Political Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

BA Internasionale Studies

Die groeiende rol van Suid-Afrika in die wêreldgemeenskap skep 'n behoefte na mense wat opgelei is om wêreldsake te verstaan en wat in multikulturele konteks effektief kan funksioneer en kommunikeer. Die BA in Internasionale Studies stel studente in staat om:

 • 'n deeglike begrip te hê van die internasionale stelsel, veral in die internasionale politieke ekonomie;
 • hul kennis oor die volke en tradisies van uiteenlopende wêrelddele te ontwikkel;
 • kulturele diversiteit in praktiese, besluitnemingskontekste te waardeer en te bestuur; en
 • 'n vreemde taal te bemeester

Universiteit Stellenbosch bied 'n unieke en opwindende BA program aan vir mense wat mik op loopbane in:

 • die diplomatieke diens
 • internasionale kantore van die Departement van Arbeid, Handel en Nywerheid sowel as Verdeging
 • die internasionale sektor van die parlement
 • Nasionale Intelligensiediens
 • internasionale joernalisme
 • die toeristebedryf
 • bestuurskonsultasie
 • navorsingsinstitute
 • streeks- of landwyse organisasie wat buitelandse handel en beleggings bevorder (bv WESGRO)
 • hoofkantore of takkantore van internasionale regeringsorganisasies (die VN, Wêreld Handelsorganisasie, SADC, die Statebond, ens.)
 • internasionale nie-regeringsorganisasies (Amnestie Internasionaal, Wêreld Ekonomiese Forum, ens.)
 • globale hulpagentskappe soos “Save the Children", OXFAM, ens.)
 • multinasionale korporasies
 • die in- en uitvoerbedryf

Unieke Eienskappe

 • Kombineer die studie van tale, kultuur, ekonomieë, geskiedenis en internasionale betrekkinge
 • Ondersoek die uitdagings wat kulturele diversiteit inhou, beide in die Suid-Afrikaanse en wêreldwye konteks en stel studente bloot aan top plaaslike en internasionale dosente.
 • Bied intensiewe blootstelling aan gebiede wat van groot belang is vir Suid-Afrika, soos Afrika, die Verenigde State, Asië en Latyns-Amerika
 • Bied interessante geleenthede aan studente om met hul studies in ander lande voort te gaan, veral op nagraadse vlak.


Druk hier vir Spesifieke Toelatingsvereistes


Basisvlak (eerste jaar) (126 krediete)

 Verpligte Modules

Inligtingvaardighede 172(6)
Politieke Wetenskap 114(12), 144(12)
Geskiedenis 114(12), 144(12)
Besluitneming en Waardestudie 114(12), 144(12)
English Studies 178(24)

Keusemodules

Plus een van die volgende (24 krediete):

Duits 178(24) of 188(24)
Frans 178(24) of 188(24)
Chinees 178(24)

 

Intermediêre vlak (tweede jaar) (128 krediete)

 Verpligte Modules

Politieke Wetenskap 212(8), 222(8), 242(8), 252(8)
Geskiedenis 214(16)
Besluitneming en Waardestudie 252(8)
Sosiale Antropologie 242(8) of 252(8)
Ekonomie* 288(32)

 Keusemodules

Voortsetting van die taal wat op eerstejaarsvlak gevolg is (32 krediete):

Duits 278(32), 288(32)
Frans 278(32)
Chinees 278(32)

 

Gevorderde vlak (derde jaar) (120 krediete)

 Verpligte Modules

Politieke Wetenskap 314(12), 324(12), 354(12), 364(12)
Geskiedenis 318(24), 348(24)

Keusemodules

Plus 24 krediete van die onderstaande modules, onderhewig aan roostermoontlikhede

Sosiale Antropologie 324(12) en/of 354(12)
Besluitneming en Waardestudie 344(12) en/of 354(12)
Metawetenskap 324(12)
Sosiologie 334(12)
Frans 318(24)
Duits 318(24) (volg op Duits 278) 328(24) (volg op Duits 288)
Chinees 318(24) m.d.v. dat daar nie roosterbotsings is nie

Opmerking

Die betrokke departemente se inskrywings in Afdeling 4, "Voorgraadse Vakke, Modules en Module-inhoude", gee die inhoude van die modules (kyk in die inhoudsopgawe vir bladsynommers). Raadpleeg Jaarboek Deel 10, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, vir die inhoud van Ekonomie* 288.

 

Programassessering

Assessering word gedoen deur middel van toetse, eksamens, werkstukke, opstelle, en deelname aan praktiese oefeninge, waaronder simulasies van internasionale onderhandelinge. Vir die besonderhede oor assessering, raadpleeg die deelnemende departemente.

 

Aanbieding

Die program word hoofsaaklik tweetalig aangebied, maar in enkele van die modules in Politieke Wetenskap word van dosente van die buiteland gebruik gemaak en is die aanbieding dus in Engels. Raadpleeg ook die taalspesifikasies in Afdeling 4, "Voorgraadse Vakke, Modules en Module-inhoude", vir die medium van onderrig van modules.

 

Vakkombinasies

Alle vakkombinasies is onderworpe aan roostermoontlikhede. Raadpleeg ook die skematiese voorstellings vir vakkombinasies.

 

Navrae

Programkoördineerder: Prof J van der Westhuizen, Politieke Wetenskap
Tel: +27 21 808 2502      E-pos: jvdw2@sun.ac.za