Studiegeld

 

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2015.

 

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na die Nagraadse en Internasionale Kantoor se webtuiste geneem te word. 

 

Hier volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2016, daarby. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. Verwys na die tabelle in Jaarboek 2016, Deel 3 vir 'n meer akkurate aanduiding in die interim of u kan ‘n kwotasie aanvra – verwys na die skakel bokant die tabel.

 

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae soos vir materiaal-, laboratorium- en reisgelde, bereken volgens 2015-bedrae met jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (verwys na akademiese departemente), ledegeld vir akademiese verenigings (R50 - R200), PSO-gelde vir privaatstudente (R275) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die volledige weergawe van die Jaarboek 2016, Deel 3 wat voorgraadse en nagraadse studiegeld en studieverwante addisionele kostes per module aandui.

 

Die meeste nagraadse programme se gelde word ook per module in Jaarboek 2016, Deel 3, aangedui. Die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn ook as gelde per program per jaar in Jaarboek 2016, Deel 3.

 

'n Verkorte weergawe van die Jaarboek 2016, Deel 3 (uitgesluit studieverwante addisionele kostes per module), kan ook aangevra word by Die Navrae-toonbank, Administrasie Gebou A, Ryneveldstraat, Stellenbosch, tel: +27 21 808-9111. 

 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Verklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

 

Kursus Beraamde bedrag in 2016 
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BA R33 234
BA (Regsgeleerdheid) R39 265
BA in Visuele Kunste R32 124
B Drama en Teaterstudie R31 644
BMus R35 546
BEd (alg Onderw)(Inter Senior)(Grondslag) R31 748
BSc R40 680
BSc Agric R37 430
BSc in Voedselwetenskap R38 885
BSc Bosbou & Houtwerk 
(1ste - 3de jaar, per jaar)
R37 510
BSc Bosbou & Houtwerk 
(4de jaar, per jaar)
R39 783
BTh R33 323
BDiv R36 027
LLB (Voorgraads) R39 106
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1ste R36 101
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1ste R41 674
BCom R33 106
BCom (Aktuariële Wet) R47 428
BCom (Regsgeleerdheid) R40 724
BRek I - II
R37 687
BRek III
R40 604
BRekLLB R42 664
BIng (uitgebreide curriculum) R47 980
BSc in Fisioterapie R39 228
BSc in Dieetkunde R40 512
B in Arbeidsterapie R38 854
B in Spraak- Taal- en Gehoorterapie R36 869
MB ChB I
R51 120
MB ChB II R50 881
MB ChB III R51 006
MB ChB IV R46 404
MB ChB V R64 844
MB ChB VI R51 060

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met 2017 se onderriggelde