Psychology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

MA/MSc Tesis Aansoek Prosedures

MA Tesis  Program

​MA (Tesis) Koordineerder :  Prof Lou-Marie Kruger
Rig navrae aan : andrews@sun.ac.za

 

M.A. / M.Sc. Sielkunde (Tesis)
Kode: 18414 - 878

Toelatings- en keuringsvereistes
Vir toelating tot die program word 'n honneursgraad behaal met 'n minimum gemiddeld van 65% of 'n gelykwaardige kwalifikasie aanvaarbaar is vir die Universiteit, word vereis. Aansoeke moet vergesel word van 'n kort, voorlopige navorsingsvoorstel.

Programstruktuur en -inhoud
Hierdie program, wat 'n minimum van een jaar strek, fokus op die verkryging en verbreding van kennis op 'n spesifieke terrein van die Sielkunde. Dit is ook daarop gemik op die ontwikkeling van navorsingsvaardighede, veral met betrekking tot die beplanning en uitvoering van navorsing en die verslagdoening van navorsingsresultate.

Dit behels die voltooiing van 'n proefskrif (180 krediete), die onderwerp van wat bepaal word in oorleg met 'n studieleier. Dit is verkieslik dat die studie vorm deel van 'n bestaande departementele navorsingsprojek en, waar moontlik, fokus op 'n psigososiale probleme binne die Suid-Afrikaanse konteks. Die tesis kan in Afrikaans of Engels. Na voltooiing van die proefskrif, in oorleg met die promotor, word van studente verwag om 'n referaat voor te berei vir publikasie wat gebaseer is op hul navorsing.

Assessering
Die tesis word geëksamineer ooreenkomstig die Universiteit se bepalings vir die eksaminering van meesters tesis, soos uiteengesit in die afdeling oor gevorderde grade in Deel 1 van die Prospektus.


MA Tesis Departementele Vorm 2020


Navrae:
Program Koordineerder: Professor Lou-Marie Kruger
Tel.: (021) 808 2869 

Navrae: General Enquires
Akkommodasie inligting:  info@sun.ac.za