Political Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voorgraadse Modules

Module-inhoude vir voorgraadse graadprogramme

 44687 POLITIEKE WETENSKAP


114 12 Inleiding tot Politieke Wetenskap en Suid-Afrikaanse Politiek 2L, 1T T

Die module bied ʼn inleiding tot die akademiese dissipline van Politieke Wetenskap. Dit dek belangrike konsepte, teorieë, modelle en debatte in die studieveld. Na die konseptuele en teoretiese inleiding volg ʼn bespreking van die politieke ontwikkeling van, sowel as hedendaagse politiek in Suid-Afrika.

 

144 12 Inleiding tot Internasionale Betrekkinge en Afrika-politiek 3L T

ʼn Oorsig van die belangrikste rolspelers, strukture en prosesse in die globale stelsel. Studente sal deeglik kennis maak met praktiese en teoretiese aspekte van die studie en ontleding van Internasionale Betrekkinge, met spesifieke klem op die Afrika-konteks.

 

212 8 Politieke Gedrag 1.5L, 1S T

Die bestudering van hoe gesagsfigure en -instellings politieke waardes aan jongmense oordra, en hoe dit mettertyd deel van die politieke kultuur word. In sommige gevalle bevraagteken sekere mense die bestaande waardes en raak betrokke by politieke protes en geweld. Laasgenoemde verskynsels, asook verdraagsaamheid en konvensionele politieke deelname word bestudeer.

 

222 8 Globale Politieke Ekonomie 1.5L, 1S T

Die bestudering van die dinamiese interaksie tussen politiek en ekonomie, met ʼn spesifieke fokus op die strukture van die globale politieke ekonomie (handel, finansies, produksie, kennis en sekuriteit), globaleregeringsinstellings en op die spanning tussen staats- en markinstellings; perspektiewe wat aangewend word in die bestudering van die studieveld; Suid-Afrika in die globale politieke ekonomie.

 

242 8 Politieke Ontwikkeling 1.5L, 1S T

Die analise van die staat, ekonomie en ontwikkeling in Asië, Afrika en/of Latyns-Amerika gebaseer op gevallestudies en vergelykende temas.

 

252 8 Buitelandsebeleidsanalise 1.5L, 1S T

Bied ʼn inleiding en oorsig tot die doel en ontwikkeling van buitelandse beleid, buitelandsebeleidsanalise, die interaksie met binnelandsebeleidskwessies, die rol van verskillende akteurs in buitelandse beleid en die impak wat kwessies op streeks- en globale vlak op buitelandse beleid het, met spesifieke verwysing na Suid-Afrika en/of ander state of streke.

 

314 12 Politieke Teorie 2L, 1S T

Die bestudering van teoretiese benaderings tot polities-ekonomiese vraagstukke en ʼn oorsig van hedendaagse ideologiese denkrigtings se impak op politieke bewegings, konflik en instellings.

 

324 12 Vergelykende Politiek 2L, 1S T

Teorieë wat betrekking het op die vergelyking van polities-ekonomiese stelsels. Hedendaagse tendense in Afrika en ander streke. Patrone van demokratisering en verkiesingspolitiek.


344 12 Politieke Konflik 2L, 1S T

Teorieë van konflik: aard, inhoud en oorsprong; teorieë van konflikhantering: onderhandeling, bedinging en derdeparty-intervensie.

 

354 12 Politieke Analise 2L, 1S T

Die module dien as ʼn inleiding tot politieke analise. Die module gee ʼn oorsig van die analitiese hulpmiddels om politieke prosesse te analiseer. Daar is ʼn verdere fokus op die teorie en praktyk van openbare beleid en politiekerisiko-analise.

 

364 12 Internasionale Betrekkinge van Afrika 2L, 1S T

Afrika se internasionale posisie en rol; interstaatlike betrekkinge op die kontinent; betrekkinge met geselekteerde eksterne akteurs.