Center for Student Counseling & Development
Welkom by Universiteit Stellenbosch

2021 Verwelkomingsinligting

​​​​​​SENTRUM VIR STUDENTEVOORLIGTING EN -ONTWIKKELING​

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) is verbind tot die voorsiening van sielkundige, ontwikkelings- en ondersteuningsdienste aan die Universiteit Stellenbosch-gemeenskap (US) in ons strewe om vennote vir sukses te wees. Ons visie is om 'n toeganklike, inklusiewe en kliëntgesentreerde sentrum te wees, met ons waardes gebaseer op medemenslikheid. Die personeel sluit in sielkundiges (kliniese, voorligtings, opvoedkundige), beraders, maatskaplike werkers, sielkunde-interns, studente-assistente, projek/portefeulje koördineerders, ʼn psigometris, ondersteuningsbeamptes en administratiewe personeel. Die SSVO bestaan uit vyf eenhede wat deur hul kernfunksies poog om burgerskap deur die fasilitering van welwees, persoonlike verantwoordbaarheid en volhoubare gelykheid, te bevorder. Daar is kantore op die Stellenbosch- en Tygerberg-kampusse.

Stellenbosch

Victoriastraat 37, Stellenbosch

Tel: 021 808 4707/021 808 4994 (kantoorure)

Tygerberg

Tweede vloer, Studentesentrum, Tygerberg

Tel: 021 938 9590 (kantoorure)

Webblad www.sun.ac.za/ssvo

24-uur-nooddiens in samewerking met ER24: 010 205 3032 (na ure en naweke)

Die volgende Eenhede word in vyf sentraalgeleë geboue in Victoriastraat, Stellenbosch gehuisves:

Eenheid vir Gelykwaardigheid (EvG)

Die Eenheid vir Gelykwaardigheid (EvG), gesetel in Huis Simon Nkoli House, is geïnspireer deur die Suid-Afrikaanse Handves van Regte waarvolgens daar teen niemand onbillik gediskrimineer mag word nie. Die kernfunksie van die eenheid is om studente en personeel wie geviktimiseer, seksueel geteister, onbillik teen gediskrimineer en slagoffers van geslagsgeweld is, by te staan deur middel van 'n vertroulike klagte prosedure (formeel of informeel). Die EvG  lewer ook dienste, opleiding en intervensies rakende MIV/Vigs (voorkoming, toetsing en berading) en geslagsgeweld, en dienste vir die LGBTQIA+ -gemeenskap.

Die Eenheid doen 'n beroep op studente om na vore te kom as hulle vorme van onbillike diskriminasie, teistering of viktimisasie ervaar is. Empatie, prosedurele billikheid en vertroulikheid is die hoekstene van ons werk.​​


E-pos: unfair@sun.ac.za (om onbillike diskriminasie of teistering aan te meld) of hiv@sun.ac.za (vir MIVen LGBTQIA+ verwante aangeleenthede)

Tel: 021 808 3136

Webwerf: http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/cscd/equality-unit

Facebook, Twitter en Instagram: @EqualityUnitSU

Adres: Huis Simon Nkoli House, Victoriastraat 39, Stellenbosch

Is u geteister of onbillik teen gediskrimineer?

Indien enige student teen gediskrimineer of geteister word weens ras, geslag, seksuele oriëntasie, gesondheid, etniese en sosiale oorsprong, ouderdom, godsdiens, gestremdheid, kultuur, taal of oortuiging, is die EvG hier om te help.

Studente kan vertroulik, informeel en/of formeel voorvalle van onbillike diskriminasie of teistering aanmeld by een van die Gevalbeamptes van die Eenheid vir Gelykwaardigheid. Volg hierdie stappe vir die klagteprosedure:

  1. Kontak een van die EvG Gevalbeamptes via e-pos by unfair@sun.ac.za om 'n geval aan te meld en n ontmoeting op te stel.
  2. Die Gevalbeampte sal u help met die invul van 'n assesseringsvorm en ook verwys na 'n gekwalifiseerde berader wie u sal help deur die moeilike situasie.
  3. Na 'n Gevalbeampte gespreek is, sal addisionele onderhoude gevoer word met alle geaffekteerde partye, getuies en die respondent/e.
  4. Sodra al die inligting versamel is, sal die EvG aanbevelings aan die klaer en respondent maak.
  5. Aanbevelings kan bemiddeling, verwysing na die Kantoor vir Studentedissipline of 'n departement binne die US of Menslike Hulpbronne insluit.Die EvG kan ook die geval na 'n ondersoekpaneel verwys vir verdere bespreking.

Eenheid vir Akademiese Voorligting en Ontwikkeling (EAVO)

Die Eenheid lewer 'n ontwikkelingsgerigte diens wat fokus op die akademiese uitdagings wat studente mag ervaar. Die span bestaan uit opvoedkundige sielkundiges, 'n psigometris, ʼn geregistreerde berader en intern-sielkundiges. Ondersteuning word aan studente verleen deur hulp rakende studiemetodes, hantering van toets- en eksamenstres, tydsbestuur en die optimalisering van hulle potensiaal deur middel van individuele konsultasies, werksessies en selfhelpmateriaal. Loopbaanvoorligting is beskikbaar vir geregistreerde studente. Stuur gerus ʼn epos aan studysuccess@sun.ac.za vir ʼn individuele afspraak of vir meer inligting oor ons werksessies.​

Eenheid vir Psigoterapeutiese en Ondersteuningsdienste (EPO)

Die Eenheid bied individuele, groepsterapie en werksessies. Vertroulike en professionele dienste word aangebied deur sielkundiges en beraders. Die Eenheid bied psigoterapie vir 'n wye spektrum van probleme wat studente ervaar, naamlik: depressie, hoë spanning, aanpassingsprobleme, middelmisbruik, verhoudings- of gesinsprobleme, ens.

Die Eenheid het siftingsessies vir slegs die Stellenbosch-kampusstudente geïmplementeer om studente wat sielkundige uitdagings ervaar, te fasiliteer. Hierdie diens word daagliks van 11:00 – 12:30 aangebied.

'n 24-uur-nooddiens is ook beskikbaar vir geregistreerde studente vanaf 16:00 – 08:00 sowel as naweke (ER24 010 205 3032).

Die maatskaplike werker by die Eenheid, in samewerking met die Sentrum vir Studentegemeenskappe, bied 'n instapdiens tydens die verwelkomingstydperk aan vir hoofsaaklik eerstejaarstudente, wat buite die Wes-Kaapprovinsie woon, en op kampus arriveer sonder bevestigde akkommodasie en finansiële advies. Gedurende die akademiese jaar bied die maatskaplike werker professionele dienste soos ondersteuning, leiding en berading aan studente met betrekking tot hul sosiale kwessies aan.

Aanvraag vir enige van ons dienste moet gerig word per epos aan supportus@sun.ac.za. Studente sal dan n aafspraak ontvang. Afsprake vir alle dienste kan aanlyn gebeur of in persoon.​

Eenheid vir Gestremdhede (EG)

Die Eenheid vir Gestremdhede bied 'n reeks dienste aan studente met gestremdhede. Ons adviseur studente met gestremdhede oor die moontlike ondersteuning wanneer hulle by SU is. Ons bespreek ook  toepaslike akademiese  ondersteuning en verseker dat akademiese materiaal toeganklik is vir studie, toets en eksamens doeleindes is. Die EG bied oor vir studente en personeel verskillende opleidingsgeleenthede. Dit sluit in die leer van basiese gebaretaal vir personeel en studente, `n akkrediteerde Lei met Gestremdheid program vir studente en die fasilitering van personeel opleiding deur die Siykhula opleidings sessies.   Kom gesels met ons oor  verdere gestremdheidsverwante onsekerhede. Kontak  ons by disability@sun.ac.za. Volg ons op die Studentesake Facebook-blad sowel as Twitter by @sudisabilityupdate.  Besoek ons by Victoriastraat 39, House Simon Nkoli Huis, Stell Huis, Stellenbosch.​​ 

Hier is drie video's en 'n PowerPoint-aanbieding wat inligting en dienste bied deur die Eenheid vir Gestremdhede.

Verwelkomende Powerpoint-aanbieding​
​Verwelkomende video met EG-hoof, Dr Marcia Lyner-Cleophas​
Studente-ervaringvideo met US-student, Lathi Msi
​Studente-ervaringsvideo met US-studente, Luigia Nicholas​


​Eenheid vir Graduandi-loopbaandienste (EGLD)

Die Eenheid ondersteun studente met die oorgang vanaf hoëronderwys na die wêreld van werk. Dit sluit in individuele sessies oor jou loopbaan, werksessies oor CV-skryf, onderhoudsvaardighede, jou aanlynprofiel en blootstelling aan netwerkgeleenthede met maatskappye via loopbaanuitstallings en hulp met werksoekmetodes. Al ons kerndienste word aanlyn aangebied.

Die Eenheid bestuur 'n aanlyn loopbaandienste-bestuurstelsel genaamd MatiesCareers wat studente maklike toegang bied om werk te soek en aansoek te doen vir vakatures, internskappe, deeltydse werk en vrywillige werksgeleenthede. Alle US studente word sterk aangemoedig om op die stelsel te registreer. Dit is belangrik vir studente om reeds vanaf hul eerste jaar te begin voorberei vir hulle oorgang na die wêreld van werk. MatiesCareers verskaf inligting oor die Eenheid se dienste en interessante aktiwiteite wat op kampus plaasvind. Dit bied ook die geleentheid aan studente om aanlyn vir die Eenheid se dienste te registreer. Verskeie werkgewers is op die stelsel geregistreer. Studente kan dus ook hul CV's oplaai vir potensiële werkgewers en soektogte doen na werkgewers se inligting en werksgeleenthede. MatiesCareers laat studente toe om 24/7 op hoogte te bly met die Eenheid se bedrywighede en die wêreld van werk. Kontak ons via e-pos by careerservices@sun.ac.za.