Political Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Magisters Programme

MA (INTERNASIONALE STUDIE)

Programstruktuur

Hierdie eenjarige program behels die voltooiing van kursusraamwerk (3 modules) en die afhandeling van onafhanklike navorsingsprojek in 'n tesis van ongeveer 30000-40 000 woorde. Ideaal gesproke moet die tesis verwant wees aan een van die kursus fokusareas van spesialisering. Die program beskik oor 'n praktiese vaardigheidskomponent wat die kandidaat toerus om te spesialiseer in die veld van buitelandse beleidsanalise, konflikbemiddeling en vredemaking in Afrika asook globale regeerkunde.

Spesifieke Toelatingsvereistes

ʼn Honneursgraad of gelykwaardige kwalifikasie, soos deur die Senaat goedgekeur, in Politieke Wetenskap of Internasionale Studie of ʼn verwante vak. ʼn Gemiddelde slaagpunt van 65% in die finale jaar van die graad of diploma wat registrasie voorafgaan is ʼn minimum vereiste.

Modules en Krediete

Buitelandse Beleidsanalise (20)
Konflik in Afrika (20)
Politieke Risiko Analise (20)
Tesis (120)

Navrae

Programkoördineerder: Prof PP Fourie

Tel: +27 21 808 2414        E-pos: ppfourie@sun.ac.za


MA (POLITIEKE WETENSKAP)

Programstruktuur

Hierdie eenjarige program behels die voltooiing van kursusraamwerk (3 modules) en die afhandeling van onafhanklike navorsingsprojek in 'n tesis van ongeveer 30000-40 000 woorde. Ideaal gesproke moet die tesis verwant wees aan een van die kursus fokusareas van spesialisering. Die program beskik oor 'n praktiese vaardigheidskomponent wat die kandidaat toerus om te spesialiseer in die veld van politiek-ekonomiese risiko, beleids- en konflikanalise.

Spesifieke Toelatingsvereistes

ʼn Honneursgraad  in Politieke Wetenskap of gelykwaardige kwalifikasie soos deur die Senaat goedgekeur, met ʼn gemiddeld van 65%.

Modules en krediete

Politieke Risiko Analise (20)
Beleidsanalise (20)
Vredes en Konflikstudies (20)
Tesis (120)

Navrae

Programkoördineerder:  Prof PP Fourie
Tel: +27 21 808 2414         E-pos: ppfourie@sun.ac.za


MA (TESIS OPSIE)

Programstruktuur

Hierdie eenjarige navorsingsprogram behels die afhandeling van onafhanklike navorsing en die boekstelling van resultate in 'n tesis. Die program kan voltyds of deeltyds gevolg word. Die kandidaat hoef nie in Stellenbosch woonagtig te wees nie, maar gereelde kontak en konsultasies met die studieleier is noodsaaklik.

Spesifieke Toelatingsvereistes

ʼn Honneursgraad  in Politieke Wetenskap of gelykwaardige kwalifikasie soos deur die Senaat goedgekeur, met ʼn gemiddeld van 65%.

Tesis

Die tesisonderwerp word geselekteer in konsultasie met die departementele hoof en moet ideaal gesproke verwant wees aan navorsingsvelde van personeellede. Die tesis moet ongeveer 40 000-60 000 woorde in lengte wees.

Alle tesisse word deur interne en eksterne eksaminatore ge-eksamineer.

Navrae

Programkoördineerder:  Prof PP Fourie
Tel: +27 21 808 2414         E-pos: ppfourie@sun.ac.za