Arts & Social Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Komitee vir Hoër Grade en Navorsing (KHGN)

​​​​​​​​​​​​Oorsig van die KHGN

Ons streef navorsing na wat plaaslik relevant en intellektueel voortreflik is, en wat internasionaal erken word. Ons wil nagraadse navorsing moontlik maak wat eties bewus is en ’n oorspronklike bydrae tot die Lettere en Sosiale Wetenskappe maak.​

In hierdie visie geniet navorsing, saam met die ander strategiese doelwitte van die Universiteit, ’n hoë aansien. Navorsing speel op vier strategiese gebiede ’n belangrike rol in die institusionele fokus, naamlik (i) die uitbreiding van ons kennisbasis, (ii) die bevordering van studentesukses, (iii) die bevordering van diversiteit en (iv) die strewe na sistematiese volhoubaarheid.

 

Dokumentestoor vir hoërgraadstudente en studieleiers​

MAGISTER (MA) STUDENTE

* Belangrike datums en keerdatums vir MA studente
* Ooreenkoms tussen studieleier en MA studente
* MA eksamenproses en prosedure​​
* Voorneme van inhandigingvorm
* Etiese verklaringvorm

DOKTORALE (PhD) STUDENTE

* Belangrike datums en keerdatums vir PhD studente
* Regulasies vir en formate van PhD proefskrifte
* Aanbevole formaat van die PhD voorstel
* Ooreenkoms tussen studieleier en PhD studente
* PhD eksamenproses en prosedure​
* Voorneme van inhandingvorm
* Etiese verklaringvorm

STUDIELEIERS

* Belangrike datums en keerdatums vir studieleiers
* Ooreenkoms tussen studieleiers en studente
* Studieleier verklaring

* Benoeming van MA eksaminatore vorm

* Pro forma voorblad van doktorale voorleggings​
* Benoeming van PhD eksaminatore vorm

 

KHGN-lede

SAMESTELLING VAN KHGN

Dr Cindy Steenekamp (Voorsitter)
Prof Anthony Leysens (Dekaan)
Zariah Beukes, BASK verteenwoordiger​

KUNS SUBKOMITEE

Prof Stephanus Muller (Africa Open)
Prof Elizabeth Gunter (Visuele Kuns)
Dr Gerhard Roux (Musiek)

TALE SUBKOMITEE
Prof Catherine du Toit (Visedekaan)
Prof Manne Bylund (Alg. Taalwetenskap)
Prof Ilse Feinauer (Afrikaans&Nederlands)
Dr Elbie Adendorff (Afrikaans&Nederlands)
SOSIALE WETENSKAPPE SUBKOMITEE
Prof Pieter Fourie (Visedekaan)
Prof Sandra Swart (Geskiedenis)
Prof Dennis Francis (Sosiologie)
Prof Lou-Marie Kruger (Sielkunde)
Dr Bronwyne Coetzee (Sielkunde)