Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Komitee vir Hoër Grade en Navorsing (KHGN)

​​​​​​​​​​​​​​​​​Oorsig van die KHGN

Ons streef navorsing na wat plaaslik relevant en intellektueel voortreflik is, en wat internasionaal erken word. Ons wil nagraadse navorsing moontlik maak wat eties bewus is en ’n oorspronklike bydrae tot die Lettere en Sosiale Wetenskappe maak.​

In hierdie visie geniet navorsing, saam met die ander strategiese doelwitte van die Universiteit, ’n hoë aansien. Navorsing speel op vier strategiese gebiede ’n belangrike rol in die institusionele fokus, naamlik (i) die uitbreiding van ons kennisbasis, (ii) die bevordering van studentesukses, (iii) die bevordering van diversiteit en (iv) die strewe na sistematiese volhoubaarheid.

Dokumentestoor vir hoërgraadstudente en studieleiers​

MAGISTER (MA) STUDENTE

 

DOKTORALE (PhD) STUDENTE
STUDIELEIERS

Algemene sake
* Belangrike datums & keerdatums vir studieleiers
* Ooreenkoms tussen studieleiers en studente
Magister sake
* Benoeming van M-eksaminatorevorm
* Wysiging van M-eksaminatorevorm
* Studieleier verklaringsvorm (MA)
* Studieleiersverslag templaat (MA)
Doktorale sake
* Pro forma voorblad vir PhD voorleggings
* Benoeming van PhD eksaminatorevorm
* Wysiging van PhD eksaminatorevorm
* Wysiging van nie-eksaminerende voorsittervorm
* Wysiging van PhD proefskriftitelvorm
* Promotor verklaringsvorm (PhD)
* Benoeming van PhD-assessorevorm​​

KHGN-lede

SAMESTELLING VAN KHGN

Dr Cindy Steenekamp (Voorsitter)
Prof. Anthony Leysens (Dekaan)
Mia van der Merwe (BASK​)

KUNS SUBKOMITEE

Prof. Stephanus Muller (AOI)
Prof. Stella Viljoen (Visuele Kuns)
Dr Karolien Perold-Bull (Visuele Kuns)
Dr Carina Venter (Musiek)TALE SUBKOMITEE

Prof. Ilse Feinauer (Afrikaans en Nederlands)
Dr Dawid de Villiers (Engels)
Dr Kate Huddlestone (Algemene Taalwetenskap)


SOSIALE WETENSKAPPE SUBKOMITEE

Prof. Lindy Heinecken (Visedekaan)
Prof. Vasti Roodt (Visedekaan)
Prof. Dennis Francis (Sosiologie)
Prof. Ashraf Kagee (Sielkunde)
Prof. Sandra Swart (Geskiedenis)
Prof. Lou-Marie Kruger (Sielkunde)
Dr Suzanne Grenfell (Geografie)​​​