Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS-Middeletoets

Die middeletoets is 'n instrument waarmee befondsers probeer om op 'n verantwoordbare manier die finansiële bydrae te bereken wat van 'n student se gesin verwag kan word op grond van die huishouding se bruto inkomste (voordat enigiets afgetrek is) per jaar. Nadat die verwagte gesinsbydrae (VGB) bereken is, word bepaal wat die maksimum finansiële steun sal wees wat 'n student kan ontvang (of voor in aanmerking kom).

 

Die middeletoets pas die onderstaande maatstawwe toe:

 

Jaarlikse inkomste

Die gesin se gesamentlike bruto inkomste plus enige ander bronne van inkomste, byvoorbeeld huurinkomste, rente op beleggings, en onderhoud (waar die ouers geskei is).

 

Uitgawes

2.1   Belasting (bereken volgens die Suid-Afrikaanse Inkomstediens – die SAID – se skale)

2.2   Jaarlikse toelae vir algemene huishoudelike onderhoud en persoonlike toelaes vir elke lid van die huishouding (bereken volgens NSFAS-tabelle met die huishoudelike verbruikersindeks, wat nie in alle provinsies eenders is nie)

Die toewysing vir etes en privaat verblyf is soortgelyk aan die koste van verblyf in 'n Universiteitskoshuis, terwyl die 2018-toewysing vir handboeke R5 000 was.

Die uitslag van die NSFAS-middeletoets bepaal die bedrag van die finansiële steun.

 

Opmerking: Alle studente uit kwintiel 1-, 2- en 3-skole en uit huise wat op maatskaplike toelaes aangewese is, is van die middeletoets vrygestel; hulle kom outomaties vir NSFAS-befondsing in aanmerking. Alle ander studente moet die middeletoets aflê om te bepaal wat hulle finansiële behoefte is.