​​

RegistrasieSKEDULE

Datums rakende Algemene Registrasie

 • 18 Januarie – 31 Maart 2021: Registrasie vir magister- en doktorsgrade (vroeër registrasie- en sluitingsdatums geld vir sekere honneursgrade, nagraadse diplomas en gestruktureerde magistergrade; bevestig met jou programkoördineerder)
 • 25 Januarie 2021: Aanlyn registrasie open vir senior voorgraadse studente en vir nagraadse studente; nie vir magister- en doktorale studente nie (sien hier bo)
 • 1 Maart 2021: Aanlyn registrasie open vir nuweling-eerstejaarstudente
 • 11 Maart 2021: Registrasie sluit vir alle voorgraadse studente (buiten magister- en doktorale studente, asook studente aan die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • 26 Maart 2021: Afsnydatum vir laat registrasie vir voorgraadse studies; as jy lesings vir jou program moet bywoon, moet jy jou registrasie afhandel binne twee weke nadat jou lesings begin
 • 31 Maart 2021: Registrasie sluit vir nuweling- doktorale en magisterstudente (lg. slegs tesisopsie) 

Honneursgrade, nagraadse diplomas en gestruktureerde magistergrade

Die klasse vir nagraadse programme begin op verskillende datums, vanaf laat Januarie tot die middel van Maart. As jy vir 'n honneursgraad, nagraadse diploma of magistergraad wil inskryf, moet jy dit betyds doen, voordat klasse begin. Wanneer jy toelating gekry het, sal jou nagraadseprogramkoördineerder jou laat weet wat die begindatum vir jou besondere program is. As jy 'n nagraadse student is wat klasse moet bywoon, moet jy jou registrasie afhandel binne twee weke nadat jou klasse begin het.​ 

As jy 'n nuweling- nagraadse student is, moet jy amptelik registreer volgens die registrasieskedule wat die Universiteit opgestel het. Behalwe as jou program voor die datum op die skedule begin – dan moet jy self aanlyn registreer (as jy kan), per e-pos registreer of persoonlik kom registreer (die riglyne hieroor verskyn hier onder). 

Registrasie vir doktors- en magistergrade (lg. slegs vir die tesisopsie)

As jy vir die eerste keer vir 'n doktors- of magistergraad (lg. slegs vir die tesisopsie) wil inskryf: Dit word gewoonlik gedoen op 31 Maart van die akademiese jaar waarvoor jy wil inskryf.​ 

Datums en Tydgleuwe vir Persoonlike Registrasie – Nuweling- Voorgraadse Eerstejaars op die Stellenbosch-kampus (L​et op: Hierdie inligting is onderworpe aan die Covid-19-verwante omstandighede en toepaslike regulasies wat op daardie tydstip geld.)

​FakulteitProgramDatumTyd
OpvoedkundeAlle programme8 Maart08:00 – 09:00
IngenieursweseAlle programme8 Maart08:30 – 09:30
RegsgeleerdheidLLB, BCom (Regte), BRekLLB, BA (Regsgeleerdheid)8 Maart09:00 – 10:30
TeologieAlle programme8 Maart10:30 – 11:30
AgriWetenskappeAlle programme8 Maart10:30 – 11:30
NatuurwetenskappeAlle programme8 Maart13:30 – 15:00
Ekonomiese en BestuurswetenskappeBRek, BCom (alle programme, ook VGP's)8 Maart14:30 – 16:00
Lettere en Sosiale WetenskappeAlle programme9 Maart08:30 – 11:00

 

Klik asseblief HIER vir registrasiereëlings spesifiek vir die Tygerberg-kampus. 

Datums en Tydgleuwe vir Persoonlike Registrasie – Senior en Terugkerende Studente op die Stellenbosch-kampus (Let op: Hierdie inligting is onderworpe aan die Covid-19-verwante omstandighede en toepaslike regulasies wat op daardie tydstip geld.)

​FakulteitProgramDatumTyd
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • BCom (Regsgeleerdheid)
 • BRekLLB
9 Maart14:00 – 15:00
 • BRek
 • BCom (Bestuursrekeningkunde, Finansiële Rekeningkunde)
 • VGP-studente volg dieselfde registrasieskedule.
11 Maart08:00 – 09:30
 • BCom
 • BCom (Aktuariële Wetenskap, Ekonomiese Wetenskappe, Bedryfsielkunde, Internasionale Besigheid, Bestuurswetenskappe, Wiskundige Wetenskappe)
 • VGP-studente volg dieselfde registrasieskedule.
11 Maart09:00 – 11:30
 • Alle nagraadse diplomas, honneurs- en meestersgrade
11 Maart10:00 – 11:30
Ingenieurswese
 • Registreer asseblief aanlyn.
 • Slegs as jy probleme ondervind, mag jy in hierdie tydgleuf by NARGA kom registreer.
9 Maart14:00 – 15:00
Lettere en Sosiale Wetenskappe
 • BA (Regsgeleerdheid)
9 Maart14:00 – 15:00
 • BA (Geesteswetenskappe)
 • BA (Sosiale Dinamika)
 • BA (Taal en Kultuur)
 • BA (Sosio-Informatika)
 • BA (Ontwikkeling en Omgewing)
 • BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies – PPE)
 • B in Maatskaplike Werk
 • BA (Internasionale Studie)
 • BA (Menslike Hulpbronbestuur)
 • Alle honneurs- en magisterprogramme
 • Alle nagraadse diplomas
 • VGP-studente volg dieselfde registrasieskedule.
10 Maart08:00 – 10:30
 • Musiek
 • BA (Sportwetenskap)
 • BA in Visuele Kunste
 • BA (Drama- en Teaterstudie)
10 Maart

08:00 – 11:00

10:30 – 11:00

10:30 – 11:00

10:30 – 11:00

Regsgeleerdheid
 • LLB
 • LLM
 • LLD
 • Nagraadse diplomas
9 Maart14:00 – 15:00
Opvoedkunde
 • NOS
 • Gevorderde Diploma in Onderwys
 • BEd (Algemene Onderwys)
 • Alle ander nagraadse programme
10 Maart14:00 – 15:30
AgriWetenskappe
 • BScAgric (alle programme en VGP's)
 • BSc in Voedselwetenskap (alle programme)
 • BAgricAdmin
 • Alle nagraadse diplomas en honneurs-, magister- en doktorale programme in Landbou
 • BSc in Bosbou (Bosbou en Houtwetenskappe) en honneurs-, magister- en doktorale VGP's in Bosbou
 • BSc in Bewaringsekologie
10 Maart14:00 – 15:30
Natuurwetenskappe
 • BSc (alle programme en VGP's)
 • Honneurs- en magisterprogramme
11 Maart14:00 – 16:00
Teologie
 • BTh (ook VGP-studente)
 • BDiv
 • MDiv
 • MTh
 • MPhil
 • Nagraadse diplomas en doktorsgrade
10 Maart08:00 – 15:30

 ​

Let op: Die skedules hier bo is voorlopig. Dit veronderstel dat die huidige Covid-19-regulasies nie sal verander of strenger raak nie, en dat geen veranderings nodig sal raak om enige verbandhoudende risiko's te beperk nie. 

Kyk asseblief HIER vir registrasiereëling spesifiek vir die Tygerberg-kampus. 

Covid-19-protokol vir Persoonlike Registrasie

 • Dit is verpligtend dat jy te alle tye en in enige Universiteitsgebou 'n masker dra.
 • Slegs jy self, die student, word in die registrasielokaal toegelaat – geen ouers of vriende nie.

  Ons vereis dat jy die Higher Health Check-toets aflê en 'n afskrif van die uitslag by die ingang toon. Neem asseblief 'n skermskoot van die uitslag van jou toetsingstatus en hou dit gereed wanneer jy by die lokaal opdaag. Higher Health Check-hulpmiddel: https://healthcheck.higherhealth.ac.za . Jou status moet groen of “lae risiko" vertoon sodat jy die lokaal kan binnegaan. As jou status enigiets anders is, sal jy nie in die gebou toegelaat word nie.
 • Jy moet te alle tye op 'n veilige fisieke afstand – 1,5 m – van ander mense af bly.
 • Ons vra vriendelik dat jy die gebou so gou moontlik verlaat nadat jou konsultasiesessie verby is.
 • Tygerberg-kampus: Om toegang tot enige Universiteitsgebou op die Tygerberg-kampus te betree, moet die studente sowel as personeel aan die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe die selfontwikkelde PowerApps Daily Monitoring Tool gebruik. Dit sluit toegang tot koshuise en ander akkommodasie in, asook Universiteitsvervoer na kliniese persele. Om toegang tot hierdie hulpmiddel te kry, klik HIER vir 'n kennisgewing van registrasie.​