Betalingsopsies

 

Klik hier vir meer inligting ten opsigte van betaling van die Verpligte eerste paaiement met registrasie. Hierdie dokument is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus.

 

'n Volledige rekening tot op datum van die betrokke jaar word na afloop van die registrasieproses aan elke student uitgestuur. Dit is die verantwoordelikheid van die student om 'n rekening aan te vra as dit nie deur die pos ontvang word nie.  Dit bly ook die verantwoordelikheid van die student om toe te sien dat die korrekte rekeningadres (ook e-posadres) verskaf word.

 

Studente kan by die studenteportaal inteken vir die nagaan en opdatering van adresbesonderhede en ook aandui indien hulle die rekening per e-pos wil ontvang.

 

Studentegelderekenings is ook beskikbaar in die studenteportaal by my.sun.ac.za by "Studenterekening".

 

Indien die volle studiegeld vóór of op 31 Maart vereffen word, word 'n korting van 3% toegestaan op die onderriggeld indien die ouer of voog die voorgeskrewe vorm invul en by die Afdeling Studentegelde inhandig vir verwerking van die aansoek. Hierdie korting word egter nie op die USB-, SPL- en MIKM-deel van die onderriggeld toegestaan nie.

 

Die stelsel van korting vir vroeë betaling is uitgebrei na studente wat binne sestig dae ná die amptelike datum van registrasie (vir die bepaalde groep waarvan hulle deel is) die volle bedrag studiegeld betaal en wat op die voorgeskrewe wyse aansoek doen om die 3%-korting op US-onderriggelde (uitgesonder USB-, SPL- en MIKM-deel van die onderriggelde).

 

Let wel: die volle bedrag studiegeld vir die betrokke jaar moet eers betaal word alvorens u aansoek om korting oorweeg kan word en u moontlik vir korting kwalifiseer.  Sodra die aansoek goedgekeur en verwerk is, word die rekening gekrediteer met die betrokke persentasie kortingsbedrag. Die korting mag dus nie deur die betaler op die volle bedrag bereken en daarvan afgetrek word nie.  

 

Korting op Studiegeld:

 

Indien drie of meer kinders/lede uit dieselfde gesin gelyktydig vir voltydse programme aan die Universiteit ingeskryf is, kan 'n korting van 10% op onderriggeld per student toegeken word. Dit sal slegs gedoen word indien die ouer of voog die voorgeskrewe vorm invul en by die Afdeling Studentegelde inhandig vir verwerking van die aansoek.

 

Hierdie korting word egter nie op USB-, SPL- en MIKM-deel van die onderriggeld toegestaan nie.

 

Internasionale studente: die kortings is slegs beskikbaar vir internasionale studente met geldige permanente verblyfreg en internasionale studente met vlugtelingstatus.

 

Studente kan hulle rekeninge op enige van die volgende maniere vereffen:
- Standaard Betaalwyse
- Betaling per debietorder stelsel
- Betalings per pos
- Betaling per kredietkaart
- Betalings direk in die Universiteit se bankrekening
- Persoonlik aan die kassiere

 

Standaard Betaalwyse

 

Voor of op 31 Mei: 75% van totale rekeninggelde wat oorbly nadat die eerste paaiement van studiegeld, en indien van toepassing, die eerste paaiement van inwoningsgeld, met registrasie betaal is.  
Voor of op 30 Sept: Uitstaande balans op rekening

Betaling per debietorder stelsel: (slegs vir studente met Suid-Afrikaanse burgerskap, vir internasionale studente met geldige permanente verblyfreg en vir internasionale vlugtelingstudente, met ‘n Suid-Afrikaanse bankrekening): 
                         
8 Maandelikse paaiemente onder die Universiteit se debietorder stelsel (met inagneming van betalings by registrasie) 
Eerste paaiement: Betaalbaar teen 1 April
Outomatiese aanpassing: Indien addisionele bedrae na 1 April teen student se rekening gehef word.
Debietordervorm:  Laai die vorm hier af, of versoek dit vanaf die Afdeling Studentegelde, Administrasiegebou A, 2046   
Inhandigdatum: Voor of op 10 Maart
Tydperk geldig: Volle tydperk van studie OF 'n korter periode met 30 dae skriftelike kansellasie. 

 

Betalings per pos aan:

 

Die Bedryfshoof
Universiteitskantoor
Privaatsak X1
MATIELAND 7602

Betaling per kredietkaart:
Elektroniese Kredietkaartbetaling – direkte betaling

 

Let wel:

 

Nadat u kennis ontvang het dat die kredietkaartbetaling suksesvol was, kontroleer asseblief eers u kredietkaartbankstaat ten einde bevestiging te kry dat die betaling wel suksesvol gedoen is.

 

Slegs kredietkaarte wat vir “3D Secure” geregistreer is, word vir betaling aanvaar.

 

Betalings direk in die Universiteit se bankrekening (ook op keersy van studentegelderekening beskikbaar):

 

Naam: US Studentegelde 
Bank: Standard Bank
Rek no.: 063163225
Tak: Stellenbosch
Takkode: 050610

 

SWIFT-kode: SBZAZAJJ (slegs vir betalings vanuit die buiteland)

 

Faks depositostrokies na: 021 808 3739 of stuur per e-pos na studentegelde@sun.ac.za.

Klik hier vir 'n drukbare afskrif van die bankbesonderhede wat nodig is vir direkte bank betaling van studentegelde.
 
Betalings kan persoonlik by die kassiere gemaak word:

Kantoorure

Stellenbosch- en Tygerbergkampusse: Maandae tot Vrydae, 8:00-15:30
Bellvilleparkkampus: Maandae tot Vrydae 08:30-12:45 en 13:45-15:30

 

STELLENBOSCH TYGERBERG  BELLVILLE PARK
Die Kassiere
Blok A
Sentrale Administrasie
Die Kassiere
Kliniese Gebou (1ste vloer)
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 
Die Kassiere
Hoofgebou
Carl Cronjé Rylaan
Bellville   
 

 

Moontlike uitbetaling van kredietbalanse

 

Met die uitsondering van beurshouers, word kredietbalanse wat op studentegelderekeninge ontstaan as gevolg van oorbetaling, op aanvraag na afloop van die student se studie uitbetaal, slegs indien die volledige bankbesonderhede van die begunstigde (ingevul op die voorgeskrewe vorm, geverifieer en gestempel deur die bank) ontvang is.  Die vorm is ook verkrygbaar by die Afdeling Studentegelde.

Kredietbalanse van beurshouers sal slegs uitbetaal word nadat die beursinstansie se skriftelike toestemming daartoe ontvang is. Voorgraadse beurshouers is self verantwoordelik om reëlings te tref met beursskenkers om hulle te voorsien van die skriftelike toestemming dat kredietbalanse uitbetaal mag word. Nagraadse beurshouers kan by die Nagraadse en Internasionale Kantoor navraag doen oor die prosedure wat gevolg moet word.

 

Navrae:
Afdeling Studentegelde
Tel: +27 21 808 4913
E-pos: studentegelde@sun.ac.za