Psychology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

PhD

PhD PROGRAM IN SIELKUNDE (A & E)

Kode 18414 - 978

 

Toelatingsvereistes
Vir toelating tot die DPhil-program in Sielkunde word 'n magistergraad in Sielkunde, of 'n gelykwaardige kwalifikasie aanvaarbaar is vir die Universiteit, word vereis. Daarbenewens toelating tot die program is afhanklik van 'n goedgekeurde navorsingsvoorstel.


Programstruktuur en -inhoud
Die doktorale program in Sielkunde, wat 'n minimum van twee jaar strek, fokus op die verbreding van kennis op 'n spesifieke terrein van die Sielkunde, die ontwikkeling van gevorderde navorsingsvaardighede, en op die skep van nuwe kennis in die betrokke veld van sielkunde.

Die program (240 krediete) behels die ontwikkeling van 'n navorsingsvoorstel, die uitvoer van die navorsing en die aanmelding van die studie in 'n verhandeling, onder toesig van 'n promotor. Dit is verkieslik dat die studie, waarvan die onderwerp word in oorleg met die promotor, maak deel uit van 'n bestaande departementele navorsingsprojek en, waar moontlik, fokus op 'n psigososiale probleme binne die Suid-Afrikaanse konteks.

Die verhandeling mag geskryf word in Afrikaans of Engels. Na voltooiing van die verhandeling en in oorleg met die promotor, moet studente aan een of meer vraestelle vir publikasie op grond van hul navorsing voor te berei.

Assessering
Die proefskrif word geëksamineer ooreenkomstig die Universiteit se bepalings vir die eksaminering van doktorale proefskrifte soos vervat in die afdeling oor gevorderde grade in Deel 1 van die Prospektus.

 

 

 

Navrae
Program Koordineerder:
Prof LP Swartz
Tel.: (021) 808 3450

E-pos:  lswartz@sun.ac.za