Aansoekdokumente

VOORGRAADSE STUDIES 2017: JOU AANSOEKDOKUMENTE

Neem asseblief kennis van die volgende:

• Gesertifiseerde kopieë van die oorspronklike dokumente, soos hieronder gespesifiseer, moet saam met jou aansoek ingestuur word.
• Elektroniese kopieë wat jy oplaai insluit, moet duidelik en leesbaar wees (nie geklad, afgesny, of verdoesel nie).
• Die Universiteit Stellenbosch behou hom die reg voor om oorspronklike en/of addisionele ondersteunende dokumentasie aan te vra indien dit op enige stadium nodig geag sou word. 

E-pos die vereiste aansoekdokumente met jou studentenommer op elke dokument aangedui na die Universiteit by info@sun.ac.za VOOR die sluitingsdatums. Dit bly jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die Universiteit al die dokumente betyds ontvang. Ons kan nie jou aansoek oorweeg indien alle dokumente nie ontvang is nie. Jy kan jou aansoek op www.maties.com volg nadat jy jou elektroniese aansoek gefinaliseer het.

 

AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG

Tans in finale skooljaar
(Suid-Afrikaanse skoolstelsel)

Finale graad 11-uitslae

 
 

Tans in finale skooljaar (internasionale skoolstelsel)

Aansoekers wat in 'n buitelandse (internasionale) skoolstelsel ingeskryf is, 
byvoorbeeld Cambridge International, IB Diploma, of 'n VSA-hoërskooldiploma, 
moet aansoek doen aan die hand van die graad 11-uitslae (voorfinale jaar), asook 
maar moet ook 'n lys van vakke verskaf wat in die finale skooljaar (graad 12 / 13) 
geneem word met vlakke vir die vakke en verwagte resultate per vak (bevestig deur 
die skool). Neem egter  kennis dat aansoekers wat die Cambridge stelsel volg nie 
hul verwagte resultate vir hul finale skooljaar vakke hoef te verskaf nie, maar slegs 
die lys van vakke en die vlak waarop dit geneem word.

 

Voltooide finale skooljaar

Finale skooleindeksamen-uitslae:                                                                                           
- Suid-Afrikaanse skoolstelsel: Matrikulasievrystelling-sertifikaat / verklaring van 
simbole (voor 2008) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) (vanaf 2008).
- Internasionale skoolstelsel: Finale skooluitslae van International Curriculum 
(Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende 
School of Tomorrow.           

Let ook op die volgende
: Indien jy jou skoolloopbaan in 'n internasionale skoolstelsel 
afhandel, moet jy aan die vereistes van Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA) vir 
Matrikulasievrystelling voldoen vir daardie stelsel teen die tyd wat jy kom om te 
registreer. Om te bepaal of jy aan die vereistes voldoen/sal voldoen, sien asseblief: http://hesaenrol.ac.za/foreignqualifications en kies die relevante land se inligting. 
Dit is normaalweg slegs moontlik om vir 'n formele sertifikaat van Matrikulasie-
vrystelling aansoek te doen gedurende jou eerste jaar van registrasie, so dit is 
moontlik dat jy nie die sertifikaat beskikbaar sal hê wanneer jy hierna toe kom om vir
die eerste keer te registreer nie. Jy sal wel solank kan registreer. 

Addisionele vakke of vakke wat herskryf is: Indien jy addisionele vakke voltooi 
het of vakke herskryf het (of jy is besig om vakke vanjaar te herskryf), 
sluit asseblief die vakke en punte in.

 

Tans geregistreer vir eerste jaar 
aan 'n tersiêre instelling

- Finale skooleindeksamenuitslae (Sien “Voltooide finale skooljaar”)
- Bewys van registrasie in eerste jaar as geen akademiese transkrip / 
rekord nog beskikbaar is

 

Tans geregistreer aan 'n 
tersiêre instelling

- Finale skooleindeksamenuitslae (Sien “Voltooide finale skooljaar”)
- Bewys van registrasie 
- Volledige akademiese rekord / transkrip vir elke akademiese jaar wat voltooi is, 
insluitende punte

 

Tersiêre kwalifikasies verwerf (uitgesluit Universiteit 
Stellenbosch-kwalifikasies)

Met finale skooleindeksamenuitslae ingesluit waar toepaslik
- Relevante sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, 
met punte ingesluit
Diploma(s)  PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, met punte 
ingesluit
B-graad-sertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke 
jaar, punte ingesluit
Honneursgraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / 
transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
Magistersgraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / 
transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
Doktoralegraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / 
transkrip vir elke jaar, punte ingesluit (waar van toepassing)

 

NIE-AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG
 - Bewys van betaling (R100 nieterugbetaalbare aansoekgeld) (slegs Suid-Afrikaanse burgers)
 - Ondertekende kontrak 
 - Studentesteunvorm (studente met gestremdhede)

 Adisionele dokumente (Indien van toepassing):  

 Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (vir alle programme)
 Spraak-Taal- en Gehoorterapie – besoekvorm
 Dieetkunde – besoekvorm
 BA Visuele Kunste
 BA Drama en Teaterstudies
 BA/BSc Sportwetenskap

Indien jy enige navrae het, kontak gerus die Universiteit se kliëntedienssentrum by 021 808 9111 skakel of ’n e-pos stuur aan info@sun.ac.za.