Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Komitee vir Hoër Grade en Navorsing (KHGN)

​​​​​​​​​​​​​​​​Oorsig van die KHGN

Ons streef navorsing na wat plaaslik relevant en intellektueel voortreflik is, en wat internasionaal erken word. Ons wil nagraadse navorsing moontlik maak wat eties bewus is en ’n oorspronklike bydrae tot die Lettere en Sosiale Wetenskappe maak.​

In hierdie visie geniet navorsing, saam met die ander strategiese doelwitte van die Universiteit, ’n hoë aansien. Navorsing speel op vier strategiese gebiede ’n belangrike rol in die institusionele fokus, naamlik (i) die uitbreiding van ons kennisbasis, (ii) die bevordering van studentesukses, (iii) die bevordering van diversiteit en (iv) die strewe na sistematiese volhoubaarheid.

 

Dokumentestoor vir hoërgraadstudente en studieleiers​

MAGISTER (MA) STUDENTE

1. Riglyne vir MA-navorsing (2021)
2. Ooreenkoms tussen studieleier en MA studente
3. Belangrike datums en keerdatums (MA studente)
4. Voorneme van inhandigingvorm (MA)
5. Voorlopige etiesevrystellingsvorm
6. Etiekvrystellingsverklaring 

DOKTORALE (PhD) STUDENTE

1. Riglyne vir PhD-navorsing (2021)​​
2. Ooreenkoms tussen promotor en PhD studente
3. Belangrike datums en keerdatums (PhD studente)
4. Regulasies vir en formate van PhD proefskrifte
5. Riglyne vir PhD (monograaf) voorstel
6. Riglyne vir PhD (publikasie) voorstel
7. Riglyne vir PhD (geïntegreerde kunste) voorstel
8. Voorneme van inhandingvorm (PhD)​
9. Voorlopige etiesevrystellingsvorm
10. EtiekvrystellingsverklaringSTUDIELEIERS

Algemene sake
* Belangrike datums en keerdatums vir studieleiers
* Ooreenkoms tussen studieleiers en studente
Magister sake
* Benoeming van M-eksaminatorevorm
* Wysiging van M-eksaminatorevorm
* Studieleier verklaringsvorm (MA)
* Studieleiersverslag templaat (MA)
Doktorale sake
* Pro forma voorblad vir PhD voorleggings
* Benoeming van PhD eksaminatorevorm
* Wysiging van PhD eksaminatorevorm
* Wysiging van nie-eksaminerende voorsittervorm
* Wysiging van PhD proefskriftitelvorm
* Promotor verklaringsvorm (PhD)
* Benoeming van PhD-assessorevorm

KHGN-lede

SAMESTELLING VAN KHGN

Dr Cindy Steenekamp (Voorsitter)
Prof Anthony Leysens (Dekaan)
Genevieve Labuschagne (BASK​)

KUNS SUBKOMITEE

Prof Prof Petrus du Preez (Drama)
Prof Stella Viljoen (Visuele Kuns)
Dr Karolien Perold-Bull (Visuele Kuns)
Dr Carina Venter (Musiek)TALE SUBKOMITEE

Prof Catherine du Toit (Visedekaan)
Prof Ilse Feinauer (Afrikaans&Nederlands)
Dr Dawid de Villiers (Engels)

SOSIALE WETENSKAPPE SUBKOMITEE

Prof Pieter Fourie (Visedekaan)
Prof Sandra Swart (Geskiedenis)
Prof Dennis Francis (Sosiologie)
Prof Lou-Marie Kruger (Sielkunde)
Prof Ashraf Kagee (Sielkunde)
Dr Suzanne Grenfell (Geografie)