E-MAIL DISCLAIMER

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended solely for the person to whom it is addressed.

If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever.

Kindly also notify the sender immediately by telephone and delete the e-mail and any attachments to it.

The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.

 

E-POS-VRYWARINGSKLOUSULE

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is.

Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie.

Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos en enige aanhegsels uit.

Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie.