Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Visuele Geletterdheid: Museums
Begin: 18/05/2022, 13:00
Einde: 18/05/2022, 14:00
Kontak:US Museum - 021 808 3029
Plek: University Museum

Woensdag-kunsrondleidings is 'n inisiatief van die Universiteitsmuseum gerig op opvoeding en die deel van die Museum se kunsversamelings met die publiek. Op 'n Woensdag tydens middagete op die datums hier gelys, vertoon die Museum kunswerke uit die permanente versameling van die Universiteit Stellenbosch.

In 2022 ondersoek die Kunsrondleidings Visuele Geletterdheid. Ons kyk hoe visuele persepsie werk en hoe dit ons interpretasie van die wêreld beïnvloed. Die Woensdag Kunsrondleidings is gratis vir lede van die publiek en sal by die Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch, aangebied word. Besprekings is noodsaaklik - tel. 021 808 3029 of epos usmuseum@sun.ac.za

Datum: 18 Mei 2022

Tema: Museums​


IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu. NgoLwesithathu ngexesha lesidlo sasemini ngale mihla idweliswe apha ngezantsi, iMyuziyam iza kubonisa ngemisebenzi yobugcisa esuka kwingqokelela esisigxina yale Yunivesithi.

 

Ngo-2022 iiHambo ezingoBugcisa ziza kube ziphengulula iLitharesi yeZinto eziBonakalayo. Siza kube sijonga iindlela ekusebenza ngazo ukuqonda okungeembonakalo neendlela ekuchaphazela ngazo indlela esilibona ngayo ihlabathi. IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch. Ukubhukisha kubalulekile – umnxeba 021 808 3029 okanye i-imeyili usmuseum@sun.ac.za.​

Umhla: 18 kwekaCanzibe 2022

Umxholo:  IiMyuziyam     ​