Click here for the English version

Beste Kollegas en Studente

Ek het die voorreg om vroeg in die jaar goeie nuus met die kampusgemeenskap te deel. Dit is vir my 'n aangename taak om aan te kondig dat die Nasionale Navorsingstigting (National Research Foundation - NRF) nog 6 navorsingsleerstoele aan die Universiteit Stellenbosch toegeken het. Die toekenning maak deel uit van die Navorsingstigting se Suid-Afrikaanse navorsingsleerstoel-inisiatief (South African Research Chairs Initiative - SARChI).

Die volgende navorsingsleerstoele is aan die Universiteit Stellenbosch toegeken:

 • Mikobaktomika (genetiese studie van bakterieë wat tuberkulose veroorsaak)
 • Vleiskunde: Genomika tot Nutrinomika (gesamentlik met die Universiteit van Fort Hare)
 • Biomerkers vir Tuberkulose
 • Wiskundige en Teoretiese Fisiese Biowetenskappe (gesamentlike voorlegging met die African Institute for Mathematical Sciences - AIMS)
 • Geïntegreerde Wynwetenskappe
 • Dieretuberkulose

Na die jongste toekenning staan die Universiteit Stellenbosch se aantal SARChI-leerstoele op 17. Nog 'n addisionele leerstoel is gesamentlik toegeken aan die Universiteit van Venda en die Sentrum vir Indringerbiologie (Centre for Invasion Biology - C•I•B), 'n inter-institusionele Sentrum van Uitnemendheid wat by die Universiteit Stellenbosch gehuisves word. Danksy die jongste SARChI-toekennings word die bestaande samewerking op navorsingsgebied met die Universiteit van Fort Hare en die Universiteit van Venda, asook AIMS verder versterk.

Ek wil graag al die akademiese en steundiens-personeel wat by hierdie aansoeke betrokke was, hartlik gelukwens. Die NNS het altesame 406 aansoeke van 22 universiteite ontvang. Na 'n streng en kompeterende keuringsproses is 60 navorsingsleerstoele in 2012 toegeken.

Die SARChI-leerstoelreeks is 'n vlagskipinisiatief van die die Regering wat ontwerp is om uitnemende navorsing en innovasie na die Suid-Afrikaanse wetenskapsisteem te lok en te behou. Hierdie toekenning gee erkenning aan ons uitstekende navorsing en innovasie, en bekragtig die Universiteit Stellenbosch se posisie as een van Afrika se voorste navorsingsinstellings.

Ek wil graag erkenning gee aan die onskatbare bydrae van ons navorsers en nagraadse studente om te verseker dat ons volhoubaar wetenskaplike uitsette van hoogstaande gehalte lewer. Ek wens julle alle voorspoed toe met die volgende evaluerings- en goedkeuringsfase van die proses.

Vriendelike groete


Dear Colleagues and Students

I have the privilege to share good news with our campus community so early in the year. It gives me great pleasure to announce that Stellenbosch University has been awarded another six Research Chairs under the South African Research Chairs Initiative (SARChI) of the National Research Foundation (NRF).

Stellenbosch University was awarded the following Research Chairs:

 • Mycobactomics (genetic study of Tuberculosis-causing bacteria)
 • Meat Science: Genomics to Nutrinomics (co-hosted with the University of Fort Hare)
 • Biomarkers for Tuberculosis
 • Mathematical and Theoretical Physical Biosciences (joint proposal with the African Institute for Mathematical Sciences)
 • Integrated Wine Sciences
 • Animal Tuberculosis

This brings Stellenbosch University's number of SARChI Research Chairs to 17. In addition, a joint Chair has been awarded to the University of Venda and the Centre for Invasion Biology (C•I•B), an inter-institutional NRF Centre of Excellence based at Stellenbosch University. Through the latest SARChI awards existing research collaborations with the universities of Fort Hare and Venda, as well as the African Institute for Mathematical Sciences are strengthened.

I would like to congratulate all academic and support staff involved in the successful applications. The NRF received a total of 406 applications from 22 universities. After a rigorous and competitive selection process 60 Research Chairs were awarded in 2012.

The South African Research Chairs Initiative (SARChI) is a flagship initiative of Government designed to attract and retain excellence in research and innovation in the South African science system. This allocation recognises our excellent research and innovation outputs and affirms Stellenbosch University's position as one of Africa's top research institutions.

I would like to acknowledge the invaluable contribution of our researchers and post-graduate students to ensure our consistent performance in high quality scientific outputs. I wish you well for the next evaluation and approval phase of the process.

Kind regards

Prof H Russel Botman
Rektor en Visekanselier /
Rector and Vice-Chancellor

Epos /Email: vc@sun.ac.za
Tel: +27 21 808-4490
Faks / Fax: +27 21 808-3714