Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vrywillige Werk en Openbare Diens

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Aandtaalklasse

Die Departement Moderne Vreemde Tale bied aandklasse aan. Frans, Duits, Mandaryns en Spaans word op beginnersvlak aangebied.

Kontakpersoon: Me Renate du ToitBUYA skole-teaterfees

Ongeveer 25 skole - laerskole sowel as hoërskole - asook jeuggroepe in die groter Khayelitsha-omgewing registreer as deelnemers in die Buya skole-teaterfees. Die deelnemers bespreek hul teaterstukke tydens slypskole en word gereeld deur opgeleide fasiliteerders besoek. Dié fasiliteerders woon oor 'n tydperk van vyf maande die groep se oefeninge by en gee hulle raad oor hul vordering. Vaardighede word ontwikkel deur slypskole aan te bied in dramaverwante rigtings soos draaiboekskryf, dramategnieke en regie, asook die tegniese aspekte soos beligting.
 
Kontakpersoon: Mnr Johan Esterhuizen

​​Democratic citizenship.JPG

Demokratiese Burgerskap

Demokratiese burgerskap opleiding vir sekondêre skool leerders. Die Departement Politieke Wetenskap in samewerking met die plaaslike tak van die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) en sommige plaaslike skole het onderneem om jong leerders in graad 11 in die demokratiese proses en hoe om te stem te onderrig. Hierdie leerders het eerstehandse ondervinding oor verkiesing wanneer hulle deelneem aan skyn verkiesings in die Demokratiese Burgerskap Projek, 'n gemeenskapsinteraksie onderneming van die Departement sedert 2010. 'n Liberale Demokrasie, met sy meegaande politieke en burgerlike vryhede, moet deur 'n aktiewe, maar verantwoordelike burgers ondersteun word. Ander akademici van die Departement ook betrokke by die projek is drs Derica Lambrechts en Ubanesia Adams-Jack.​

Kontakpersoon: Dr Nicola de Jager

Dien op die raad van nieregeringsorganisasies wat die gemeenskap plaaslik, nasionaal en internasionaal dien 

Van die rade sluit in die Stellenbosch Hospice, die Etiese Instituut van Suid-Afrika (EthicSA) en die Internasionale Vereniging van Bio-etiek.

Kontakpersoon: Prof Anton van Niekerk


Die skryf van populêre artikels vir koerante en deelname aan radio-uitsendings oor aktuele sake, veral bio-etiek

​Artikels wat handel oor kwessies soos toegepaste etiek, Suid-Afrikaanse politiek, die taaldebat, ens. word dikwels in die hoofstroommedia gepubliseer. Dié aktiwiteit speel 'n rol dat die Fakulteit en die Universiteit se beeld as 'n aktiewe rolspeler in huidige debatte bevestig word en dit bevoordeel die gemeenskap deur te help om openbare menings te vorm.

Kontakpersoon: Prof Anton van Niekerk


Endler Konsertreeks

Die Departement Musiek (Konservatorium) by die Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe konsertreekstruktuur ontwikkel wat tydens die 2008-seisoen bekendgestel is. Deur dit te doen, sal die Departement aanhou om homself as 'n sentrum van uitnemendheid op streeks-, nasionale en internasionale vlak te vestig en sal dit 'n sleutelrol speel om Suid-Afrikaanse musiek en musikante te bevorder. Die samestelling van die konsertreeks sal uit sewe bepaalde siklusse bestaan: Die Prestige-reeks, die Orkesreeks, die Klavierreeks, die Kamermusiekreeks, die Gewilde reeks, die Koorreeks en die Middagvoorstellingreeks.

Kontakpersoon: Mnr Peter Martens


Engelse vereniging en poësievereniging - boekpoging

Rotariërs Internasionaal is genader om 'n boekversameling vir studente uit Kayamandi te skenk. Daar is ook ontspanningsleesmateriaal onder Matie-studente versamel om aan Hoërskool Kayamandi se leesklub te skenk.

Kontakpersoon: Me Hale Tsehlana

Eksamensentrum vir vaardigheidseksamens in internasionale tale soos Duits en Frans

Die Departement werk saam met die Goethe-instituut vir Duits en die Alliance Francaise du Cap vir Frans om taalvaardigheidseksamens aan die breër gemeenskap in die Boland en Overberg te bied. Groot eksamensentra is in Johannesburg en Kaapstad geleë en hulle lewer 'n waardevolle diens aan daardie gemeenskappe.

Kontakpersoon: Me Renate du Toit

Koördineerder van die Filosofiekafee by die jaarlikse US Woordfees

'n Geleentheid, oop vir die algemene publiek, waartydens lede van die Departement Filosofie kortliks praat oor spesifieke onderwerpe met 'n filosofiese tema.

Kontakpersoon: Dr Vasti Roodt


Lid van die Wêreldkommissie oor die Etiek van Wetenskaplike Kennis en Tegnologie (COMEST)

COMEST is 'n formele liggaam van Unesco en is in 1999 deur 'n besluit van die Algemene Vergadering van Unesco op die been gebring. Sy hooftaak behels navorsing en bespreking van opkomende etiese kwessies wat verband hou met nuwe ontwikkelings in wetenskap en tegnologie soos wat hulle op globale vlak na vore tree. Die direkteur-generaal van Unesco word op grond van hierdie navorsing en bespreking ingelig oor moontlike gepaste reaksies wat aan die Algemene Vergadering voorgelê kan word sodat dit bespreek en moontlik aanvaar kan word. Hierdie antwoorde kan wissel van bewusmaking tot die aanvaarding van normatiewe instrumente, soos universele deklarasies van etiese beginsels wat verband hou met die uitdaging wat bespreek word.

Kontakpersoon: Prof Johan Hattingh 


Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling

Verskillende lede van die Departement Antieke Studies is betrokke by die Nuwe Afrikaanse Bybelvertalingsprojek, óf as vertalers óf as brontaalkundiges.

Kontakpersoon: Prof Johan Thom


Maatskaplike Werktoesig en -bestuurskapasiteitsbouproprogram

Hierdie program se doel is om toesig- en bestuurskapasiteit vir die ACVV (die oudste welsynsorganisasie in Suid-Afrika) te bou. Dit sal maatskaplike werk-toesighouers en bestuurders toelaat om hul take doeltreffend in die huidige en diverse sosiale welsyns-organisatoriese konteks uit te oefen.

Kontakpersoon: Dr Lambert Engelbrecht

Politieke Wetenskap: Mediaverbintenis

Lede van die Departement Politieke Wetenskap word gereeld deur die media genader vir hulle ontleding of kommentaar oor kontemporêre politieke vraagstukke. Dit sluit analise van die land se verkiesings of kommentaar oor onlangse globale ontwikkelings in.

Kontakpersoon: Dr Nicola de Jager


Spreek lede van die publiek toe by vergaderings oor aktuele sake wat nie soseer akademies van aard is nie

Lede van die fakulteit word uitgenooi om vergaderings by te woon en besprekings oor etiek, politiek en godsdiens op 'n toeganklike wyse te lei.

Kontakpersoon: Prof Anton van Niekerk


The Nightingale-projek


'n Musiekuitreikprogram wat verryking bring met musiek aan bejaardes.

Kontakpersoon: Me Minette du Toit-PearceUS Woordfees 

Die Universiteit Stellenbosch Woordfees is 'n viering van die woord in konteks en in baie ander vorms ook, soos poësie, prosa, debatte sowel as verskillende vorme van drama en musiek. Die fokus is op Afrikaans, maar ander tale waarmee Afrikaans geografiese en ander verbintenisse vorm (soos Afrika-tale, asook Nederlands) is ook welkom. Die fees is gerig op studente, leerders en die publiek en probeer om so inklusief as moontlik te wees.

Kontakpersoon: Mnr Melt Myburgh 

Klik hier vir meer inligting oor die Woordfees.