Students
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​

Rooster vir Ondersteunde Registrasie

Nuwe Studente

Fakulteit

Opvoedkunde

Ingenieurswese

Regsgeleerdheid

Teologie

AgriWetenskappe

Natuurwetenskappe

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Program

BEd (Grondslag- en Intermediêre fase)

BIng

LLB, BCom (Regsgeleerdheid), BRekLLB, BA (Regsgeleerdheid)

BDiv, BTh

BScAgric, BAgric (Agri-besigheidsbestuur), BSc in Voedselwetenskap, BSc in Bosbou (Bosbou en Houtwetenskappe), BSc in Bewaringsekologie

BSc (alle programme asook VGP)

BCom (alle programme asook VGP), BRek

BA (Geesteswetenskappe), BA (Sosiale Dinamika), BA (Taal en Kultuur), BA (Ontwikkeling en Omgewing), BA (Sosio-Informatika), B in Maatskaplike Werk, BA (Menslike Hulpbronbestuur), BA (PPE), BA (Internasionale Studie), BA (VGP) (alle programme)

BA in Visuele Kunste, BA (Drama- en Teaterstudie)​, BA (Sportwetenskap)

Musiek

Datum & Tyd

27 Januarie
08:00–09:00

27 Januarie
08:00–09:30

27 Januarie
09:00–10:30

27 Januarie
10:30–11:30

27 Januarie
10:30–11:30

27 Januarie
13:30–15:00

27 Januarie
14:30–16:00

28 Januarie
08:30–11:00

28 Januarie
09:00–09:30

28 Januarie
09:00–10:00

Terugkerende Studente

Let asseblief daarop dat jy nie op ander datums en tye as in die volgende registrasieroosters aangetoon vir jou program kan registreer nie.

Indien enige foute rakende die geregistreerde program en/of module voorkom, moet dit voor of op Vrydag 14 Februarie op die studenteportaal by my.sun.ac.za of by die betrokke fakulteitsbeampte in Administrasiegebou blok A reggestel word.

Fakulteit

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Ingenieurswese

Regsgeleerdheid

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Teologie

Opvoedkunde

AgriWetenskappe

Natuurwetenskappe

Program

BCom (Regsgeleerdheid),
BRekLLB

BRek, BCom (Bestuursrekeningkunde, Finansiële Rekeningkunde), Dieselfde registrasieskedule geld VGP-studente.

BCom, BCom (Aktuariële Wetenskap, Ekonomiese Wetenskappe, Bedryfsielkunde, Internasionale Besigheid, Bestuurswetenskappe, Wiskundige Wetenskappe), Dieselfde registrasieskedule geld vir VGP-studente.

Alle nagraadse diplomas,
honneurs- en magisterprogramme

Studente moet van e-registrasie gebruik maak. Slegs studente wat probleme ondervind, mag in hierdie tydgleuf in NARGA registreer.

LLB, LLM, LLD, Nagraadse diplomas

BA (Regsgeleerdheid)

BA (Geesteswetenskappe), BA (Sosiale Dinamika), BA (Taal en Kultuur), BA (Sosio-Informatika), BA (Ontwikkeling en Omgewing), BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies – PPE), B in Maatskaplike Werk, BA (Internasionale Studie), BA (Menslike Hulpbronbestuur), Alle honneurs- en magisterprogramme, Alle nagraadse diplomas.

BA (Sportwetenskap), BA in Visuele Kunste, BA (Drama- en Teaterstudie).


Musiek

BTh (insluitende VGP), BDiv, MDiv, MTh, MPhil, Doktorale studies, Nagraadse diplomas

NOS, Gevorderde Diploma in Onderwys, BEd (Algemene Onderwys), Alle ander nagraadse programme

BScAgric (alle programme en VGP), BSc in Voedselwetenskap (alle programme), BAgricAdmin, Alle nagraadse diplomas en honneurs-, magister- en doktorale programme in Landbou, BSc in Bosbou (Bosbou en Houtwetenskappe) en VGP, honneurs-, magister- en doktorale programme in Bosbou, BSc in Bewaringsekologie

BSc (alle programme en VGP), Honneurs- en magisterprogramme

Date & Time

28 Januarie
14:00–15:00

30 Januarie
08:00–09:30

30 Januarie
09:00–11:30

30 Januarie
10:00–11:30

28 Januarie
14:00–15:00

28 Januarie
14:00–15:00

28 Januarie
14:00–15:00

29 Januarie
08:00–10:3029 Januarie 

10:30–11:00

​​​29 Januarie​

08:00–11:00

29 Januarie
08:00–15:30

29 Januarie
14:00–15:30

29 Januarie
14:30–15:30

29 Januarie
14:00–15:30