Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Komitee vir Hoër Grade en Navorsing (KHGN)

​​​​​​​​​​​​​​​Oorsig van die KHGN

Ons streef navorsing na wat plaaslik relevant en intellektueel voortreflik is, en wat internasionaal erken word. Ons wil nagraadse navorsing moontlik maak wat eties bewus is en ’n oorspronklike bydrae tot die Lettere en Sosiale Wetenskappe maak.​

In hierdie visie geniet navorsing, saam met die ander strategiese doelwitte van die Universiteit, ’n hoë aansien. Navorsing speel op vier strategiese gebiede ’n belangrike rol in die institusionele fokus, naamlik (i) die uitbreiding van ons kennisbasis, (ii) die bevordering van studentesukses, (iii) die bevordering van diversiteit en (iv) die strewe na sistematiese volhoubaarheid.

 

Dokumentestoor vir hoërgraadstudente en studieleiers​ (klik op die titel van die dokument om oop te maak)

MAGISTER (MA) STUDENTE

* Belangrike datums en keerdatums vir MA studente
* Voorneme van inhandigingvorm (MA)
* MA eksamenproses en prosedure​​​


 

DOKTORALE (PhD) STUDENTE

* Belangrike datums en keerdatums vir PhD studente
* Regulasies vir en formate van PhD proefskrifte
* Riglyne vir PhD (monograaf) voorstel
* Voorneme van inhandingvorm (PhD)
* PhD eksamenproses en prosedure​​

STUDIELEIERS

Algemene sake
* Belangrike datums en keerdatums vir studieleiers
* Ooreenkoms tussen studieleiers en studente
Magister sake
* Benoeming van M-eksaminatorevorm
* Wysiging van M-eksaminatorevorm
* Studieleier verklaringsvorm (MA)
* Studieleiersverslag templaat (MA)
Doktorale sake
* Pro forma voorblad vir PhD voorleggings
* Benoeming van PhD eksaminatorevorm
* Wysiging van PhD eksaminatorevorm
* Wysiging van PhD proefskriftitelvorm
* Promotor verklaringsvorm (PhD)
* Benoeming van PhD-assessorevorm

KHGN-lede

SAMESTELLING VAN KHGN

Dr Cindy Steenekamp (Voorsitter)
Prof Anthony Leysens (Dekaan)
Katelynn Snyman (BASK verteenwoordiger​)

KUNS SUBKOMITEE

Prof Stephanus Muller (Africa Open)
Prof Stella Viljoen (Visuele Kuns)
Dr Carina Venter (Musiek)

TALE SUBKOMITEE
Prof Catherine du Toit (Visedekaan)
Prof Manne Bylund (Alg. Taalwetenskap)
Prof Ilse Feinauer (Afrikaans&Nederlands)
Dr Elbie Adendorff (Afrikaans&Nederlands)
SOSIALE WETENSKAPPE SUBKOMITEE
Prof Pieter Fourie (Visedekaan)
Prof Sandra Swart (Geskiedenis)
Prof Dennis Francis (Sosiologie)
Prof Lou-Marie Kruger (Sielkunde)
Prof Ashraf Kagee (Sielkunde)