Telematic Services
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Eksterne Vennote

​​WKOD Projek 

Die WKOD-projek is een voorbeeld van hoe die telematiese platform ook gebruik word om gemeenskappe te ondersteun deur virtuele leergeleenthede te verskaf. Die span van QIDS-UP (Quality improvement, development, support and upliftment programme – Gehalteverbeterings-, ontwikkelings-, ondersteunings- en opheffingsprogram) van die WKOD het Telematiese Dienste in 2009 genader om die tegnologieplatform te gebruik om gehalte onderwysgeleenthede aan Graad 12-leerders te verskaf as deel van 'n projek genaamd Telematiese Pedagogie in NSLA (National Strategy of Learner Attainment – Nasionale Strategie vir Leerderprestasie) skole. Die vernaamste doelwit van die loodsprogram in 2009 was om bykomende ondersteuning in vyf vakke aan ongeveer 3 000 Graad 12-leerders in 10 skole in die Wes-Kaap te verskaf. Die vakke waarin ondersteuning verskaf is, is Wiskunde, Rekeningkunde, Engels Eerste Addisionele Taal, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe. 

Telematiese Dienste is verantwoordelik vir die skep van die virtuele leerruimtes deur van die tegnologieplatform gebruik te maak, wat insluit satellietuitsendings na skole, intydse interaksie via 'n webkoppelvlak en mobiele tegnologie tydens uitsendings, en interaksie via 'n webgebaseerde gespreksforum tussen uitsendings.

Die loodsprojek was baie suksesvol en daar is etlike verslae oor verbeterde resultate, asook ander positiewe uitkomstes van die projek. Met betrekking tot resultate het een skool byvoorbeeld 'n 11% verbetering in hulle Graad 12-uitslae gemeld. Hierdie skool het ook die onderstaande verbeterings in koerse aangemeld:

• 100% in Wiskunde

• 23,4% in Rekeningkunde

• 14,5% in Lewenswetenskappe

• 'n 98,3% slaagkoers in Engels Eerste Addisionele Taal

Dieselfde skool noem die volgende as positiewe uitkomstes van die projek:

• Die leerders het verrykte leerervarings gehad.

• Dit het spanbou onder die opvoeders en leerders bevorder.

• Dit het 'n diepgaande begrip van sekere konsepte en benaderings onder die opvoeders, sowel as die leerders, teweeggebring, waardeur hulle bemagtig is.

Vir interne gebruikers: Maak asseblief u Inetkey oop om optimale verrigting van die videogreep te verseker.
Musiek deur: Ronan Hardiman
 

 

• Dit het kontaktyd vermeerder en 'n kultuur van leer en studeer ingeboesem.

• Die opvoeders en leerders kon selfs ná die kontaksessie hersiening doen.

• Dit het die vertroue van die leerders en opvoeders verhoog.

• Dit het gelei tot meer interaktiewe onderwys in die klaskamer.

• Dit het die pedagogiese situasie in die klas verbeter.

• Dit het die leerders laat besef dat daar 'n hele gemeenskap daarbuite bestaan waarna hulle kon uitreik en wat hulle kon aanraak en dat dit doeltreffend deur middel van inligtings- en kommunikasietegnologie (Telematies) gedoen kan word.

• Die selfbeeld van die leerders het verbeter. Leerders is bygestaan met eskamenwenke, verduideliking van komplekse konsepte, ens.

• Dit het die betrokkenheid van ouers in die skoolwerk van hulle kind verbeter. Die ouers wou seker maak dat die kinders werklik hierdie klasse tot laat bywoon. Sommige ouers het selfs stilletjies in die aande na die skole gekom om seker te maak hulle kinders is wel daar.

Op die basis van die sukses van die loodsprojek is die projek oor die jare uitgebrei na nog 146 skole in sommige van die mees agtergestelde gemeenskappe in die Wes-Kaap. Ondersteuning in nege vakke word aan ongeveer 14 000 leerders verskaf. Die vakke is Wiskunde, Rekeningkunde, Engels Eerste Addisionele Taal, Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe en Afrikaans Huistaal. Hierdeur word 'n virtuele klaskamer geskep waarin tot 14 000 leerders en hulle onderwysers met die aanbieders en medeleerders in wisselwerking kan tree.

Die sukses van die WKOD-projek het daartoe gelei dat die Noord-Kaapse Onderwysdepartement 'n leerderondersteuningsprojek in 2012 van stapel gestuur het en daar is tans 90 skole in die Noord-Kaap wat telematiese uitsendings ontvang. Sedert 2013 is daar ook toenemend belangstelling vanuit skole en onderwysdepartemente in die ander provinsies.

Terugvoer oor die WKOD-projek

Vir interne gebruikers: Maak asseblief u Inetkey oop om optimale verrigting van die videogreep te verseker.
Kliek op 'n skakel hieronder om die video op YouTube te kyk.

Penny Vinjevold: Hoof van Onderwys, WKOD

Donald Grant: Minister van Onderwys, Wes-Kaap​

Skoolleerders​

Telematiesskoleprojek.jpg