Ancient Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Meer Oor

Die Departement Antieke Studie beoog om tot die ontdekking en kennisbemiddeling oor die kompleksiteit en tussenverwantskap van kulture by te dra. Deur die studie van die antieke Grieks-Romeinse en ou Nabye Oosterse wêrelde – wat Noord-Afrika en Egipte insluit – en hul voortdurende invloed op die moderne samelewing, kan 'n begrip vir eietydse kulturele kompleksiteite bevorder word. Dit word deur middel van meerdimensionele en innoverende navorsing en onderrig bewerkstellig met 'n fokus op materiële kultuur, taal, kommunikasie, waardes, voorbeelde van denke en samelewingstrukture in die antieke wêreld. 'n Genuanseerde begrip vir die ooreenkomste en verskille tussen die menslike bestaan in die antieke wêreld en in ons eietydse wêrelde lei tot nuwe denkwyses. Sulke denke help om studente met die kritiese apparaat toe te rus wat noodsaaklik is om positief en betekenisvol tot ons uiteenlopende en multikulturele land by te dra.

Die visie van die Departement Antieke Studie is:

  • om studente gevoelig te maak vir 'n begrip vir die kompleksiteite van kulturele interaksie deur die onderrig van antieke kulture, wat die ooreenkomste en verskille tussen antieke en moderne kulture aantoon, die probleme van eietydse kulturele interaksie uitlig en die gevare van kulturele imperialisme ontbloot;
  • om studente gevoelig te maak vir 'n begrip vir die ingewikkeldheid van menslike kommunikasie deur ons onderrig van antieke tale;
  • om studente se kommunikasievaardighede te ontwikkel deur 'n sterk fokus op vorme van visuele en tekstuele kommunikasie in die antieke wêreld, asook interaktiewe deelname in mondelinge en geskrewe opdragte;
  • om die ontwikkeling van kritiese denkvaardighede op voorgraadse en nagraadse vlakke te versterk ten einde verantwoordelike burgers op te voed wat betekenisvol in die kontemporêre Suid-Afrikaanse samelewing kan deelneem;
  • om die lang tradisie van voortreflike onderrig voort te sit deur die etos van harde werk te handhaaf en die gebruik van innoverende onderrigmetodes en tegnologiese ondersteuning vir onderrig;
  • om voortreflikheid in navorsing na te streef wat tot die verhoging van die status van die Universiteit Stellenbosch as 'n nasionale bate asook tot 'n beter samelewing vir almal bydra;
  • om bestaande navorsingsnetwerke te bevorder en uit te brei met 'n spesiale fokus op die ontwikkeling van netwerke binne Afrika;
  • om 'n inklusiewe omgewing te wees waar die waarde van diversiteit en die uniekheid van elke individu (beide studente en personeel) erken word ten einde elke individu toe te laat om sy of haar volle potensiaal te realiseer;
  • om 'n ruimte te verskaf waar elke student gemaklik voel om ondersteuning en empatie van all personeellede te vra en te ontvang; en
  • om betrokkenheid in en diens aan die gemeenskap te handhaaf deur insette in gebiede soos die opleiding van leraars vir die kerk van verskeie denominasies, die voortgesette betrokkenheid in Bybelinterpretasie en –vertaling, museum- en erfenisbetrokkenheid, en die deel van navorsingsresultate deur populêre lesings in verskeie forums.