiewe gedrag terapie; navorsing in psigoterapie; psigoterapie in die Suid-Afrikaanse konteks.
742 Psigopatologie (13) (2de Semester)
Assessering van psigopatologie en kultuurgebonde sindrome; diagnostiese formulering volgens die DSM-IV-klassifikasiestelsel; beskrywing van die aard, etiologie en instandhouding van psigopatologie vanuit verskillende teoretiese perspektiewe; 'n Suid-Afrikaanse perspektief van abnormale gedrag en geestesgesondheid.
741 Psigometrie (13) (2de Semester)
Psigometriese eienskappe van sielkundige toetse; kulturele veranderlikes en sielkundige meting; verskillende tipes toetse en die toepassing daarvan; etiese beginsels vir die konstruksie en toepassing van sielkundige toetse.
 

771 Navorsingsmetodologie (25) (1ste & 2de ​​Semester)
Kwantitatiewe metodes (insluitend naturalistiese waarneming, gevallestudie navorsing, opname-navorsing, korrelasionele en differensiële navorsing, veldnavorsing, navorsingsontwerpe); kwalitatiewe metodes (insluitend fenomenologie, etnografie, aksienavorsing, onderhoudvoering, fokusgroepe, observasie, gehaltebeheer); data-analise (insluitende statistiese modelle, data-eksplorasie, nie-parametriese metodes, meervoudige regressie-ontleding, ANOVA, MANOVA, faktorontleding).
 

745 Sosiale Sielkunde (13) (2de Semester)
Bestaande benaderings in sosiale sielkunde en die toepaslikheid daarvan in die begrip van huidige sosiale probleme in Suid-Afrika; rassisme, geweld, armoede, verbruikerswese, nasionalisme en globalisering, kulturele en politieke identiteit, skares en kollektiewe aksie.

712 Loopbaansielkunde (13) (1ste semester)
Teorieë van professionele sielkunde, insluitend dié van Super, Holland en Gottfredson; toepassing van hierdie teorieë in professionele sielkunde en oor aspekte van die bestuur van menslike hulpbronne soos werwing, keuring en plasing; beroepskeuse en ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse werkplek.

714 Gemeenskapsielkunde (13) (1ste semester)
Historiese konteks en die ontwikkeling van gemeenskapsielkunde; teoretiese modelle en kernwaardes onderliggend gemeenskapsielkunde; psigososiale probleme in die Suid-Afrikaanse konteks; behoeftebepaling; beplanning, implementering en assessering van gemeenskapsintervensies.

715 Familie Sielkunde (13) (1ste semester)
Normale gesin prosesse; verskillende tipes gesinne; teoretiese modelle van familie bevoegdheid; gesinsfunksionering en genetiese invloede, etnisiteit, kulturele diversiteit, ras, klas en armoede.

716 Kindersielkunde (13) (1ste semester)
Ontwikkeling en probleme van normale kinders in normale gesinne; kinders binne die konteks van al die sosiale stelsels waarin hulle funksioneer; psigopatologie, assessering en intervensie vir kinders.

743 Kognitiewe Sielkunde (13) (2de Semester)
Information Processing paradigma; emosionele versteurings en kognisie; aandag vooroordeel; selektiewe geheue; outomatiese verwerking; implikasies vir psigoterapie.

744 sielkundige ontwikkeling van vroue (10) (2de Semester)
Teoretiese benaderings tot die ontwikkeling van vroue; epistemologiese kwessies; metode in die bestudering van die ontwikkeling van vroue; lewensiklus van vroue; vroue en intieme verhoudings; vroue en werk; verskille in die ontwikkeling van vroue as gevolg van armoede, ras, klas en etnisiteit; sielkundige ondersteuning van vroue.

741 Sielkunde, Gesondheid en gestremdheid (13) (2de Semester)

Hierdie module sal studente bekend te stel aan die belangrikste debatte, teorieë en metodes in conremporary gesondheidsielkunde. Ons sal fokus op die toepassing daarvan op die begrip van, navorsing en die ontwerp van ingrypings om gesondheidsprobleme wat 'n invloed individue, groepe en gemeenskappe in Suid-Afrika aan te spreek.
 
772 Verpligte navorsingwerkstuk (30) (1ste & 2de ​​Semester)
'N Navorsingsopdrag, gebaseer op onafhanklike navorsing, onder toesig.
assessering
Modules word geassesseer deur middel van praktikums, skriftelike opdragte en geskrewe evaluerings in Junie en November. 'N Minimum van 50% word as slaagpunt vir elke module.
 
Navrae
Program-koördineerder: Prof Lou-Marie Kruger