Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS-Appèlle

  1. Die onderstaande is geldige redes waarom 'n aansoek om befondsing afgekeur is of 'n aansoeker op die nie-befondsde lys geplaas is; gevolglik word appèlaansoeke nie in sulke gevalle oorweeg nie:
   • aansoeke wat ingedien is na die sluitingsdatum wat die NSFAS gestel het;
   • aansoekers wat versuim het om dokumente ter stawing van hulle aansoek voor te lê teen die sluitingsdatum wat die NSFAS gestel het;
   • aansoekers wat voorwaardelik befonds is maar versuim het om voor die sluitingsdatum vir die betrokke kwalifikasie in te skryf;
   • aansoekers wat versuim het om 'n ondertekende LOV of SMB teen die vasgestelde sluitingsdatum in te dien; en
   • aansoekers vir wie onvoldoende befondsing beskikbaar is, hetsy vir hulle volle program of vir gedeeltes daarvan (na gelang van die befondser en die gekose opsie wat die befondser bied).
  2. Studente teken by die kantoor vir finansiële steun (KVS) op die US-kampus self appèl aan deur die NSFAS-appèlvorm in te vul.
  3. Die NSFAS Kredietkomitee hanteer alle appèlle en kommunikeer die uitkoms daarvan.
  4. Die KVS moet die student wat appelleer het van die uitslag in kennis stel.

   LET WEL: DIE NSFAS VERWERK GEEN APPÈLLE WAT REGSTREEKS VANAF STUDENTE ONTVANG WORD NIE. ALLE APPÈLLE MOET VIA DIE KVS AANGETEKEN WORD.

   Laai die NSFAS Finale Appèl om Finansiële Steun 2018 hier af.